Какво трябва да знам за застраховка “Злополука”?

На голяма част от нас, за нещастие, се е случвало да си счупят крак, ръка или да претърпят друг инцидент, който да доведе до увреждане на здравето. Ето защо е добра идея да сключа застраховка “Злополука”, която напоследък е много актуална и голяма част от застрахователните компании предлагат.

За какво се сключва застраховка “Злополука”?

Договорите за застраховка "Злополука" се сключват срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост, т.е. смърт, различни заболявания или телесни повреди, настъпили след сключване на застраховката. Аз съм длъжен да заплатя на застрахователя застрахователна премия на части или наведнъж, в зависимост от установеното в договора между нас. В замяна на това, ако злополуката, за която е сключен договорът, се осъществи, застрахователят трябва да ми изплати застрахователна сума. Този вид застраховка е доброволна и мога да се застраховам, само ако желая.

Кой може да се застрахова?

Застраховка “Злополука” се сключва само в полза на физическо лице (човек), като тя може да бъде индивидуална или групова. Груповите застраховки се сключват най-често от работодатели с цел застраховка на работниците/служителите от определени рискове. Напр. шефът ми сключва със застрахователна компания един договор за застраховка, като в него не е необходимо да изброява изрично имената на работниците/служителите, които застрахова, а може да посочи, че от застраховката ще се ползват всички машинни оператори в предприятието му. Групова застраховка може да се сключи и за ученици, когато отиват на екскурзия например.

Застраховка на трето лице и застраховка в полза на трето лице

Аз мога да сключа т. нар. договор за застраховка "Злополука" върху трето лице, с който да се застраховам срещу злополука, засягаща здравето или телесната цялост на мой приятел, дете или родител например. При този договор, ако се случи нещо с третото лице, застрахователят трябва да изплати на мен съответната сума. Ще остана с празни ръце, ако аз умишлено увредя здравето на третото лице. Този договор обаче има сила, само ако е сключен с изричното писмено съгласие на третото лице. Разбира се, ако застраховам детето си, няма нужда то да дава своето писмено съгласие, тъй като аз съм негов законен представител.Възможно е да застраховам своя живот или здраве в полза на трето лице. Напр. аз съм лице, което работи с отровни химикали, които създават реална опасност да увредят здравето ми. Мога да сключа договор за застраховка “Злополука” в полза на моите деца напр. В този случай, ако в резултат на работата с химикали за мен възникне здравословен проблем, моите деца ще имат право да получат съответната сума от застрахователя. Ако обаче детето ми умишлено увреди здравето ми, то ще загуби правото да получи застрахователната сума.ВАЖНО!Преди сключване на договор за застраховка "Злополука", както и по време на действието на договора, застрахователят има право да получи подробна и точна информация относно моята възраст, пол и здравословно състояние. След настъпване на застрахователното събитие, аз съм длъжен в кратък срок, за който съм се договорил със застрахователя, да го уведомя писмено за това. Ако не го сторя, рискувам да изгубя правата си по застрахователния договор. Също така е добре да знам, че правата по застрахователния договор се погасяват с петгодишна давност от датата на настъпване на събитието. Ако, след като сключа договора за застраховка “Злополука”, получа увреждане на здравето на основание, предвидено в договора, и потърся правата си чак след 5 години и един ден, застрахователят не е длъжен да ми изплати сумата. Това ще бъде така дори да съм изпълнил всички задължения по договора и да съм си платил всички вноски.

Задължителна застраховка “Злополука”

На всеки от нас се е случвало да пътува с градски транспорт . Обърнали ли сте внимание, че на голяма част от билетите изрично е упоменато, че този билет е нашата застраховка. В момента, в който си закупим билета, ние сключваме договор за застраховка с компанията, която осъществява превоза. Превозвачите, които извършват обществен превоз на пътници, когато началната и крайната точка на пътуването са на територията на Република България, са длъжни да сключат и поддържат задължителна застраховка "Злополука" на пътниците. Под “средства за обществен превоз на пътници” се разбира: релсови превозни средства; тролейбуси и автобуси; въздухоплавателни средства; всички видове морски и речни плавателни съдове; въжени линии и влекове; таксиметрови автомобили. Тук отново обект на застраховане са здравето, животът и телесната цялост на пътниците в средствата за обществен превоз. Под “пътници” се разбират лицата, намиращи се в превозни средства или в непосредствена близост до тях преди качването и след слизането, т.е. дори да чакам автобуса на спирката и за нещастие шофьорът вземе рязко завоя и ме блъсне, в резултат на което си счупя ръката, наложи се ампутация и повече не мога да изпълнявам работата си на дърводелец, аз пак се ползвам от задължителната застраховка “Злополука”. Отговорността на застрахователя за изплащане на застрахователната сума или на съответната част от нея се поражда само в случаите, когато вследствие на злополука, е причинена смърт или трайна загуба на работоспособност на пътник. Минималната застрахователна сума по задължителната застраховка "Злополука" на пътниците за всяко събитие за всеки пътник е 50 000 лв.

За какво да внимавам, когато сключвам застраховка “Злополука”

При сключване на застраховка “Злополука” е добре много внимателно да прочета общите условия на избраната от мен застрахователна компания. Напр. възможно е с по-ситен шрифт да е уточнено, че застраховката важи само на територията на Република България. Освен това при някои застрахователни компании има ограничения при възрастта, в рамките на която може да се сключва такава застраховка, напр. лица между 16 и 70 годишна възраст.Актуализира: Магдалена Митева[toggles][toggle title=Източници] Закон за лицата и семейството (ЗЛС):чл. 3 - относно малолетните;чл. 4 - относно непълнолетните. Кодекс на застраховането (КЗ):чл. 378, ал. 2 - относно давността;чл. 459 ал. 1 - относно предмета на застрахователния договор;чл. 441, ал.1 - относно груповото застраховане;чл. 443 - относно застраховка злополука върху трето лице;чл. 444 - относно застраховка злополука в полза на трето лице;чл. 448, ал. 1 - относно застрахователната сума;чл. 454, ал. 1 - относно предоставяне на информация на застрахователя;чл. 471 - относно задължителната застраховка злополука - задължени лица;чл. 472 - относно задължителната застраховка злополука - обект на застраховане;чл. 474 - относно задължителната застраховка злополука - застрахователно покритие;чл. 476 - относно задължителната застраховка злополука - застрахователна сума.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Виолета

Атанасова

4.4.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си