Компаньонки - правната страна

От малка хората ми казват, че съм много обаятелна. И понеже човек трябва да работи това, за което го е надарил господ, аз реших да използвам способностите си да омайвам и да радвам хората. Станах компаньонка. От начало чувствах несигурност по отношение на дейността, която извършвам, след това намерих отговори на всички мои въпроси.

Какво е “компаньон/ка”?

Законът не дава определение за “компаньон/ка”. В Националната класификация на професиите и длъжностите са поставени в групата на “Друг обслужващ персонал” под код 5162 заедно с камериерите. На база на посочената там информация “компаньон/ка” е лице, което осигурява компания и посещения за различни нужди на клиент срещу заплащане на възнаграждение.

Какви задължения имам като извършващ/а дейността на “компаньон/ка”?

Работата ми като компаньон/ка попада в обхвата на т.нар. патентни дейности или дейности, които подлежат на облагане с патентен данък. Необходимо е оборотът ми за предходната година да не е повече от 50 000 лв. и да не съм регистририран/а по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Размерът на патентният данък се определя от общинския съвет с оглед на критерии като броя на населението, големината и икономическото състояние на населеното място, сезонна или постоянна е дейността. Когато патентната дейност не се извършва постоянно на едно място (както е в моя случай), размерът на данъка се определя с оглед на постоянния ми адрес. В различните зони на едно населено място данъкът също може да е различен. Данъчна декларация по образец е необходимо да подам в общината до 31 януари, а ако в същия срок заплатя дължимия от мен данък ползвам отстъпка от 5%. Ако не се възползвам от възможността за отстъпка, данъкът си мога да внеса на четири равни вноски в установените от закона срокове (за първото тримесечие - до 31 януари; за второто тримесечие - до 30 април; за третото тримесечие - до 31 юли; за четвъртото тримесечие - до 31 октомври).

По смисъла на закона аз съм самоосигуряващо се лице, тъй като упражнявам дейност, за която подлежа на облагане с патентен данък. В 7-дневен срок от започване на трудова дейност е необходимо да подам декларация по образец - (Декларация № 1 „Данни за осигуреното лице") в ТП на НАП. При прекъсване, възобновяване или прекратяване на дейността също е необходимо да подам декларация. Осигурителните си вноски внасям по сметка на ТП в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят - напр. за м. януари плащам до 25-о число на м. феврруари. Минималният ми осигурителен доход зависи от дохода, който съм декларирала. Размерите, предвидени за 2018 г. са: Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 510 лв.Повече за самоосигуряващите се лица мога да науча тук.

Какви услуги мога да предоставям като компаньон/ка?

Във вече цитираната класификация на длъжностите са посочени примерно услугите, които мога да предоставям като компаньон/ка. Мога да бъда нает/а по различни поводи, като най-важното е клиентът да бъде удовлетворен (както при всеки договор за услуга, разбира се). Ето примерни услуги, които могат да бъдат предлагани от мен:

Важно! Компаньонството не е проституция. Сводничеството като склоняване към съвкупление срещу заплащане е престъпление и се преследва от закона. При проституцията водещо е задоволяването на сексуалните потребности на клиента, при компаньонството - най-вече духовните и емоционалните потребности. Стигало ли се е до секс с клиент? Това е професионална тайна.Актуализира Петилина Петрова[toggles][toggle title="Източници"]Наказателен кодекс (НК):чл. 155 и сл. НК - относно проституцията.Кодекс за социално осигуряване (КСО):чл. 4, ал. 3, т. 1 КСО - относно осигуряването като самоосигуряващо се лице.Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ):чл. 61з ЗМДТ - относно заплащането на патентен данък;чл. 61к ЗМДТ - относно определяне размера на патентния данък;чл. 61н и 61о ЗМДТ - относно подаването на данъчна декларация в общината;чл. 61п ЗМДТ - относно заплащането на данъка.Наредба за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ):чл. 1 - 3 НООСЛБГРЧМЛ - относно осигуряването като самоосигуряващо се лице.Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД)[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

15.2.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си