Какво трябва да знам за нотариуса?

Трябва да си извадя НАТУРАЛЕН акт. А, грешка - нотариален акт! Затова трябва да отида при едно лице, наречено нотариус, което ще може да ми помогне. Естествено ще трябва да заплатя някаква сума - нали няма нищо безплатно.

Кой може да извършва нотариална дейност?

Нотариусът е лице, на което държавата е възложила извършването на определени функции. Във всеки град, в който има районен съд, трябва да има поне две места за нотариуси, но не е задължително те да са заети. Ако мястото за нотариус поради някаква причина е свободно, законът предвижда нотариалната дейност да се извършва от други органи:

Мога да проверя кои са нотариусите за съответното населено място в интернет страницата на Нотариалната камара.

Как протича производството пред нотариус?

Мога да подам лично или чрез представител устна молбадо всеки нотариус или друг орган, извършващ нотариална дейност, когато искам да удостовери нещо. Това може да е удостоверяване на дата на документ, например, за да противопоставя на трети лица заложното си вземане; съдържанието на документ, когато искам да предпазя документа от последващи поправки; подпис, когато съм съставил документа; препис, с който доказвам, че в деня на удостоверяването документът е съществувал със съответното съдържание; нотариални покани и други.В някои случаи молбата трябва да е в писмена форма и да е отправена до нотариуса, в чийто район се намира имотът. Това са случаите, когато искам да ми бъде издаден нотариален акт:

Когато нотариусът изповядва сделки с недвижими имоти, страните трябва да се явим лично. Може предварително да сме съставили проект на нотариалния акт, в който трябва да сме посочили най-важните условия относно сделката. Ако нямаме проект, нотариусът ще го изготви.Следващо задължение на нотариуса е да провери дали няма пречка за съставянето на нотариалния акт - дали сделката е законна и дали няма основания, поради които той да си направи отвод, например, ако е заинтересуван от сключването на сделката.Когато дотук всичко е наред, нотариусът следва да провери нашата самоличност, дали сме пълнолетни, а ако представляваме друг - нашите пълномощни.След всички тези проверки нотариусът прочита проекта на нотариалния акт. После трябва да ни запита дали прочетеното е нашата действителна воля и едва след нашето “Да”, трябва да си изпишем имената и да подпишем акта.Може да се издава нотариален акт за всякакви сделки, но при тези, с които прехвърлям собственост или учредявам вещни права върху недвижими имоти, нотариалната форма е задължителна. Затова, когато искам да си продам имота или да учредя някакво ограничено вещно право (право на строеж, пристрояване и надстрояване), освен описаната по-горе процедура, съм задължен да покажа на нотариуса документ за собственост върху имота, който е вписан. Така той ще провери дали съм собственик на дадения имот. Както и при искане за издаване на нотариален акт за правни сделки, тук също можем да приложим проект за нотариален акт.Когато нотариусът откаже да извърши исканото от мен действие, мога да обжалвам отказа пред компетентния окръжен съд.

Какво представляват нотариалните такси и кога трябва да заплатя?

За всяка извършена услуга от нотариус или орган, който изпълнява нотариални дейности, трябва да заплатя такса, определена в Тарифа за нотариалните такси към закона. Длъжен съм да заплатя такса, не само когато са извършени някои от описаните по-горе нотариални действия, но и когато са извършени други действия от нотариус, например устни и писмени консултации.Таксата се заплаща на нотариуса, в чиито служебен архив е записано действието, и не е възможно да се договарят размери, различни от тези, определени в Тарифата. Когато за заплащане на задължението към нотариуса отговаряме двама или повече, нотариусът има право да поиска цялата сума само на един от нас. Например, когато сключваме сделка за продажба на МПС пред нотариус, последният може да поиска от мен да заплатя цялата таксата или от продавача.

Какви видове нотариални такси има?

По-детайлна информация за всяка от таксите мога да намеря в страницата на нотариалната камара, а скоро и на pravatami.bg.Правото е в съавторство с Людмил Иванов[toggles][toggle title="Източници"] ЗАКОН ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ (ЗННД)ЧЛ. 2 ЗННД - относно определението за нотариус;ЧЛ. 3 ЗННД - относно местната компетентност на нотариуса;ЧЛ. 10 ЗННД - относно минималния брой места за нотариуси;ЧЛ. 20 ЗННД - относно правото за среща насаме;ЧЛ. 82 ЗННД - относно правото на съдията по вписванията да извършва нотариална дейност;ЧЛ. 83 ЗННД - относно правото на органи на местната администрация да извършват нотариална дейност ;ЧЛ. 84 ЗННД - относно правото на българският консул да извършва нотариална дейност;ЧЛ. 85 ЗННД - относно основанията за събиране на нотариални такси;ЧЛ. 86 ЗННД - относно внасянето на нотариалните такси;ЧЛ. 87 ЗННД - относно задължените лица за внасяне на нотариална такса;ЧЛ. 90 ЗННД - относно обикновените нотариални такси;ЧЛ. 91 ЗННД - относно пропорционалните нотариални такси;ЧЛ. 92 ЗННД - относно таксите според удостоверения материален интерес;ЧЛ. 93 ЗННД - относно таксите според изразходваното време;ЧЛ. 94 ЗННД - относно таксите за изготвяне и проверка на документи;ЧЛ. 95 ЗННД - относно допълнителната нотариална такса;ЧЛ. 96 и ЧЛ. 97 ЗННД - относно удостоверявания материален интерес за сделки с вещни права и особените случаи; ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ГПК)ЧЛ. 569 ГПК - относно видовете нотариални удостоверявания;ЧЛ. 570 ГПК - относно местната компетентност на нотариусите;ЧЛ. 571 ГПК - относно подаването на молба до нотариус;ЧЛ. 574 ГПК - относно изискванията за законосъобразност на нотариалните удостоверявания;ЧЛ. 575 ГПК - относно отвода на нотариуса;ЧЛ. 577 ГПК - относно правото на обжалване на отказ да се извърши нотариално удостоверяване;ЧЛ. 578, АЛ. 1 ГПК - относно изготвянето на проект на нотариален акт;ЧЛ. 578, АЛ. 4 ГПК - относно задължението за явяване лично пред нотариуса;ЧЛ. 578, АЛ. 5 ГПК - относно удостоверяване на самоличността и пълнолетието;ЧЛ. 579, АЛ. 1 ГПК - относно прочитането, одобряването и подписването на нотариалния акт;ЧЛ. 586 ГПК - относно проверката на собствеността от нотариуса; ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (ЗЗД)ЧЛ. 18 ЗЗД - относно формата за сделки, с които се прехвърлят или учредяват вещни права;ЧЛ. 156, АЛ. 2 ЗЗД - относно формата на залога; КОДЕКС НА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ (КТК)ЧЛ. 91, АЛ. 3 И 4 КТК - относно задълженията на български капитани да извършват нотариални действия; ТАРИФА ЗА НОТАРИАЛНИТЕ ТАКСИ (ПМС № 186 от 13.08.1998 г., обн., ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 г.)[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Йоана

Мирчева

5.1.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си