Право на преминаване през чужд имот

Искам да преминавам, когато ми е нужно, през чужд имот или да прекарвам животни, вода или нещо друго през него така, че да не нарушавам закона, но и да мога да свърша работата си най – лесно. Има много варианти, но за целта първо трябва да се запозная с понятието сервитут.

Какво е сервитутно право?

Сервитутното право дава възможност на мен, като собственик на имот, да се възползвам от друг имот (непринадлежащ на мен) за определени нужди. Моята собственост се нарича „господстващ имот”. А другия имот се назовава „служещ имот”.

Право на преминаване

Сервитутите най - често биват използвани в практиката, когато става въпрос за земеделски земи. Ако аз, собственикът на земеделската земя, нямам достъп до обществен път, имам правото да се възползвам от служещия имот, за да преминавам, когато ми се налага. Това трябва да стане, след като се разбера със собственика. В този случай преминаването се учредява чрез писмен договор между страните с нотариална заверка на подписите.;Ако не се разбирам със собственика на този имот, ще трябва да премина през определена процедура.Каква е процедурата, през която трябва да премина, за да получа право на преминаване през чужда земеделска земя?

  1. Първо, подавам молба в свободен текст или чрез формуляр, предоставен ми от съответната община, до кмета на района или кметството по местонахождение на имота за разрешение за преминаване през съседните земи.
  2. Кметът на района или кметството трябва да възложи на комисия от длъжностни лица да определи мястото за преминаване. Тази комисия трябва да спазва изискването да се причинява най-малка вреда на служещата земя, а също така да определи размера на обезщетението за вредите, които се причиняват на тази земя.
  3. Трябва да заплатя на собственика на служещия имот и сумата, определена от общинската комисия преди издаването на гореспоменатата заповед.
  4. За предоставеното ми право на преминаване и размера на обезщетението кметът на района или кметството издава заповед, която може да се обжалва от лицето върху чийто имот е учредено сервитутното право или от самия заявител на молбата за учредяване на това право. Това става по предвидения в закона ред в районния съд в 14-дневен срок от съобщението. Ако заповедта е обжалвана, Районният съд разглежда делото по същество и се произнася с решение, което не подлежи на обжалване.

Когато няма споразумение между двете страни, обезщетението се изчислява, като се вземат под внимание следните критерии:

  1. Площта на чуждия поземлен имот, включена в границите на сервитута;
  2. Видовете ограничения на ползването;
  3. Срок на ограничението;
  4. Справедливата пазарна оценка на имота или на частта от него, която попада в границите на сервитута.

Важно!!!

Как да установя наличието на право на преминаване върху имот?

Много е важно, преди да закупя имот, да проверя дали той не е обременен от някакво сервитутно право, защото по – късно това може да се окаже проблем за мен. Такива тежести на имота могат да ми изиграят лоша шега. Мога да проверя тази информация в имотния регистър или кадастъра. Възможно е сервитутното право да не е било отразено на едно от двете места, затова е хубаво да проверя и на двете.Интересно:Сервитутите са неделими права. Те могат да се упражняват изцяло в полза на всяка част от господстващия имот. Те тежат изцяло върху всяка част от служещия имот, дори и когато имотите бъдат разделени. Например, ако аз имам право на преминаване в имот А, но неговият собственик почине. Дори и след като имот А бъде разделен между наследниците на покойния собственик, аз ще продължавам да имам своето право на преминаване върху всеки един дял от имот А на наследниците. Сервитутните права може да се използват само за нуждите на господстващия имот. Ако съм собственик на служещия имот, нямам право да премествам правото на преминаване.[toggles][toggle title=Източници] Закон за устройство на територията (ЗУТ)чл. 192, ал. 1 ЗУТ – относно постигане на съгласие между страните за учредяване на сервитут;чл. 192, ал. 6 ЗУТ – относно срока за заплащане на собственика на служещия имот; Закон за енергетиката (ЗЕ)чл. 64, ал.3, т. 4 ЗЕ – относно неделимостта на сервитутите;чл. 64, ал. 3, т. 5 и 6 ЗЕ – относно използването на сервитутното право;чл. 65, ал. 1 ЗЕ – относно изчисляването на обезщетение; Закон за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ)чл. 36 ЗОСИ – относно процедурата по изискване на сервитутно право;чл. 36, ал. 1 ЗОСИ – относно сервитут за преминаване; Закон за водите (ЗзВ)чл. 103, ал. 1 ЗзВ – относно същността на сервитутното право; Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)чл. 31, ал. 1 ЗКИР – относно вписването на сервитутни права върху имоти в кадастъра и имотния регистър;[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Николай

Стоянов

23.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си