Правото ми на дългосрочно пребиваване в България

Предстои ми в дългосрочен план да се установя в България. През следващите четири или пет години животът и работата ми ще бъдат в тази страна, но съм чувал, че преди да получа статут на дългосрочно пребиваващ, е нужно да премина през сложни процедури, придружени с редица документи. Вярно ли е това?

Какво е статутът на дългосрочно пребиваващ и какви права ми дава той?

Статутът на дългосрочнопребиваващ ми дава правото да живея законно на територията на Република България с първоначален срок от пет години и с възможност за подновяване.Според българското законодателство временното пребиваване в България може да бъде:

Как мога да получа право на дългосрочно пребиваване?

Право на дългосрочно пребиваване мога да получа, ако съм пребивавал законно и непрекъснато на територията на Република България в продължение на пет години преди да подам заявлението си за кандидатстване.Важно! След като веднъж получа статут на дългосрочно пребиваващ, той е постоянен и не е необходимо да кандидатствам повторно за него, а за да го подновя, е достатъчно просто да подам заявление.

Въпросът със сроковете?

Дори ако отсъствам от страната, 5-годишният срок няма да бъде прекъснат, стига времето, през което съм отсъствал да е по-малко от 6 последователни месеца и общо да не надхвърля 10 месеца за тези пет години.В случай че съм студент, приет в редовна форма на обучение, или съм ученик в гимназиална степен на образование и съм в България по програма за обмен, то тогава се отчита само половината от времето, през което съм пребивавал в страната. Това означава, че ако съм живял у нас като студент в продължение на 4 години, времето което ще се отчете като престой е 2 години.

Каква е процедурата?

Най-малко два месецапреди да е изтекъл разрешеният ми срок за пребиваване трябва лично да подам заявление по образец в дирекция ,,Миграция“ или в териториалните й звена. Подаденото от мен заявление ще бъде разгледано и по него следва да бъде взето решение в срок от два месеца, след като съм го подал.Необходими документи:

Важно! За да получа правото на дългосрочно пребиваване, е необходимо да платя еднократно такса в размер от 110 лв. (за постоянно пребиваване - 1000 лв.).

Гражданин съм на ЕС, какви са условията за мен?

В случай че съм гражданин на ЕС, трябва да знам, че срокът на продължителното пребиваване (За чужденците, които не са от ЕС срокът на продължително пребиваване е една година, а на дългосрочно - пет години с възможност за подновяване) за мен е равен на срока на дългосрочно пребиваване за чужденците, които не са граждани на ЕС т.е. 5 години.Мога да получа правото да пребивавам в страната за срок от 5 години, ако отговарям на едно от следните условия:

Важно! Право на продължително пребиваване мога да получа и като член на семейството на гражданин на ЕС.Необходимо е да подам заявление до Главна дирекция ,,Гранична полиция“ – МВР в срок от тримесеца след влизането ми на територията на България. Удостоверението ми за пребиваване следва да бъде издадено още в същия ден, в който съм подал заявлението си.Необходими документи:

Актуализира: Милена Горанова[toggles][toggle title=Източници] Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по закона за държавните такси:чл. 12, ал. 1 и чл. 12а относно дължимата еднократна такса при получаване на право на дългосрочно и постоянно пребиваване. Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ):Чл. 23, ал. 1 т. 3; чл. 24г, ал. 1, 3; чл. 24д, ал. 1 ЗЧРБ – относно условията за получаване на право на дългосрочно пребиваванеЧл. 24г, ал. 8 – относно времето, през което имам право да отсъствам от България, когато кандидатствам за дългосрочно пребиваване Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ):Чл. 51, ал. 1 – относно процедурата по кандидатстване за дългосрочно пребиваване;чл. 51, ал. 1, ал. 2 т. 1, 2, 3, 4, 5 относно необходимите документи за кандидатстване за дългосрочно пребиваване.Закон за влизането, пребиваването и напускането на република българия на гражданите на европейския съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейства (ЗВПНРБ):Чл. 7, ал. 2 - относно срока на продължителното пребиване; Чл. 8 - относно условията за издаване на удостоверение;Чл. 9 - относно процедурата за издаване на удостоверение.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Таня

Мирчева

9.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си