Как да реагирам срещу незаконен строеж?

Незаконното строителство е явление, което тормози не само отделния индивид и обществото, но причинява сериозни вреди и на природата. Поради това, то не се толерира от законодателя, който е предвидил сериозни санкции за нарушителите. Всички незаконни строежи подлежат на премахване, а узаконяване е възможно само при определени условия.

Какво е незаконен строеж?

Незаконен строеж е този, който е изграден без строителна документация (без разрешение за строеж и/или одобрен инвестиционен план) или в несъответствие с изискванията на Закон за устройство на територията. Незаконен строеж, по смисъла на Закон за устройство на територията, е този строеж или част от него, който се извършва в несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план; без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж; при съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект; със строителни продукти, несъответстващи на съответните изисквания; в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи, ако това се отразява на конструктивната сигурност и безопасното ползване на строежа; в нарушение на изискванията за строителство в територии с особена териториално устройствена защита или с режим на превантивна устройствена защита; при наличие на влязъл в сила отказ за издаване на акт, който е необходимо условие за разрешаване на строителството съгласно Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство.

Препоръчително е преди да предприема конкретни стъпки - да се консултирам със специалист. Не е скъпо, става бързо и лесно на тази страница.

Мога да реагирам срещу незаконен строеж, като избера един от двата варианта, посочени по - долу:

ВАРИАНТ 1. Съседът ми има незаконен строеж, който пречи на моята собственост! (процедура по Закон за собствеността).

Незаконният строеж на съседа ми причинява наводнения, пречи на нормалното ослънчаване на сградата (по-висока е или е построена на по-малко разстояние от нормативно установеното), пречи да се паркира или да се влиза в двора. Възможно е дори да установя, че върху мой имот е построена чужда постройка. Тези или други подобни проблеми, създавани от такъв строеж, препятстват нормалното ползване на моя имот и аз имам право да се защитя. Мога да се обърна към юрист, с чиято помощ да подам искова молба срещу нарушителя пред районния съд. Съвет! За писане на искови молби винаги се обръщайте към адвокат!

Важно! С подаване на такава искова молба трябва да заплатя държавна такса в размер на 4% от данъчната оценка на имота. В случая незаконната сграда няма да има данъчна оценка, но съдът може да определи някаква първоначална такса (около 40 - 50 лв.) и после да назначи съдебно - техническа експертиза, която да определи стойността на сградата.

Експертизата ще докаже, че строежът е незаконен и съдът ще осъди ответника да го премахне. На база на съдебното решение, което е в моя полза, аз следва да подам молба за издаване на изпълнителен лист. С изпълнителния лист съдебен изпълнител (държавен или частен) образува изпълнително дело, с което се дава срок от 14 дни доброволно да се изпълни отсъденото в съдебното решение - да се премахне незаконния строеж. Ако съседът ми не стори това в срок, съдебният изпълнител насрочва дата за премахване.

Относно разноските! Най - често за премахването на такъв строеж се изискват много средства (за наемане на хора и машини). За разноските по събарянето мога :

ВАРИАНТ 2. Не се изисква да съм пряко засегнат от незаконния строеж (общ ред по установяване и премахване на незаконните строежи).

Последните изменения в законодателството разделят правомощията по недопускане и отстраняване на незаконното строителство между органите на Дирекция национален строителен контрол (ДНСК) и кмета и общинската администрация, в зависимост от категорията строеж (различните категории строежи са описани в чл. 137 от Закон за устройство на територията). Санкциите са - спиране на строежи или части от тях или премахване на строежи или части от тях и се определят от тежестта на установената нередност, а за участниците в незаконното строителство глобите са от 1000 до 10000 лв.!

Важно! Наложените наказания и приложените административни мерки не узаконяват незаконното строителство.

Процедурата може да започне по искане на всяко лице, т.е не се изисква да съм пряко увреден от незаконното строителство. Следва да подам жалба (сигнал) до кмета на общината, в която се намира смятания от мен за незаконен строеж, или до Регионалната дирекция за национален строителен контрол. Служители от техническата служба при общината или съответно длъжностните лица към РДНСК посещават строежа, извършват оглед, измервания, справки и др. Съставя се констативен акт и в зависимост от установената категория на строежа и извършеното нарушение работата по случая се разпределя между компетентните органи, които имат право да издадат заповед за спиране на строеж или заповед за премахване на незаконен строеж.

Премахване на незаконни строежи

Заповедта за премахване на незаконен строеж съдържа в себе си срок за добролно изпълнение, след изтичането на който се преминава към принудително събаряне на незаконния строеж. Органите на ДНСК или на общината, в зависимост от категорията строеж, администрират и първоначално заплащат разходите по премахването на строежа. В последствие, въз основа на заповедта за премахване и протокол за извършените разходи, срещу нарушителя се издава изпълнителен лист и се завежда изпълнително дело от съдебен изпълнител с цел да бъдат събрани направените разноски по събарянето на строежа от собственика на терена, лице с право на строеж или извършителя на незаконния строеж, спрямо който се създава задължение за премахване на незаконния строеж. Важно! Тук процедурата е абсолютно безплатна за мен като жалбоподател! Самото премахване на незаконния строеж се извършва от изпълнител на премахването, който е избран чрез проведена обществена поръчка.

Спиране на строежи

Спира се изпълнението и се забранява достъпът до строеж или част от строеж, който се извършва без да е влязло в сила разрешение за строеж, без да е осигурен строителен надзор от възложителя и при други отклонения от предписанията на Закона, които не са основание за неговото премахване. Органите, които имат право да издадат заповед за спиране на строеж, отново са ДНСК или общинската администрация в зависимост от категорията строеж. Със заповедта се дават указания за отстраняване на причините, довели до спирането на строителството, както и и сроковете за тяхното изпълнение. Ако нередностите бъдат отстранени в срок, строителството може да продължи с разрешението на органа, издал заповедта.

[toggles][toggle title="Източници"]§ Закон за устройство на територията: чл. 137 - категориите строежи;чл. 220 - чл. 223 - административнен контрол по устройство на територията и строителството;чл. 224 - 228 - недопускане и отстраняване на незаконното строителство;чл. 232, ал. 2 - сакции за извършване на незаконен строеж.§ Закон за собствеността:чл. 109, ЗС - относно негаторния иск;§ Граждански процесуален кодекс: чл. 405 - относно молба за издаване на изпълнителен лист;чл. 526, ал. 1 и ал. 2 - относно изпълнение на задължение на заместимо действие;§ Закон за държавните такси:чл. 4, ал. 1 - относно за какво се плащат държави такси.§ НАРЕДБА № 13 от 23.07.2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол:чл. 6 - избор на изпълнител на премахването на незаконния строеж;

§Тълкувателно решение № 31/84 от 06.02.1985г. по гр. д. № 10/84 г., ОСГК

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Христо

Милчев

13.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си