Каква дейност извършва синдикът?

Какво ми се случва? (Просто не може да е истина!)

Случи се най - лошото! Спрямо моята фирма е открито производство по несъстоятелност. Онзи ден като мрачна сянка в предприятието влезе строг и сериозен на вид човек, който ми се представи за синдика на дружеството. Кой е той всъщност? - Враг № 1 или не съвсем? Какви са правомощията му? Всичко това разбрах на pravatami.bg.

Какви синдици има?

Добри и лоши, както си помислих в началото. Но не само. Законът говори за:

Какви правомощия има синдикът?

Основната функция, която има синдикът като движеща фигура в производството по несъстоятелност е защита на интересите на “замесените” в това производство лица, а именно фирмата, от една страна, и нейните работници и служители, както и кредиторите й, от друга. Освен това, синдикът:

Е, освен всичките тези правомощия синдикът има и някои задължения, като напр. да:

Какво следва да бъде моето поведение? (Какви задължения имам?)

Фирмата, както и всички държавни органи са длъжни да оказват пълно съдействие на синдика при изпълнение на неговите правомощия. Нещо повече, в 14 - дневен срок от откриване на производството съм длъжен да му предоставя определена информация относно дружествените дела, като ако не направя това ме грози глоба от 500 до 1000 лв.След откриване на производството, ако не съм обявен в несъстоятелност, продължавам дейността си под надзора на синдика, като мога да сключвам нови сделки само след предварително съгласие на синдика и съобразно с наложените ми обезпечителни мерки.[toggles][toggle title="Източници"]

чл. 607 - относно целта на производството по несъстоятелност;чл. 635 - относно продължаване на дейността под надзора на синдика;чл. 640 - относно предоставяне на информация на синдика;чл. 655 - 665 - относно синдика;чл. 666 - 668 - относно временния синдик;чл. 685 и 688 - относно списъците на приети и неприети вземания;чл. 697 - относно оздравяване на предприятието;чл. 710 - 711 - относно решението за обявяване в несъстоятелност;чл. 717 и сл. - относно осребряването в производството по несъстоятелност.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

20.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си