Преференциално паркиране на хора с увреждания

Тази карта дава право на притежателя й да ползва място за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания” - това гласи текстът върху задната страна на познатата синя карта за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост. Тази карта е част от правата и облекченията, които законът ми гарантира поради влошеното ми здравословно състояние. Но какъв е характерът на уврежданията, при които мога да ползвам привилегията? Имам ли право и аз да се сдобия с такъв стикер? По какъв ред се случва това? - са първите въпроси, които ми изникват по темата.

Кой има право да ползва карта за преференциално паркиране?

На първо място, не всяко увреждане може да ми даде правото да ползвам карта за преференциално паркиране. Такава се издава само на лица с трайни увреждания. Това са лица, които в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане са с трайно намалени възможности да изпълняват дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек. Отделни общини са въвели свои, но сходни критерии, по които се преценява дали лицата са правоимащи. Такива са случаите, в които лицата вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства. Това право имат и лицата с над 90 % трайно намалена работоспособност поради сърдечни и белодробни заболявания както и зрителни увреждания.Но, за да се характеризирам като лице с трайно увреждане и да претендирам карта за паркиране, е достатъчно да имам намалена работоспособност или вид и степен на увреждане поне 50 на сто.Ако страдам от сходно увреждане, то трябва задължително да е установено по определена процедура от органите на медицинската експертиза (ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК).Каква е процедурата?Органа, към който трябва да се обърна, е Кметът на общината по постоянния или настоящия ми адрес. Обикновено той назначава постоянна Комисия за разглеждане на подадените заявления, която може по своя преценка да призове мен или законния ми представител, за да дам пояснения за изясняване на случая.Документите, които трябва да приложа към заявлението са следните:

  1. Лична карта, като данните от нея се сверяват и тя се връща.
  2. Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документи и се връща;
  3. Актуална цветна снимка, с размери 3 на 4 см. - необходима е, за да се залепи на самата карта за паркиране.
  4. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава от лицето с увреждания, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документи и се връща;
  5. Друг документ, удостоверяващ представителната ми власт, в случай че подавам документи, за да бъде издадена за друго лице. Например акт за раждане, ако я издавам за детето ми.

Трябва да заплатя и цената на картата, определена от общината, но не повече от разходите по издаването й. Картата следва да ми бъде издадена в срок от 14 дни. Ако ми бъде отказана или произнасяне не последва, мога да обжалвам изричния или мълчаливия отказ по административен ред.Картата се издава по образец, който е стандартизиран за Европейския съюз. Затова и ако имам такава, издадена от друга държава - членка на ЕС, тя също е валидна на територията на Република България.Така издадената ми карта важи за срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК. Картата за преференциално паркиране е светло синя с бял символ за “инвалид” на тъмно син фон и се означава като „Карта за паркиране на хора с увреждания". Съдържанието й включва дата на издаване, сериен номер, имена, подпис и снимка на притежателя й, холограмен знак и други елементи. Текстовете са на български език, а картата задължително е ламинирана.Какви привилегии ми носи и как да я използвам?След като съм се сдобила с картата мога да ползвам определени улеснения при паркирането. Това се отнася не само за мен и личната ми кола, но и всяка друга кола, която към момента при и по време на паркирането ме обслужва лично и непосредствено.

NB! Не трябва да забравям, че когато използвам картата за преференциално паркиране, задължително трябва да я поставя в долния ляв ъгъл на предното стъкло от вътрешната страна на автомобила, така че лицевата й част да се вижда изцяло.Разбира се, ако не изпълнявам условията по използване на картата подлежа на санкциониране. Така ППС-то ми, паркирано върху специално обозначено място за автомобили, превозващи хора с увреждания, може да бъде принудително преместено, например ако съм просрочила времето, картата ми е изтекла или използвам чужда карта без аз да съм правоимащ. Мога да получа и глоба, ако си служа с документи или символи различни от картата по образец. А при установено неправомерно използване на картата тя може да ми бъде иззета и анулирана.[toggles][toggle title=Източници] Закон за движението по пътищата чл. 99 а - относно общата уредба;Приложение към чл. 99а, ал. 1 - относно образеца на картата за паркиране; Закон за интеграция на хората с увреждания 1. т. 2 ДР ЗИХУ - относно определение за "човек с трайно увреждане"; Наредба за организация на движението на територията на Столична община Раздел 3.1 - относно режима на преференциално паркиране;чл. 90, чл. 91 НОДТСО - относно критериите и условията за определяне на правоимащите лица;чл. 98, чл. 99НОДТСО - относно контрола върху картите; Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Бургас§ Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Стела

Парушева

6.10.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си