Къде да предявя гражданския си иск? Видове подсъдност.

Правата ми са нарушени, искам справедливост и знам, че начинът за разрешаване на спорове във всяка правова държава е производството пред съд. Възможно е обаче да се окаже, че съдът, към който трябва да се обърна, дори не е разположен в населеното ми място. Това може да ми причини доста допълнителни разходи и грижи. Ето защо, когато установявам правни отношения с различни организации или лица, е добре да имам представа къде би се разрешил евентуален правен спор.Ако претенцията ми касае спор между граждани и/или фирми по повод на граждански, търговски или трудови отношения, то делото ще се разглежда по правилата на гражданския процес. За да преценя каква ще е подсъдността на делото, т.е кой е компетентният да разгледа делото съд, трябва имам предвид следните три обстоятелства:

Родова подсъдност

В зависимост от предмета на делото и неговата парична оценка, наричана цена на иска, на първа инстанция делото може да бъде подсъдно на районен или окръжен съд. Основен първоинстанционнен съд е районният и пред него се завеждат всички граждански дела, освен ако изрично в закона не е посочено, че са подсъдни на окръжния съд. Най-ясно определям цената на иска, когато става дума за парична сума, която трябва да си върна/взема- колкото пари ми дължи другата страна, толкова е цената на иска. При споровете за собственост и други вещни права върху недвижим имот цената на иска е данъчната оценка на имота, а ако няма такава- пазарната му стойност.Кога трябва да се обърна към окръжния съд?

  1. Когато искам да установя или оспоря бащинство или майчинство; да прекратя осиновяване; да поставя някого под запрещение или да отменя такова.
  2. Когато с ответника спорим за собственост или друго вещно право върху недвижим имот на стойност над 50 000 лв. Важно! Ако става въпрос за случай на съдебна делба или пък за нарушено владение , то без значение на каква сума се оценява имота трябва да се обърнем към районния съд.
  3. Когато спорът ни е граждански или търговски и засяга права и интереси, оценими над сумата от 25 000 лв. Важно! с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и вземания по актове за начет;
  4. Когато искам да обявя вписване в регистрите за юридическите лица (водени от окръжния съд) за недопустимо или нищожно, както и когато искам да установя, че вече вписано обстоятелство не съществува;
  5. Когато съм подал няколко свързани иска, които се разглеждат по реда на едно и също производство и поне един от тях е подсъден на окръжнен съд.
  6. Други предвидени в закона случаи. Например когато искам да обявя стачката на работниците ми за незаконна или искам да защитя на членството и членствените си права в търговско дружество.

Местна подсъдност

След като вече знам към кой първоинстанционен съд да се обърна, следва да преценя и кой конкретно от всички съдилища в страната е компетентен.Правилото е, че иск се предявява пред съда, в чийто район е постоянният адрес на ответника. От него обаче има доста изключения:

Спорове свързани с недвижими имоти и наследствоСпециален е случаят, когато предмет на спора са права свързани с недвижим имот. Подсъдност спрямо местонахождението на имота се определя при исковете за: вещни права върху недвижим имот, за делба на съсобствен недвижим имот, за установяване на граници и за защита на нарушено владение върху недвижим имот, искове за сключване на окончателен договор за учредяване и прехвърляне на вещни права върху недвижим имот, както и за разваляне, унищожаване и обявяване нищожност на договори за вещни права върху недвижим имот. В тези случаи ще предявя иска пред съда, в чийто съдебен район се намира имотът.Мястото, където е открито наследство, т.е последното местожителство на наследодателя, определя компетентния съд при споровете, свързани с наследство, искане за унищожаване или намаление на завещание, за делба на наследство, за унищожаване на доброволна делба. Ако имуществото е принадлежало на български гражданин, но наследството е открито в чужбина, то съда се преценява според последния постоянен адрес на починалия в България или според местоположението на имотите.Алтернативна подсъдност В няколко случая мога да избирам компетентния съд между общото правило и допълнителна опция, предвидена в закона::

Функционална подсъдност

Щом съм определил със сигурност първоначалния компетентен съд, то знам и кои биха били следващите съдилища, които ще се занимаят с делото.Производството пред съд по граждански дела в България се развива пред три инстанции:

Ако делото е разглеждано първо от районен съд, то на втора инстанция компетентен ще бъде окръжният съд. Ако пък спорът първо е бил подсъден на окръжен съд, то въззивната инстанция ще бъде апелативен съд. И в двата случая последната дума би имала касационната инстанция в лицето на Върховния касационен съд.

Може ли да бъде избрано друго място за водене на делото?

Принципното положение е, че дори да постигнем съгласие с насрещната страна, не можем да променяме подсъдността на спора ни. Законът ни дава възможност да изменим само местната подсъдност, ако сме посочили това в писмен договор. Тази възможност отпада, ако искът е свързан с права върху недвижим имот. При потребителски или трудови дела договор за подсъдност можем валидно да сключим само след възникване на конкретния спор.[toggles][toggle title=Източници] Граждански процесуален кодекс (ГПК):чл. 68 и чл. 69 - относно цената на искачл. 103 - подсъдност на районен съдчл. 104 - подсъдност на окръжен съдчл. 105 - обща местна подсъдностчл. 106 - искове срещу малолетни и поставни под запрещениечл. 107 - искове срещу лица с неизвестен адресчл. 108 - искове срещу държавни учреждения и юридически лицачл.109 - Подсъдност по местонахождение на недвижим имотчл. 110 - Подсъдност по местооткриване на наследствочл. 111- чл. 116 - алтернативна подсъдностчл.117 - договорна подсъдностчл. 341, ал. 1- съдебна делбачл. 356- владелчески искове Закон за съдебната власт(ЗСВ): чл. 63 - функционална подсъдностчл. 76 - компетентност на районния съд Закон за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС):чл.17, ал. 2 - установяване на незаконна стачка Закон за наследството (ЗН):чл. 1 - относно местооткриване на наследство Сайт на Висш съдебен съвет”Българско гражданско процесуално право”- проф. Ж. Сталев, проф. А. Мингова, проф. О. Стамболиев, проф. В. Попова, гл. ас Р. Иванова; изд. Сиела Норма АД, 2012 г.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Велимира

Бакалова

29.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си