Помощ! Работя прекалено много (извънреден труд)

Полагам извънреден труд, когато работя извън установеното в трудовия ми договор работно време, през почивните дни или по време на официалните празници. В зависимост от това в кои интервали на денонощието работя, извънредният труд бива дневен и нощен.

Работодателят ми или негов представител (например управител) постановява полагането на извънреден труд със заповед. Важно е да знам, че извънредният труд се допуска само в няколко изрично изброени случая, като по принцип е забранен от Кодекса на труда (КТ). Така началникът ми може да ме задължи да полагам извънреден труд на няколко основания, изрично изброени в КТ:

  1. за да довърша започната работа, която не може да бъде довършена в работното ми време;
  2. за възстановяване и поправки на машини и съоръжения в работните помещения;
  3. за усилена сезонна работа;
  4. ако извършвам работа във връзка с отбраната на страната (строя отбранителни съоръжения например) - не важи времевото ограничение, указано по-долу;
  5. за поправка на щетите от бедствия - не важи времевото ограничение;
  6. за неотложни обществено необходими работи като възстановяване на електроснабдяването, водоснабдяването, канализацията, съобщителните връзки или оказване на медицинска помощ - не важи времевото ограничение.

Извънредният труд обаче не може да превишава 150 часа, разпределен на порции не по-големи от следните:

Тоест нощният труд се приравнява към дневния труд в съотношение 2 ч. нощен труд = 3 ч. дневен труд.

Мога да откажа да полагам извънреден труд:

Ако въпреки това бъда принуден да полагам извънреден труд, налице е нарушение на трудовото законодателство и мога да:

Особено важно е да знам, че извънредният труд се заплаща с процентно увеличение върху уговореното в трудовия ми договор трудово възнаграждение:

При работа при сумирано изчисляване на работното време (определяне на броят работни часове като средно аритметично число за определен период, не по-дълъг от 6 месеца) увеличението е винаги 50%, освен в дните на официалните празници, когато отново е 100%.

Ако попадам в някоя от следните групи, извънредният труд, в моя случай, е абсолютно забранен (както и нощният труд) - отново мога спокойно да откажа да го полагам:

Работодателят ми е длъжен да води отчет за положения в неговото предприятие извънреден труд - специална книга, която се отчита пред инспекцията по труда. Длъжен е да пази и заповедите за полагане на извънреден труд.

Актуализирал: Велизар Величков

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс на труда (КТ)

чл. 143, КТ - относно понятието и допустимостта на извънредния труд

чл. 146, КТ - относно времевите органичения на извънредния труд

чл. 148, КТ - относно възможността за отказ от полагане на извънреден труд

чл. 153, ал. 4, КТ - относно правото на почивка при извънреден труд в почивни дни

чл. 262, КТ - относно заплащането на извънредния труд

§ Наредба за структурата и организацията на работната заплата

чл. 7, НСОРЗ - относно заплащането на извънредния труд

§ Наредба за работното време, почивките и отпуските

чл. 18, НРВОП - относно специалната книга, която работодателят трябва да води относно извънредния труд

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Илина

Малцева

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си