Отчуждаване на имоти в полза на общината

Наскоро разбрах, че мой недвижим имот е предвиден за отчуждаване в полза на общината. Интересува ме дали отчуждаването може да бъде предотвратено, а ако това не е възможно - по какъв ред се извършва то и какво обезщетение ще получа. По-долу ще намеря отговор на тези и други въпроси във връзка с отчуждаването.

  1. Предпоставки за отчуждаване

Имоти и части от имоти - частна собственост могат да се отчуждават при едновременното наличие на следните предпоставки:

Отчуждаване обикновено се налага за изграждане на общински пътища, улици, депа за битови отпадъци и други.

Наличието на такава общинска нужда се установява по един от следните три начина:

Отчуждаването е винаги възмездно. Има 2 начина, по които общината може да ме компенсира:

То се определя в съответствие с конкретното предназначение на имота, което той е имал преди влизането в сила на подробния устройствен план. По правило оценката се извършва въз основа на пазарните цени на имоти със сходни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания - в една и съща ценова зона (за урбанизираните територии) или в едно и също землище (в земеделските и горските територии). „Пазарни цени на имоти със сходни характеристики” са осреднените цени от всички сделки с имоти, намиращи се в близост до отчуждавания имот, които имат еднакво конкретно или преобладаващо предназначение, притежават еднакъв характер на застрояване със същите или близки показатели на устройство и застрояване и/или установен начин на трайно ползване с отчуждавания имот, за: покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотека, продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавните институции и общините, както и други възмездни сделки между физически и/или юридически лица, по които поне една от страните е търговец, сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката и вписани в службата по вписванията по местонахождението на имота. Ако в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката в службата по вписванията по местонахождението на имота са вписани повече от двадесет сделки, при определяне на пазарната цена се вземат предвид последните вписани двадесет сделки. Смисълът на обезщетението е да получа такава цена за отчуждения имот, каквато бих получил, ако продам имота си на свободния пазар. Не е допустимо оценката да се базира на цени по нереализирани сделки (цени на офертно търсене или предлагане).Важно! В случай че определеният от оценителите размер на паричното обезщетение е под данъчната оценка на имота, ще ми бъде изплатено обезщетение, равно на данъчната му оценка.Важно! Ако в имота ми има незаконни строежи, за тях няма да получа обезщетение.

За да се приложи този начин на обезщетяване, е необходимо да бъдат налице едновременно следните предпоставки:

2. Обект на отчуждаване. Може ли отчуждаването да бъде предотвратено?

Може да бъде отчуждаван само недвижим имот (земя, сграда) – частна собственост (Частна е собствеността на гражданите и на юридическите лица.) или част от такъв имот. Имотът ми няма да бъде отчужден, ако преди издаването на заповедта за отчуждаване:

Важно! В случай че имотът ми е предвиден за изграждане на обект - публична общинска собственост, аз мога да го продам на трето лице само след като съм го предложил за изкупуване на общината, но общината е отказала да го купи по пазарни цени.

3. Последици от отчуждаването

Имот, отчужден за задоволяване на общинска нужда, става публична общинска собственост. С факта на превръщането му в публична общинска собственост се свързват следните правни последици:

4. Ред за отчуждаване на имоти – частна собственост за общински нужди

Имотът ми е предвиден за отчуждаване съгласно подробен устройствен план. Какво следва? Ще бъда уведомен за предстоящото отчуждаване чрез обявление, което:

След като мине не по-малко от 1 месец от публикуване на обявлението, кметът на общината издава заповед за отчуждаване. За издаването й ще науча чрез:

По правило имотът се смята отчужден от датата, на която ми е изплатено паричното обезщетение.

5. Обжалване на заповедта за отчуждаване

Заповедта за отчуждаване мога да обжалвам пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от съобщаването й. Решението на съда е окончателно.

6. Отмяна на заповедта за отчуждаване

Мога да поискам от кмета на общината да отмени заповедта за отчуждаване в следните случаи:

  1. Ако в 6-месечен срок от влизането в сила на заповедта за отчуждаване не ми бъде платено дължимото обезщетение.

Срокът, който ми е даден, за да направя искане за отмяна на отчуждаването, е 3 месеца, считано от датата, на която 6-месечният срок е изтекъл.Но дори да изпусна този срок, законът ме защитава - заповедта за отчуждаване се обезсилва, ако и след изтичането на тези 3 месеца дължимото парично обезщетение, заедно с лихвите, не ми е изплатено.

  1. Ако в срок от 3 години (а за обектите от първостепенно значение - 5 години) от отчуждаването на имота строителството на обекта не е започнало.

Срокът, в който следва да поискам отмяна на заповедта за отчуждаване, е 3 месеца от изтичането на тези 3 (респективно 5) години.

  1. Ако одобреният подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти от първостепенно значение - публична общинска собственост, бъде отменен, а новият влязъл в сила подробен устройствен план не съдържа предвиждане за изграждане на обект - публична общинска собственост в отчуждения имот.

Срокът, в който следва да поискам отмяна на заповедта за отчуждаване, е 3 месеца от влизането в сила на новия подробен устройствен план.[toggles][toggle title=Източници] Закон за общинската собственост (ЗОбС):чл. 7, ал. 1 и 2 ЗОбС - относно последиците от превръщането на имот - частна собственост в имот - публична общинска собственост;чл. 21 ЗОбС - относно предпоставките за отчуждаване на имот в полза на общината;чл. 22, ал. 5, 11 и 14 ЗОбС - относно паричното обезщетение;чл. 23, ал. 1, 2 и 8 ЗОбС - относно имотното обезщетение;чл. 25 ЗОбС - относно реда за отчуждаване на имоти;чл. 27 ЗОбС - относно обжалването на заповедта за отчуждаване;чл. 29, ал. 3 ЗОбС - относно момента, от който имотът се смята за отчужден;чл. 29, ал. 6, 7 и 8 и чл. 31 ЗОбС - относно отмяната на заповедта за отчуждаване;

чл. 199 - относно правото на общината на първи купувач.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Емил

Махлелиев

26.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си