Регистрация на сдружение в частна полза (ЮЛНЦ)

Поради изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в сила от 01.01.2018 г., информацията по-долу не е актуална. Новите правила за регистрация на сдружение в частна полза разкодирахме на тази страница – https://pravatami.bg/25792[Към актуалното Право]

Имам идея за общественополезен проект, за който съм сигурен че ще спомогне развитието на обществото. Каква правно-организационна форма мога да използвам за правилната му реализация? Един от вариантите е да регистрирам юридическо лице с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, повече познати като сдружения или фондации или още по-познато на всички НПО (Неправителствена организация).

Сдружение в частна полза бих могъл да регистрирам в няколко лесни стъпки, споделени по-долу.

Необходими документи:

 1. Резервирам си наименование на сайта на “Информационно обслужване”.
 2. Правя си едно бързо (а може и бавно, разни хора, разни идеали) Учредително събрание (УС) с минимум трима души за Устав.
 3. Изваждаме си свидетелства за съдимост ние тримата от УС. Този документ се изкарва от “Бюро за съдимост”. Имаме обаче предвид, че този документ не е задължителен и може да си спестим средства като го представим само при поискване от съда.
 4. Създавам си и един Учредителен протокол.
 5. Отивам/е при нотариус, за да завери спесимен/и от подписа/ите ми/ни като представляващ/и НПО-то, в зависимост от това колко от нас ще го представляват.
 6. Попълвам си Заявление за съответния окръжен съд по седалище и адрес на управление на сдружението.
 7. Плащам държавна такса за регистрацията естествено, да не си помислихте че няма?
 8. Не забравям да проверя дали са написали правилно данните от Устава в съдебното решение за регистрация. И т. 8 - след като си взема съдебното решение отивам в Регистър Булстат да се регистрирам и там (още пари естествено). Обърнете внимание, че това трябва да го направя до 7 дена след получаване на съдебното решение, защото в противен случай какво? Ами глоба!
 9. Регистрация според Закона за мерките срещу изпиране на пари. В 4-месечен срок от съдебната регистрация трябва да бъдат приети вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, които се изпращат на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" за утвърждаване. Необходими са следните документи:1. Вътрешни правила за мерките срещу изпирането на пари, приети от управителния орган на фондацията;2. Копие от учредителен акт на фондацията;3. Копие от БУЛСТАТ регистрацията;4. Копие от съдебното решение за учредяване;5. Копие от удостоверение за актуално състояние.NB! Всичките копия следва да са заверени "вярно с оригинала" и подписани и подпечатани.

Такси към горните документи:

 1. 60 лв. за едно листче А4 (ако съм търпелив, мога да мина и без този документ /за да се направи проверката от съответния окръжен съд, като естествено преди това е проверено дали е свободно името от мен самия/, но все пак по-сигурно е да се снабдя с този документ).
 2. Има много образци на документи в интернет - просто ги пригаждам към нуждите си.
 3. 5,90 лв. на бройка.
 4. Интернет е голям и спасение дебне отвсякъде, но все пак консултацията с професионалист е препоръчителна с цел да се избегнат грешки в документите.
 5. От 5 до 10 лв.
 6. Интернет отново.
 7. 55 лв. с банковия превод.
 8. 35 лв.
 9. Тук такса няма.

г/д 166 лв. грубо и една седмица чакане е един от добрите варианти, в случай, че се оправя сам и си запазя име.

Виж как можеш да регистрираш Сдружение, бързо и лесно. Без бюрокрация.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ):чл. 7 - относно наименованието

чл. 11, ал. 1 - относно устава

чл. 18, ал. 1, т. 1 - относно устава

чл. 20 - относно устава

чл. 32, ал. 3 и ал. 5 - относно учредителния протокол

§ НАРЕДБА № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

чл. 33, ал. 2 - относно свидетелство за съдимост

§ ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК):

чл. 26 - относно регистрацията

§ Закон за регистър БУЛСТАТ

чл. 12, ал. 1 и ал. 2 - относно регистрацията в регистър БУЛСТАТ

§ ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието

т. 19а - относно таксите за свидетелство за съдимост

§ ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

I. Обикновени нотариални такси, т. 5 - относно заверяване на подпис

§ ТАРИФА за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

чл. 8, т. 4 - относно БУЛСТАТ регистрацията

§ Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

чл. 595 - относно заявлението до окръжен съд

§ Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМСИП)

чл. 3, ал. 2, т. 17, ЗМСИП - относно регистрацията в ДАНС

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Георги

Държанлиев

13.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си