Какви са правомощията на служителите на ДАИ и АПИ?

Като човек, който често пътува по републиканските и местни пътища у нас и в чужбина и занимаващ се професионално с превози знам, че за пътищата има изписани “тонове” нормативна уредба, хиляди задължения тежат върху участниците на пътя и има множество институции, които следят за тяхното спазване. Единствено КАТ е придобил широка популярност. Поразрових се обаче за две други институции Агенция ”Пътна инфраструктура” (АПИ) и Главна дирекция “Автомобилна инспекция” (ДАИ), с които съм имал “близки” срещи. Правомощията им са N-брой, но някои от тях ме засягат пряко. Ето какво научих на pravatami.bg.

Агенция ”Пътна инфраструктура” (АПИ)

Агенция ”Пътна инфраструктура” функционира към министъра на регионалното развитие и благоустройството и се състои от централна администрация и специализирани звена - 27 областни пътни управления. От нейния сайт мога да науча важна информация, когато тръгвам на път, като напр.каква е метеорологичната обстановка, къде има текущи ремонти, къде временно е ограничено или спряно движението, какви и къде има ограничения за товарни автомобили и т.н. (тоест всичко за актуалната пътна обстановка).Информация мога да търся и от нейните служители на телефон 0700 13020.

Какви са правомощията на служителите на АПИ?

Агенцията има най-общо правомощия, свързани с организацията на движението по пътищата и поддържането на пътната инфраструктура. Тя:

За какво мога да бъда наказан?

При извършване на проверка служители на АПИ могат да ми наложат административно наказание глоба/имуществена санкция за следните нарушения:

За нарушението ми се съставя акт за установяване на нарушение, въз основа на който упълномощено от управителния съвет на агенцията длъжностно лице издава наказателно постановление. Освен наложените финансови санкции, съм задължен да отстраня последиците от нарушението в определен срок, а ако не го направя това се извършва за моя сметка.Важно! Сигнал за нередности или корупция мога да подам на телефон 0800 130 10, чрез сайта на АПИ или на хартия. Анонимни сигнали не се разглеждат.

Главна дирекция “Автомобилна инспекция” (ДАИ)

Главна дирекция “Автомобилна инспекция” е част от специализираната администрация на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, която функционира към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и осъществява контрол и регулация на обществения превоз на пътници и товари, превоза на опасни товари, техническата изправност на ППС, придобиването на правоспособност за управление на МПС и др.

Какви са правомощията на служителите на ДАИ?

ДАИ осъществява контролните функции на изпълнителната агенцията в областта на автомобилните превози и движението по пътищата, тя:

Важно! Служителите на дирекцията имат също право да използват технически средства (камери) за заснемане на извършено от мен нарушение, като снимковият материал служи като доказателство за установяване на нарушението.

За какво мога да бъда наказан?

При проверка от ДАИ мога да бъда наказан, ако извършвам следните административни нарушения:

Служителите на ДАИ могат да ми наложат принудителна административна мярка като временно спиране от движение на МПС, временно отнемане на свидетелството за управление на МПС и др. в зависимост от нарушението ми. Е, това е - правомощията на органите са много. Санкциите са “солени”. А на мен ми остава винаги да внимавам дали спазвам закона!* Статията е от рубриката ни “Предложи Право”[toggles][toggle title=Източници] Закон за пътищата (ЗПът):чл. 9, ал. 4 и чл. 21ЗПът - относно функционирането на АПИ;чл. 10 - 10ж ЗПът - относно винетните такси;чл. 19, ал.1, т.1 и ал. 2 ЗПът - относно управлението на пътищата;чл. 21, ал. 3, т. 11 ЗПът - относно събирането на винетни такси;чл. 21, ал. 3, т. 14 ЗПът - относновзаимодействието с останалите органи;чл. 21, ал. 3, т. 19 ЗПът - относно извършването на проверка на състоянието на пътищата;чл. 27 ЗПът - относно контрола върху теглото, осовото натоварване и габаритните размери на ППС;чл. 52 - 54 ЗПът - относно установяване на нарушения от АПИ;чл. 56 - чл. 57 ЗПът - относно налагането на наказания от АПИ;Закон за движението по пътищата (ЗДвП):чл. 147 и сл. ЗДвП - относно осъществяването на проверка на техническата изправност на ППС;чл. 148в ЗДвП - относно издаването на удостоверение за извършване на пътна помощ;чл. 166 ЗДвП - относно функционирането на ДАИ;чл. 167, ал. 3 ЗДвП - относно контрола върху теглото, осовото натоварване и габаритните размери на ППС;чл. 178а и чл. 178бЗДвП - относно налагането на наказания от ДАИ;Закон за автомобилните превози (ЗАвтПр):чл. 2 ЗАвтПр - относно функционирането на ИА”Автомобилна администрация”;чл. 6 и 7 ЗАвтПр - относно извършването на обществен превоз на пътници и товари;чл. 7вЗАвтПр - относно провеждането на шофьорски курсове;чл. 12 ЗАвтПр - относно извършването на таксиметрови услуги;чл. 23ЗАвтПр - относно контрола върху извършвнето на случайни автобусни превози чл.93 и чл. 95 ЗАвтПр - относно установяване на нарушения;чл. 107 ЗАвтПр - относно налагане на принудителни административни мерки;Устройствен правилникна Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация":чл. 2 и 17 - относно функционирането на ИА”Автомобилна администрация”;чл. 20 - относно функционирането на ДАИ;Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура":чл. 5 - относно структурирането на Агенцията;чл. 29 и 30 - относно поддържането на републиканските пътища; Наредба за специалното ползване на пътищачл. 8 и 13 - относно издаваните от Агенцията разрешителни;Наредба № 11 за движение на извънгабаритни и/или тежки ППСчл. 14 - относно движението на тежкотоварни ППС;Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тяхчл. 9 и сл. и чл. 24 и сл. - относно събираните от Агенцията такси;Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищатачл. 3 -относно поддържането на републиканските пътища;[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

15.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си