Как се узаконява незаконен строеж?*

ВНИМАНИЕ! СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ ИЗТЕЧЕ (26.11.13г.)! Очакваме с интерес дали ще последват нови изменения в законодателство в тази посока. В случай че такива се появят, ние ще реагираме светкавично и ще ги разкодираме за вас :)

Последните изменения в Закон за устройство на територията (от 26.11.12 г.) допускат узаконяване, при определени условия, на строежи, построени без необходимата документация. Следващите редове имат за цел да разкодират сложните законодателни формулировки и да ме упътят в правата, които законът ми предоставя като собственик на незаконен строеж.

Важно е да знам, че не е скъпо да се консултирам с адвокат с опит и познания в строителното право. Мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

При какви условия може да бъде узаконен един незаконен строеж?

  1. Могат да бъдат узаконени строежите, построени без строителни документи в периода до 26.07.2003 г. (За строежите изградени до 31.03.2001 г. - вж. “Какво е търпим строеж?”).
  2. Необходимо е те да са били допустими или по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно Закон за устройство на територията.
  3. Заявление за узаконяване може да подава собственикът на недвижимия имот или лицето, което има учредено право на строеж.
  4. Да не съм правил предишни опити за узаконяване, които са се оказали неуспешни.

Важно! Незаконните строежи, изградени след 26.07.2003 г., не могат да бъдат узаконени и подлежат на премахване!

Какво следва да направя, ако съм собственик на незаконен строеж, който искам да узаконя?

Като собственик на строежа, до 26.11.2013 г. трябва да подам заявление за издаване на акт за узаконяване до главния архитект на общината (района), на територията на която се намира недвижимият имот, в който е извършено незаконното строителство. В заявлението посочвам:

Важно! Ако пропусна да подам заявлението в срок до 26.11.2013 г. строежът ми ще подлежи на премахване, въпреки че отговаря на условията за узаконяване!

В едномесечен срок от подаване на заявлението служители от техническата служба при общината посещават строежа, извършват оглед, измерване, справки и др., в резултат, на което се съставя акт за констатиране на незаконното строителство. С него компетентния орган ще определи срок, в който следва да приложа следните документи:

След като са представени всички документи се прави проверка на предвидените от Закона предпоставки за издаване на акт за узаконяване. За да бъде издаден такъв акт е необходимо предварително да заплатя наложените глоби за извършеното незаконното строителство и държавни такси, които са в троен размер от размера, който се дължи при издаване на разрешително за строеж. Размерът на таксите е различен за всички общини, когато орган по узаконяването е главният архитект. Приема се с наредба на общински съвет (например в Бургас разрешението за строеж за жилищна сграда до 3 етажа струва 200 лв., а акта за узаконяването й - 600 лв.)

При непредставяне на необходимите документи в определения срок или когато главният архитект прецени, че не са налице условията за узаконяване, той издава мотивиран отказ, съобщава го на заинтересуваните лица и уведомява Дирекцията за национален строителен контрол (или кмета на общината, в зависимост от категорията строеж) за прилагане на принудителни мерки по премахването му.

Мога да обжалвам в 14-дневен срок получения отказ за издаване на акт за узаконяване пред началника на Регионалната дирекция по национален и строителен контрол. Ако той не уважи жалбата ми имам право на ново обжалване пред административния съд по местонахождение на имота.

* Статията е от рубриката ни “Предложи Право”.

[toggles][toggle title="Източници"]§ Закон за устройство на територията (ЗУТ):чл. 144 - относно необходимите документи към заявлението за узаконяване;§ 184 - ПЗР към ЗИД на ЗУТ (ДВ, бр. 65 от 2003 г.) - относно процедура по узаконяване по ЗУТ от 2003 г.;§ 127 - ПЗР към ЗИД на ЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. бр. 101 от 2015 г.)- относно процедура по узаконяване съгласно измененията от 2015 г.§ НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 г. - относно обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Христо

Милчев

9.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си