Кога имам право да не заплащам общи разходи на етажната собственост?

Като собственик, ползвател или обитател на етажна собственост имам задължение да заплащам общите разходи за нея, които включват разходи за: ремонт, реконструкция, преустройство, основен ремонт и основно и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд "Ремонт и обновяване". Както и разходи за управлението и поддържането на общите части на сградата, включващи: разходи за почистване на входа, осветление, асансьор и други.

Кога мога да не заплащам тези разходи?

1. Като собственик или обитател на етажна собственост, ако отсъствам от нея повече от 30 дни в рамките на една календарна година, заплащам за времето на остсъствието ми половината от консумативните разходи за управление и поддържане на общите части.

2. Ако като собственик, ползвател или обитател пребивавам не повече от 30 дни в рамките на 1 календарна година в етажната собственост, имам право да не заплащам разходите за управление и поддържане на общите части (тук не е нужно решението на общото събрание по т.1).

3. Децата, ненавършили 6-годишна възраст, не заплащат разходи за управление и поддържане на общата част.

4. Като собственик имам право да извърша със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общата част на сградата без решение на общото събрание на етажната собственост. Разходите за извършения ремонт за моя сметка, се възстановяват или се прихващат от дължимите от мен вноски, определени за фонд „Ремонт и обновяване” с решение на общото събрание. А в случаите на неотложен ремонт, с решение на управителния съвет се отпускат незабавно финансови средства от фонда “Ремонт и обновяване”. Ако такъв фонд липсва или средствата в него са недостатъчни за неотложния ремонт, се свиква общото събрание, на което се взема решение кой и по колко дължи за ремонта. Какво се случва, ако това не даде ефект или ако общо събрание не се свика, и към кого мога да се обърна за помощ вж. статията: “Как да накарам некоректните си съседи да съжаляват, че не са си плащали общите разходи за етажна собственост”

5. В някои случаи аз поемам по-голяма част от разходите от своите съседи. Заплащам от три до пет пъти повече от останалите собственици в сградата, ако имам магазин или офис, до който имат достъп външни лица. Мога да се освободя от заплащането на тези завишени разходи, когато за съответните помещения е предвиден отделен вход (входове за търговска дейност и зареждане на стока), който не съвпада с входа/входовете, предвидени за останалите собственици и обитатели на сградата. В този случай ще заплащам наравно с останалите съсобственици и обитатели всички разходи за управление и поддържане на етажната собственост.

6. Ако живея в жилище до втория (третия) етаж, мога да се освободя от заплащане на консумативни разходи за асансьор, с решение на общото събрание. Такова право имам и при условия на постоянна фактическа невъзможност за ползване на асансьора от мен (например, ако асансьорът има повреда и не спира на моя етаж или вратите му не се отварят).

ВАЖНО: За всички останали случаи, неуредени в Закона за управление на етажната собственост, освобождаване от заплащане на разходите за общите части може да бъде дадено единствено с глсуване и решение на общото събрание на етажната собственост.

Например както са случаите за инвалиди, които трябва да заплащат разходи за вход (ток, асансьор, чистачка и др.), при положение че не напускат домовете си. Освобождаването им от заплащане на общите разходи става само с решение на общото събрание.

Отмяна на решение на общото събрание

Когато не съм съгласен с решението на общото събрание и го намирам за неправилно, мога да подам молба пред районния съд по местонахождение на етажната собственост в 30-дневен срок от получавнето на решението. Подаването на молбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови друго.

Пояснения

1. Какво включват общите части при сгради с етажна собственост:

2. Какво представлява фонд „Ремонт и обновяване”?

Актуализирал: Боряна Русева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС):

чл. 6, ал. 1, т. 9 и т. 10 от ЗУЕС - относно задълженията за заплащане на общи разходи;

чл. 11 от ЗУЕС - относно правомощията на общото събрание;

чл. 40 от ЗУЕС - отмяна на решението на общото събрание;

чл. 48, ал. 6 от ЗУЕС - относно извършването на ремонт със собствени средства и материали;

чл. 50 от ЗУЕС - относно фонд “Ремонт и обновяване”;

чл. 51 от ЗУЕС - относно случаите, в които не се заплащат разходи;

§ Закона за собствеността:

чл. 38 от ЗС - относно обхвата на общите части на етажната собственост.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Рени

Христова

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си