Присъединяване на нов обект към електрическата мрежа

Построих си къща във вилната зона на града, в който живея и работя, където аз и семейството ми да почиваме през уикендите. Проблемът е, че имотът никога не е бил снабдяван с електричество и сега ми се налага да се заема със задачата да го присъединя към електрическата мрежа. Разбира се, аз съм съвестен гражданин и искам да направя това законно. Като знам обаче през какви бюрократични спънки трябваше да премина, за да получа разрешение за строеж на въпросната къща, въобще не ми се мисли колко усилия ще ми коства присъединяването към електрическата мрежа. Ще бъда улеснен значително, ако предварително се запозная с процедурата по присъединяване и ако следвам следните стъпки:

  1. Най-напред трябва да отида в център за обслужване на клиенти на съответния мрежови оператор по местонахождение на моя имот и да подам искане за проучване на условията за присъединяване на обекта към електрическата мрежа. В България това са ЧЕЗ Разпределение АД, ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД. Към искането за присъединяване на нов (новопостроен) обект прилагам копие на визата за проектиране на имота (Визата за проектиране представлява извадка от подробния устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти) или влязъл в сила подробен устройствен план (Подробният устройствен план определя конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти), както и документ, удостоверяващ вещното ми право върху имота, в моя случай - нотариален акт за собственост. Мрежовият оператор разглежда искането ми в 14-дневен срок и ако установи, че по една или друга причина документите ми са непълни, ми изпраща уведомление за отстраняване на нередностите. Ако не изпълня дадените ми указания в 30 - дневен срок, процедурата се прекратява.
  1. Мрежовият оператор определя условията за присъединяване на обекта към електрическата мрежа.

Те съдържат техническите изисквания към съоръженията в имота и информация за съоръженията за присъединяване. В условията за присъединяване се определят също:

Мрежовият оператор може мотивирано да откаже да присъедини изцяло или частично обекта към електрическата мрежа, когато:

Мога да обжалвам отказа пред Комисията за енергийно и водно регулиране.

  1. Сключвам с мрежовия оператор предварителен договор за присъединяване на обекта към електрическата мрежа.

В рамките на 25 дни от датата на постъпване на искането за проучване мрежовият оператор ще изготви и ще ми предложи проект на предварителен договор за присъединяване към мрежата на новоизграден или преустроен обект.

  1. След това сключвам с мрежовия оператор договор за присъединяване на новоизградения или преустроен обект към електрическата мрежа.

За тази цел подавам писмено искане, към което прилагам:

В искането мога да предложа да бъдат променени клаузи от предварителния договор. В срок от 1 месец от подаването му мрежовият оператор ще подготви договора и ще ми изпрати писмена покана за сключването му. Когато в течение на 1 година от сключването на предварителния договор по моя вина не е започнала процедура по сключване на договор за присъединяване, процедурата по присъединяване се прекратява. Ако след изтичането на този срок искам да присъединя обекта към електрическата мрежа, трябва отново да подам искане за проучване на условията за присъединяване.

  1. Проектиране и изграждане на електрическите съоръжения.

Мрежовият оператор изготвя проекти за изграждане на съоръженията за присъединяване на обекта към електрическата мрежа. Той е длъжен да съгласува с мен:

Когато се налага и е технически и конструктивно допустимо да се изгради съоръжение на електропреносната или на електроразпределителната мрежа в имота, където се намира присъединявания към мрежата обект, прехвърлям в полза на мрежовия оператор правото на собственост или му учредявам право на строеж или сервитутни права. Едва след като направя това и след като заплатя определената в договора цена за присъединяване, мрежовият оператор започва да изгражда съоръженията за присъединяване. Той прави това за своя сметка и в договорените срокове. Самият аз също бих могъл (под контрола на мрежовия оператор) да проектирам и да изградя съоръженията за присъединяване. След като го направя обаче трябва да прехвърля собствеността върху тях в негова полза.

  1. Въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване към електрическата мрежа.

Обектът ще бъде снабден с електричество след въвеждането му в екплоатация и след като декларирам пред мрежовия оператор, че електрическите инсталации в него съответстват на изискванията за безопасност и техническите норми. Освен това е необходимо да сключа:

Актуализира: Виктория Пенчева[toggles][toggle title=Източници] Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежичл. 4, ал. 1 - относно подаването на искане за проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежачл. 5, ал. 2и 3 - относно приложенията към исканеточл. 7, ал. 1 - относно определянето на условията за присъединяванечл. 9, ал. 1 и 3 - относно съдържанието на условията за присъединяванечл. 10, ал. 1 - относно прехвърлянето на собствеността и учредяването на ограничени вещни права върху имота в полза на мрежовия операторчл. 11, ал. 1 - относно отказа на мрежовия оператор да присъедини обект към електрическата мрежачл. 11, ал. 3 - относно оспорването на отказа за присъединяванечл. 12, ал. 1 и 2 - относно реда за сключване на предварителен договор за присъединяванечл. 15, ал. 1, 2 и 4 - относно искането за сключване на договор за присъединяване и приложенията към негочл. 15, ал. 3 - относно предложенията за промени в предварителния договорчл. 16, ал. 1 и 2 - относно процедурата за сключване на договора за присъединяване на обекта към електрическата мрежачл. 21, ал. 1 - относно изготвянето на работните проекти за изграждане на съоръженията за присъединяване на обектачл. 21, ал. 2 - относно съгласуването на работните проекти с лицето, с което е сключен договорът за присъединяванечл. 21, ал. 3 - относно започването на изграждането на съоръженията от мрежовия операторчл. 21, ал. 4 - относно изграждането на съоръженията за сметка на мрежовия операторчл. 21, ал. 5 - относно изграждането на съоръженията от лицето, с което се сключва договорът за присъединяванечл. 21, ал. 6 - относно контрола при изграждането на съоръжениятачл. 23, ал. 1 и 3 - относно поставянето под напрежение на съоръженията за присъединяване към електрическата мрежа “Система на българското вещно право” - Петко Венедиков, София, 1993 г. “Вещно право” - Александър Джеров, София, 2003 г.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Емил

Махлелиев

30.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си