Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане

Вече съм на възраст, на която трябва да се замисля за старините си. Не създадох свое семейство, сам се справям с всичко. Но не винаги ще е така. Роднините ми от години са в чужбина, нямат възможност да се грижат за мен. В съседния апартамент под наем живее мило семейство, което се грижи за мен като за свой. Посъветвах се с приятели какво да направя, за да да осигуря спокойните си старини. А те ми препоръчаха да сключа договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане с Радеви (съседите). Ето какво научих по темата на pravatami.bg.

Какво е това договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане?

Договорът за издръжка и гледане не е уреден в закон, но е широко приложим в практиката. С този договор едно лице се задължава да се грижи за мен и/или да ме издържа, а аз на свой ред се задължавам да му прехвърля недвижимия си имот..Задължението за издръжка включва отделяне на средства за поддържане жизнения ми статус. Издръжката може да ми се осигурява не само в пари, но и в натура - чрез закупуване на хранителни продукти, плащане на битови сметки като ток, ВиК, топло и др.Задължението за гледане, от своя страна, включва полагане на необходимите с оглед състоянието ми грижи например извеждането ми на разходка, пазаруване, чистене и др.Важно! Издръжката и гледането могат да се уговорят като задължения по договора поотделно или заедно.Колко време могат да “траят” издръжката и гледането?Договорът с Радеви можем да се сключим:

Тъй като става дума за прехвърляне на недвижим имот, договорът трябва да бъде във формата на нотариален акт.

Какво е важно да знам при сключване на такъв договор?

Необходимо е ясно определяне обема на задължението за издръжка и/или гледане като например от кой момент аз мога да изисквам издръжка, отделянето на какви средства ще обхваща тя, при Радеви ли ще живея, или те ще ме посещават често и др.

Разчитам на семейство Радеви да се грижат за мен. С кого трябва да сключа договора - с Иван, с Мария или и с двамата едновременно?

Мога да сключа договора или само с Иван, само с Мария, или и с двамата едновременно. Съгласно закона те като съпрузи, независимо с кого от двамата съм го сключил, са солидарно задължени спрямо мен. Ако някой от тях почине, задълженията по договора се запазват за другия, а при смърт и на двамата ще преминат върху техните наследници освен ако изрично не сме се уговорили това да не е така.

Права и задължения по договора

“Гледащите” имат следните задължения към моя милост -“стареца”:

Аз (“благият старец”) съм задължен да:

Къде следва да живея?

Мога да живея в:

Неизпълнение по договора

С Иван и Мария се разбираме чудесно, но все пак всичко става. Какво се случва, ако спрем да изпълняваме задълженията си по договора? Същесвува възможност за превръщане на задължението за издръжка и/или гледане в парично от съда. Това може да стане:

Важно! Ако само единият от двамата не изпълнява задълженията си, не мога да искам разваляне на договора

На същите основания може и да се развали договора по съдебен ред.Важно! Развалянето има обратно действие! Последици от него са следните:

Важно! Договорът е нищожен, тоест не поражда правни последици, сякаш никога не е бил сключван, ако:

[toggles][toggle title=Източници] Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):чл. 55 и 59 - относно възстановяване на имущественото равновесие между страните;чл. 87, ал. 3 - относно развалянето на договора;чл. 88, ал. 1 - относносно обратното действие на разваляне на договора;чл. 98 - относно неизпълнение на задължение от страна на кредитора. Семеен кодекс (СК):чл. 21 - относно същността на СИО;чл. 32 - общите задължения на съпрузите.Р.№2 от 1964 г. на I г.о. на ВС - относно обратното действие на развалянето на договора;ТР №30 от 1981 г. - относно преминаването на задълженията на “гледащия” върху неговите наследници, когато договорът не е сключен с оглед на личността;ТР №6 от 2012 г. - относно невъзможността да се развали договора поради виновно неизпълнение, когато задължението за издръжка и гледане е поето от две лица и само едното от тях не го изпълнява;[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

28.2.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си