Как да възстановя загубеното си българско гражданство?

Роден съм в България от родители - български граждани, но преди известно време емигрирах в чужбина. Станах гражданин на държавата, в която се установих да живея, но законите й изискваха да се освободя от българското си гражданство, за да е възможно да придобия нейното гражданство. Сега отново искам да стана български гражданин.

В кои случаи мога да възстановя българското си гражданство?

Възстановяване на българското ми гражданство е възможно, ако съм го загубил по някой от следните два начина:

Освобождаването от гражданство може да стане по мое искане, ако живея постоянно в чужбина, придобил съм чуждо гражданство или има данни за открита процедура за придобиване на чуждо гражданство. Постоянно живеещо в чужбина е лицето, което живее извън границите на България повече от 9 месеца през всяка календарна година, освен ако пребиваването му в чужбина е в изпълнение на държавна служба от него или от съпруга му или е свързано само с обучение.

Държавата може едностранно, без да се съобразява с моята воля, да ме лиши от гражданство, ако съм осъден с влязла в сила присъда за тежко престъпление против републиката, при условие че се намирам в чужбина и не оставам без гражданство. Не мога да бъда лишен от гражданство, ако съм български гражданин по рождение.

На какви условия трябва да отговарям, за да мога отново да стана български гражданин?

За да може българското ми гражданство да бъде възстановено, трябва да са изпълнени определени условия, които се различават в зависимост от това, как е било прекратено българското гражданство:

Какво става с гражданството на децата ми, ако българското гражданство ми бъде възстановено?

За да настъпят тези промени в гражданството на децата ми, трябва:

Подаване на молба и провеждане на интервю

Ако искам да си върна българското гражданство, е необходимо да направя две неща: да подам молба и да се явя на интервю. Молбата подавам в писмена форма по образец и лично в Министерството на правосъдието или в българските дипломатически или консулски представителства в чужбина.При подаването на молбата в Министерството на правосъдието се насрочва дата и час за провеждане на интервю, за което ще бъда уведомен. Интервюто се провежда от служител на дирекция “Българско гражданство” по въпросник, утвърден от министъра на правосъдието. Въпросите, които могат да ми бъдат зададени, са свързани с основни факти от историята и управлението на държавата - кой е националният празник на България, каква е формата на държавно управление и държавно устройство, кой упражнява изпълнителната власт в държавата и други подобни. Ако подам молбата в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина, интервюто се провежда от служител на съответното представителство при подаването на молбата.Ако всичко е минало гладко, българското ми гражданство ще бъде възстановено. Това става с указ на Президента. От деня на издаването му аз отново ставам български гражданин.В изпълнение на президентския указ Министерството на правосъдието ми издава удостоверение за възстановяване на българско гражданство. Получаването му става само лично и срещу подпис в Министерството на правосъдието или в българско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.Така завършва процедурата по възстановяване на българското ми гражданство.Възстановяването е един от способите за придобиване на българско гражданство, наред с придобиването на българско гражданство по месторождение, по натурализация и по произход. Как мога да стана български гражданин, при положение, че поне един от родителите ми е български гражданин, мога да науча тук.[toggles][toggle title=Източници] Закон за българското гражданство (ЗБГ):чл. 20 ЗБГ - относно освобождаването от българско гражданствочл. 24 ЗБГ - относно лишаването от българско гражданствочл. 26, ал. 1 ЗБГ - относно възстановяването на българско гражданство на лице, освободено от българско гражданствочл. 26, ал. 2 ЗБГ - относно възстановяването на българско гражданство на лице от български произход, освободено от българско гражданствочл. 27 ЗБГ - относно възстановяването на българско гражданство на лице, лишено от българско гражданствочл. 28 ЗБГ - относно гражданството на децата на родители, чието българско гражданство е възстановеночл. 29, ал. 1 ЗБГ - относно молбата за възстановяване на българско гражданствочл. 29, ал. 3 ЗБГ - относно интервюточл. 36 ЗБГ - относно указа за възстановяване на българско гражданствочл. 37, ал. 1 ЗБГ - относно удостоверението за възстановяване на българско гражданство 2, т. 1 ДР на ЗБГ - относно значението на понятието “лице от български произход” 2, т. 2 ДР на ЗБГ - относно значението на понятието “лице, постоянно живеещо в чужбина” Наредба № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство:чл. 13, ал. 3 - относно подаването на молбата в Министерството на правосъдието и провеждането на интервюточл. 13, ал. 4 - относно подаването на молбата в българско дипломатическо или консулско представителство и провеждането на интервюточл. 13, ал. 6 - относно въпросника за интервюточл. 14, ал. 1 - относно получаването на удостоверението за възстановяване българско гражданство “Конституционно право” - Стефан Стойчев, София, 2002 г.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Емил

Махлелиев

29.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си