Какви са правата и задълженията ми като длъжник в открито производство по несъстоятелност?

Криза е! Бизнесът не върви, а фирмата постоянно закъснява с плащанията, като нерядко се случва и да не можем да платим въобще. Положението все повече и повече се влошава. Ситуацията очертава пред мен мрачната перспектива на фалита. Нощем сънувам кошмари как непознат човек влиза в предприятието и ми се представя като синдика на дружеството. Какви са правата и задълженията ми като длъжник в производство по несъстоятелност? Какви са последиците за мен?

Кой може и кой е длъжен да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност?

В един момент така се получи, че просто се случи! Спрях да плащам! По закон съм задължен в 30-дневен срок от неплатежоспособността или свърхзадължеността да поискам откриване на производство по несъстоятелност.. Неплатежоспособен съм, ако не мога да изпълня изискуемо:

Неплатежоспособността ми се предполага, когато съм спрял плащанията. Тя може да е налице и когато съм платил или съм в състояние да платя частично или изцяло само вземанията на отделни кредитори. Свръхзадължено може да бъде само капиталово търговско дружество – ООД, АД, КДА, ако неговото имущество не е достатъчно, за да покрие паричните му задължения. Към молбата прилагам:

С молбата също така мога да предложа и оздравителен план, както и лице, отговарящо на законовите изисквания, което да бъде назначено за временен синдик, ако се открие производство по несъстоятелност спрямо мен. Не дължа държавна такса по подадената от мен молба. Тази такса се събира от масата на несъстоятелността по-късно. Молбата подавам пред окръжния съд по седалището ми като търговец лично или чрез пълномощник с изрично пълномощно. Същото задължение имам и ако съм лице, представляващо фирма, напр. управител или изпълнителен директор. Прокуристът, ако съм назначил такъв, обаче не може да подаде подобна молба, а е длъжен да ме уведоми в 7-дневен срок за неплатежоспособността. Молба за откриване на производство по несъстоятелност може да подаде и всеки мой кредитор, НАП, както и ИА “Главна инспекция по труда”. Важно да знам е, че ако не изпълня това свое задължение, ме „грози“ наказание лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева.

Разглеждане на молбата

Подадената от мен молба се обявява по партидата ми в търговския регистър и се разглежда незабавно от съда. В периода на разглеждане на молбата ми, преди постановяване на решение по нея, съдът служебно или по искане на мой кредитор може да наложи предварителни обзпечителни мерки. Такива са:

Ако не съм съгласен с някоя от тях, мога да обжалвам налагането й в 7-дневен срок пред апелативния съд, като подадената от мен жалба не спира налагането на мярката.

Решение за откриване на производство по несъстоятелност

Когато констатира, че съм неплатежоспособен, съответно свръхзадължен, съдът се произнася с решение за откриване н производство по несъстоятелност. С решението си:

Когато е очевидно, че продължаването на дейността ми би намалило допълнително и малкото ми оставащо имущество, съдът може да ме обяви в несъстоятелност и да прекрати дейността ми едновременно с решението за откриване на производството по несъстоятелност. Решението мога да обжалвам в 7-дневен срок пред съответния апелативен съд, като подадената от мен жалба не спира изпълнението му. Мога да обжалвам решението и само в частта, в която е определена началната дата на неплатежоспособност.Съдът може и да отхвърли молбата за откриване на производство по несъстоятелност, когато установи, че затрудненията ми са временни или че разполагам с имущество, достатъчно за покриване на задълженията, без опасност за интересите на кредиторите ми. Важно да знам е, че в този случай, ако молбата не е подадена от мен, а от мой кредитор, имам право на обезщетение, ако той е действал умишлено или с груба небрежност. То ми се дължи за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането и може да бъде платимо еднократно или периодично.

Какви права и задължения имам след решението за откриване на производството по несъстоятелност?

Решението на съда за откриване на производството ми беше съобщено. Вече нищо няма да е същото! Няма да командвам аз парада и да определям курсът на действие, който моята фирма ще следва. Какво следва обаче отсега нататък?

Ако не изпълня това свое задължение, ме грози глоба от 500 до 1000 лв.Важно да знам е, че ако след откриване на производство по несъстоятелност извърша действия, които застрашават имуществото ми, като напр. скрия, унищожа, повредя или отчуждя безвъзмездно пари, вещи, ценни книжа или други ценности, които могат да послужат за удовлетворяване на кредиторите ми; опростя или скрия свое вземане; противозаконно удовлетворя само един или няколко кредитори или ги обезпеча във вреда на останалите и т.н., и ако от някое от тези действия са настъпили значителни щети, ще бъда наказан за умишлен банкрут с лишаване от свобода до три години.Освен задължения в този тежък за мен момент законът ми дава и права. В откритото спрямо мен производство по несъстоятелност мога да:

Актуализира: Виктория Пенчева[toggles][toggle title=Източници]Търговски закончл. 608 - относно неплатежоспособността;чл. 613 - относно компетентния съд;чл. 620 - относно таксите;чл. 625 и сл. - относно подаването на молбата за откриване на производство по несъстоятелност;чл. 629 а - относно предварителните и обезпечителни мерки;чл. 630 - относно решението за откриване на производство по несъстоятелност;чл. 631 и 631 а - относно отхвърляне на молбата и обезщетението;чл. 632 - относно обявяване в несъстоятелност;чл. 633 - 634 - относно действието на решението и обжалването му;чл. 635 - относно продължаване на дейността под надзора на синдика;чл. 640 - относно предоставяне на информация на синдика;чл. 679 - относно обжалване на решенията на събранието на кредиторите;чл. 685 и 688 - относно предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност;чл. 697 - относно предлагане на оздравителен план. Наказателен кодексчл. 227б - относно неподаването на молба за откриване на производство по несъстоятелност;чл. 227в - относно умишления банкрут.Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК):чл. 78, ал. 2 - относно уведомяване при обявяване в несъстоятелност.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

28.6.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си