Търговски регистър - за какво ми служи?

Консултант съм в голяма компания. Ежедневната ми работа е свързана със сключването на сделки и извършването на плащания. Винаги трябва да внимавам, затова правя проверка в Търговския регистър на моите съдоговорители и истинността на предоставените от тях данни.

Какво е това Търговски регистър?

Търговският регистър се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието и представлява електронна база данни, която съдържа обстоятелства, вписани по силата на закона, и актове, обявени по силата на закона, за търговци и клонове у нас на чуждестранни търговци.Всеки търговец е задължен да подаде заявление за вписване на съответното обстоятелство (като вписване на новоучредено търговско дружество, промяна на фирмата и т.н.) или за обявяване на съответния акт (като годишен финансов отчет, покана за свикване на общо събрание на акционерите и т.н.) в 7-дневен срок от възникване на обстоятелството/приемане на акта. За вписването/обявяването се заплаща такса, а нейният размер е различен в зависимост от вида заявление.Данните, които се съдържат в регистъра, са подредени в електронни партиди по търговци. Всяка партида се състои от две части: "вписани обстоятелства за търговеца" и "обявени актове за търговеца". Към партидата се води електронно дело, което съдържа заявленията, документите, удостоверяващи вписани обстоятелства, обявени актове и други документи. А достъпът до него, за разлика от този до партидата, е ограничен - възможен е само по електронен път с електронен подпис или чрез сертификат за регистриран достъп. Сертификатът за регистриран достъп се издава от Агенцията по вписванията след попълване на заявление по образец.Информацията, съдържаща се в регистъра, законът счита за общоизвестна. Тоест "да си отварям очите и винаги да си правя проверка". Обратното, ако дадено обстоятелство подлежи на вписване, но не е вписано от търговеца, то същото "не съществува" за мен. Например, ако сключа сделка с някоя фирма и договорът се подпише от лицето, посочено като неин управител в регистъра. Дори и да се окаже, че междувременно управителят е бил сменен, това няма да се отрази на договора ни, тъй като аз не съм имал възможност да се запозная с това. Също така агенцията предоставя данните от регистъра автоматично на други държавни органи като НАП и др.Важно! Вписването, обявяването и заличаването въз основа на акт на съд или друг държавен орган се извършва служебно от агенцията, след изпращането на тези актове от съответната институция, например на съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност.

Какви са целите на функционирането на Търговския регистър?

Търговският регистър е изграден и функцонира с цел:

Не съм търговец, а обикновен гражданин. Аз имам ли достъп до Търговския регистър?

Да. Търговският регистър е публичен, което “ще рече”, че е достъпен свободно и безплатно за всеки гражданин като мен. Информация мога да поискам във всяко териториално поделение на агенцията или да посетя сайта на регистъра - brra.bg. Чрез интернет страницата имам възможност да използвам предоставените ми електронни услуги като извършването на справки и издаването на удостоверения в електронна форма и предоставянето им по електронен път, както и да се информирам за указанията, дадени от агенцията за тяхното ползване.СправкиСправките биват устни, писмени и в електронна форма, като мога да направя справка за физическо лице, юридическо лице, за вписано обстоятелство или обявен акт, за запазена фирма и др. Критериите, по които мога да направя това, са:

УдостоверенияУдостоверенията биват писмени и под формата на електронен документ. За разлика от справките те са официални документи и могат да ми служат като доказателство за посочените в тях данни. Размерът на таксата за издаване на удостоверение зависи от вида на удостоверението. Удостоверение се издава за:

Дано съм бил полезен и на другите като мен, които обичат да са информирани и да са наясно с кого сключват сделка.Актуализира: Милена Горанова[toggles][toggle title=Източници]

§ Закон за Търговския регистър (ЗТР):

чл. 2, ал. 1. - относно законовото определение на ТР;

чл. 2, ал. 3 - относно електронното дело на търговец;

чл. 2а - относно целите на функционирането на ТР;

чл. 3, ал. 1 - относно воденето на ТР;

чл. 3, ал. 3 - относно предоставянето на информация от ТР на други държавни органи;

чл. 6 - относно задължението на търговеца за заявяване и представяне на търговеца;

чл. 7, ал. 1 - относно считането на вписаните обстоятелства/обявените актове за известни;

чл. 10, ал. 2 - относно считането на невписаните обстоятелства за неизвестни;

чл. 11, ал. 1 - относно свободния достъп до ТР;

чл. 11, ал. 2 и 3 - относно регистрирания достъп до делото на търговеца;

чл. 12 - относно заплащането на такси;

чл. 14 - относно служебното вписване, обявяване и заличаване;

чл. 32, ал. 1 и 2 - относно извършването на справки;

чл. 33, ал. 4 - относно издаването на удостоверения;

чл. 34 - относно начините за извъшване на справки/обявяване на актове;

§Търговски закон (ТЗ):

чл. 141, ал. 3, 4 и 6 - относно вписването и заличаването на името на управителя на ООД;

Наредба №1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър:чл. 3, ал. 3 и 4 - относно регистрирания достъп до делото на търговеца;чл. 64 и 65 - относно електронната партида и електронното дело на търговеца;чл. 109 - относно извършването на справки;чл. 111 - относно видовете удостоверения;чл. 112 - относно начините за извършване на справки/обявяване на актове;[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

22.11.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си