Как мога да получа целева помощ за отопление

Лято е и животът е някакси по-лек, не му се мисли на човек за нищо. Но при мен не е така, кошмарите от предходната тежка и люта зима не ми дават покой. Тогава дървата за огрев свършиха още в началото на януари и какъв студ студувахме с жената и децата направо не мога да опиша, но избутахме някак. За съжаление поради ниските ни доходи и това лято заделените пари за огрев не са много, трудно е. Но, виждам светлина в тунела. Разбрах, че държавата отпуска целеви помощи за отопление. На кого, как и кога - всичко по темата на pravatami.bg.

Какво представляват целевите помощи за отопление?

Целева помощ за отопление може да бъде отпусната на мен (и моето семейство), независимо дали се отопляваме на газ, твърдо гориво (дърва, брикети и т.н.), електроенергия или топлоенергия, ако покривам критериите за нуждаещо се от социално подпомагане лице. Помощта се отпуска за период от 5 месеца, един отоплителен сезон (1 ноември до 31 март), като размерът й се определя ежегодно.

Как да кандидатствам?

За да получа така необходимото ми от държавата подпомагане, трябва, подавам заявление-декларация в дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес. Важно да знам е, че задължително посочвам вида на ползваното отопление (газ, твърдо гориво, електроенергия или топлоенергия).Важно!Срокът за кандидатстване за целева помощ за отопление е от 1 юли до 31 октомври.

На какви условия трябва да отговарям?

Условията, на които аз (и моето семейство) трябва да отговаряме, за да получа подпомагане, са следните:

Важно! Нямам право на помощ за отопление, ако попадам в една от тези групи. Нямам право на помощта, ако съм:

Одобряване за помощта

Преди да бъда одобрен за предоставяне на помощ за отопление ще ми бъде направена анкета от служител на Дирекция "Социално подпомагане", която да установи, дали действително имам нужда от такава. Ако не окажа необходимото съдействие на социалния работник, помощта ще ми бъде отказана. Аз ще бъда посетен от социален работник в 20 дневен срок от подаване на заявлението-декларация. Ако не бъда намерен в дома ми, социалният работник оставя уведомление, че в 3-дневен срок трябва да се явя в регионалната дирекция за справка. Ако не се явя, служителят ме посещава повторно и ако отново ме няма, ми оставя второ уведомление отново с 3-дневен срок за явяване. Не се ли явя и този път, социалният работник прави мотивирано предложение за отказ на помощта поради невъзможност за извършване на социална анкета. Тоест тя е задължителна предпоставка.На база на анкетата се изготвя мотивиран доклад, съдържащ предложение за отпускане или отказ на целева помощ. В 7-дни от изготвянето му директорът на дирекцията/упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ на помощта. Тя ми се връчва до 14 дни от издаването й, като мога да я обжалвам пред директора в 7 дневен срок.

Отпускане (предоставяне) на помощта за отопление

С оглед вида на използваното отопление, целевата помощ се отпуска по следния ред:

Важно! Eлектроразпределителните дружества уведомяват районната дирекция за наличие на неразплатени в срок задължения за всеки едни от месеците през отоплителния сезон.

  1. на мен или
  2. на търговец на твърдо гориво (само ако в заявление-декларацията изрично съм избрал този начин) след представяне на фактура, в която задължително е вписан номерът на заповедта за помощта.

Целевата помощ се отпуска за ноември и декември - не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта за отпускането й и до 31 януари - за месеците януари, февруари и март.За топлоенергия целевата помощ се превежда ежемесечно на топлофикационното дружество. Важно! При затруднение в снабдяването с твърдо гориво, директорът на регионалната дирекция може да измени заповедта за отпускане на целева помощ за отопление.

Недобросъвестно получаване/използване на помощта

По сигнал или по преценка на директора на районната дирекция може да ми бъде направена проверка за недобросъвестно получаване/използване на помощта. Получил съм недобросъвестно помощта, ако например съм посочил неверни данни в заявлението-декларация. Недобросъвестно използване на помощта ще е налице пък, ако съм получил средства за отопление с електроенергия и още в края на декември ЕРП ми спре тока за неплащане на сметките. Ако се потвърди нарушението ще трябва да възстановя отпуснатите средства заедно със законната лихва. При неизползване по предназначение ще бъда лишен от правото да получа целевата помощ за отопление и през следващия отоплителен сезон. Мога да обжалвам заповедта в 7-дневен срок. Важно! При промяна в посочените от мен обстоятелства, не по-късно от 1 месец трябва да уведомя за нея.

А ако се нуждая от повече информация по въпроса?

Повече информация за отпускане на целевата помощ за отопление мога да потърсяна тел. 0 800 88 01, всеки ден, от 08.00 до 18.30 ч. Въпрос мога да задам и чрез рубриката “Въпроси и отговори” на сайта на Министерството на труда и социалната политика.Образец на заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отоплениеАктуализира: Милена Горанова[toggles][toggle title=Източници] Закон за социалното подпомагане (ЗСП):чл. 12, ал. 3 и § 1, т. 10 ДР ЗСП - относно определяне на гарантиран минимален доход;чл. 13 ЗСП - относно процедурата по кандидатстване за помощта;чл. 14 - 15ЗСП - относно недобросъвестното използване на помощта;1, т. 11 ЗСП - легално определение за социална анкета. Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане (ППЗСП):чл. 10ППЗСП - относно условията за отпускане на помощта;чл. 11 ППЗСП - относно кой няма право на помощ;чл. 27ППЗСП - относно процедурата по кандидатстване за помощта. Наредба РД-07-5 от 16 май 2008 г.за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление:чл. 3, ал. 3 - относно размера на помощта за отопление;чл. 4 - относно процедурата по кандидатстване за помощта;чл. 4а и 5 - относно отпускането на помощта;чл. 6 - относно недобросъвестното използване на помощта; 2ДР - определение за отоплителен сезон.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

2.1.2020

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си