Какви са условията за отпускане на целева помощ за първокласник?

Дъщеря ни тази година е първокласник. Докато детето ми дерзае и се суети около датата 15 септември, чуди се с коя рокля да бъде на първия учебен ден, избира раница, тетрадки, моливи, облекла, боички и всевъзможни пособия, ние с баща й мислим само едно – как ще ги купим. Съседите ни споделиха за възможността да кандидатстваме за целева помощ за първокласник.

Какво представлява помощ за първокласник?

Тази помощ се отпуска на семейства, които имат дете, записано в първи клас. Двете основни характеристики на помощта са, че тя е:1) целева - целта е да покрие част от разходите в началото на учебната година, a сумата следва да бъде разходвана за това, за което е отпусната;2) еднократна – отпуска се веднъж.Размерът на помощта е 250 лева към 01.01.2020 достатъчно, за да закупя учебниците, канцеларските материали и въобще всичко, от което се нуждае първокласникът.

Какви са условията за кандидатстване?

Нашите терзания и детските вълнения ще се увенчаят с успех, ако са налице едновременно следните условия:

  1. Детето да е записано в първи клас на държавно /или общинско/ училище.
  2. Записването да е за първи път. Ако дъщеря ни повтаря първи клас, семейството ни няма право да кандидатства за тази помощ.
  3. През последните 12 месеца средномесечният доход на член от семейството да е по-нисък или равен на 450 лева. (този доход също може да бъде актуализиран в бъдеще).

Критерият за средномесечен доход не се взeма предвид при някои особени случаи*, а именно, ако детето е:

Следователно при наличие на някое от трите обстоятелства и независимо от дохода помощта следва да се отпусне.

Какъв е редът за кандидатстване?

Еднократна целева помощ за ученици се отпуска въз основа на заявление декларация по образец. Към заявлението трябва да приложа:

  1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството ни за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация (за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения);
  2. удостоверение, че дъщеря ни е записана в първи клас на държавно или общинско училище. Удостоверението се издава от училището;
  3. лична карта (за справка).

*При особени случаи следва да се представят и:

  1. Ако детето е настанено в семейство на роднини и близки или приемно семейство, се представя копие от заповедта на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решението на съда за настаняване на детето в семейство на роднини и близки или в приемно семейство;
  2. Когато поради здравословни причини, установени с протокол на Лекарска консултативна комисия /ЛКК/, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година, се представя медицински протокол на ЛКК;
  3. Ако детето е с трайни увреждания се представя експертно решение на Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или Национална експертна лекарска комисия, за справка. ТЕЛК са експертни комисии към държавни и общински лечебни заведения от различен тип, които се състоят от лекари с призната специалност и с не по-малко от 5 години трудов стаж по медицина.
  4. Ако детето е с един жив родител - удостоверение за наследници и удостоверение за семейно положение.

Какъв е срокът за кандидатстване?

Срокът да подадем заявлението декларация е до 15-ти октомври. Преди това трябва да я запишем в училището.Дирекция "Социално подпомагане" извършва проверка, като прави посещение в училището до два месеца от започването на учебната година. Ако при нея се установи, че детето не е постъпило в училище или не е посещавало редовно училище 3 поредни месеца или 6 месеца в рамките на учебната година, ще се наложи да възстановим сумата по помощта. Това няма да се наложи, ако причината е била в здравословното му състояние. Важно! Трябва в срок до един месец, считано от началото на учебната година, да си потърсим парите. След изтичане на този период Дирекция „Социално подпомагане“ има право да ни откаже да изплати помощта. Ние, разбира се, няма да чакаме толкова време. Следва да имаме предвид, че при отпускане на еднократна целева помощ, сумата от 250 лева ще ни бъде изплатена поне месец след като сме направили разходите. Ето защо със съпруга ми ще се наложи все пак да предвидим разходите в семейния бюджет за началото на учебната година.Актуализира: Виктория ПенчеваОбразец от молба-декларация за отпускане на целева помощ[toggles][toggle title=Източници]Закон за семейни помощи за деца (ЗСПД):чл. 2, ал. 2, т. 6 от ЗСПД - относно вида на семейната помощ;чл. 4 от ЗСПД - относно размера на средномесечния доход;чл.10а, ал.4 от ЗСПД - относно изключения от изискването за минимални доходи; чл. 12 от ЗСПД - относно погасяване на правото да се получи сумата по помощта; Правилника за прилагане на закона за семейните помощи за деца (ППЗСПД): чл. 3 от ППЗСПД - относно деклариране на доходите на семейството; чл. 31 от ППЗСПД - относно реда и документите за отпускане на еднократна целева помощ за ученици; чл. 32 от ППЗСПД - относно форма на предоставяне на помощта; чл. 33 от ППЗСПД - относно срока и условията за изплащане; чл. 34 от ППЗСПД - относно проверки от страна на Агенция “Социално подпомагане”; Закон за закрила на детето (ЗЗакрД):чл. 26 от ЗЗакрД - относно настаняване на детето извън семейството. Закон за интеграция на хората с увреждания т.2, ДР на ЗИХУ - легална дефиниция на “трайно увреждане”[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Кристина

Караколева

7.1.2020

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си