Каква е процедурата по заличаване на едноличен търговец (ЕТ)?

Когато бях по-млад, поех риска, регистрирах се като едноличен търговец (ЕТ) и започнах собствен бизнес. Но нещата се промениха. Стагнацията на пазара и несигурността в икономиката в комбинация с неограничената отговорност, която нося, доведоха до силни смущения в самия мен. Страдам от кръвно, станах нерешителен в това, което съм правил цял живот. Отказвам се от бизнеса и се отдам на нещо по-ниско рисково. Не мога обаче просто така да изчезна. Каква е процедурата за заличаване на ЕТ от търговския регистър (ТР) научих на pravatami.bg.

Мога да бъда заличен като ЕТ от търговския регистър, ако ...

Не е скъпо да се обърна към специалист, който да ми помогне. Мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

Каква е процедурата "за да изчезна като търговец"?

Заличаването се извършва чрез подаване на заявление по образец - „Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец - А1" в териториалното поделение на Агенцията по вписванията или по електронен път. Таксата е 30 лв. за подаване на хартия, а по електронен път - 15 лв.Право да подадат заявлението имат:

Преди да подам заявление в ТР трябва да се снабдя с някои документи, които задължително се прилагат към него. За целта е необходимо да уведомя за намеренията си посочените в закона държавни институции.

Какви действия трябва да се извършат преди подаване на заявлението?Уведомяване на Националния осигурителен институт (НОИ).

Аз съм работодател и като такъв внасям осигуровки на моите работници/служители. При прекратяване на дейността, трябва да предам за архив разплащателните им ведомости в териториалното поделение на НОИ. Към тях прилагам трудовите договори (заповедите за назначаване), заповедите за преназначаване, заповедите за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповедите за прекратяване на трудовите правоотношения или с други думи всички документи, свързани с трудовите отношения. НОИ в замяна ми издава удостоверение за предаване на ведомостите, което е задължително условие за вписване на заличаването ми от търговския регистър.Важно! Дори да нямам наети работници/служители, трябва да подам заявление-декларация до НОИ, където да посоча това обстоятелство.Уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) : от 01.01.2018г. отпадна задължението ми като ЕТ - преди заличаване от Търговския регистър да се уведомя НАП Но остана друго мое задължение - в 14-дневен срок от заличаването от търговския регистър трябва да подам заявление за дерегистрация по ЗДДС пред териториалната дирекция на НАП.

Какви документи трябва да придружават заявлението?

Към заявлението се прилагат следните документи:

Ако се подава от наследниците ми, се прилага и:

Ако се подава от попечител/настойник, се прилага и:

След подаване на заявлението длъжностното лице по регистрацията прави проверка за редовността на предоставените документи и се произнася в тридневен срок. Ако всичко със заявлението ми е наред, ще се извърши желаното от мен заличаване като ЕТ от търговския регистър. Ако заявлението страда от недостатъци, ще ми бъдат дадени указания за отстраняване на нередовностите по него в рамките на тридневния срок. В противен случай длъжностното лице постановява мотивиран отказ по искането ми за заличаване. Образец на Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец - А1Образец на заявление-декларация по чл. 5, ал.10 КСОАктуализира: Елвира Димитрова[toggles][toggle title="Източници"]Търговски закон (ТЗ):чл. 60аТЗ – относно случаите на заличаване на ЕТ;Закон за търговския регистър (ЗТР):чл. 12 ЗТР – относно заплащането на такса;чл. 13 и 15ЗТР – относно приложимите към заявлението документи;Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)Кодекс на социалното осигуряване (КСО):чл. 5, ал. 10КСО – относно уведомяването на НОИ;Семеен кодекс (СК):чл. 173, ал. 2 и 3 СК – относно настойничеството и попечителството.Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС):чл. 107, т. 3 и чл. 109 ЗДДС - относно дерегистрацията по ЗДДС.Наредба №1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговсия регистър:чл. 9 и 10 – относно легитимираните лица да подадат на заявление и необходимите документи.Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията:чл. 16а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 – относно размера на таксата;[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

5.7.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си