Още малко за пълномощното. За какво да внимавам?*

Когато не мога да присъствам на определено място в определен момент, за да сключа желаната от мен сделка, да взема официален документ или да получа плащане, мога да упълномощя някого да извърши тези действия от мое име и за моя сметка. Със създаването на пълномощното аз, като упълномощител, овластявам лице, на което имам доверие, да ме представлява по такъв начин, че неговите действия да пораждат правни последици за мен. С пълномощното аз предоставям представителна власт на моя пълномощник, което означава, че му давам правото да ме представлява и да извършва редица действия от мое име (виж. Пълномощно – за какво ми служи? ).[icon name="fa-bell" size="" color="#61b23b" background_color="" circled_background="no"] Няколко вида пълномощни:

За какво мога да упълномощя някого?

Според вида на пълномощното:

Според обема:

Чрез представител не мога да сключа брак, да се разведа или съставя завещание - тези действия имат строго личен характер.

Мога да упълномощя само едно или пък няколко лица да ме представляват.

Според начина, по който те ме представляват, пълномощното бива:

Форма на упълномощаването/ пълномощното.

Упълномощаването се извършва в определена форма само ако такава е необходима за извършването на правното действие (например писмена за поръчителство). Ако договорът трябва да бъде сключен в нотариална форма (договор за покупко-продажба на автомобил или недвижим имот, доброволната делба), упълномощаването може да бъде направено и писмено с нотариална заверка на подписа и съдържанието, извършени едновременно.

Особености:

Какво се случва със сделките, за които пълномощникът не е имал права?

Ако някой е сключил от мое име договор, но не е разполагал с представителна власт, аз мога да потвърдя тази сделка след узнаването й от мен. За потвърждаването се изисква същата форма, която е предвидена за упълномощаването за извършване на правното действие.

Ако не се съглася и не я потвърдя, то тази сделка не поражда желаните правни последици.

Прекратяване на упълномощаването.

Прекратяването на пълномощното не засяга третите добросъвестни лица, които са договаряли с пълномощника. Под “добросъвестност" се разбира незнанието на същите, че сключват договора с лице, което вече няма правото да ме представлява.

След отпаднало пълномощно, ако бившият пълномощник продължи да извършва действия от мое име - те не ме обвързват. Ако изрично се съглася, след като науча за тях, тогава те биха породили действие.

Доказването пред съда на прекратяването на пълномощното може да бъде проблем. Прекратяването на представителната власт става в момента, в който моята воля за прекратяване на упълномощаването достигне до пълномощника. В случай че пълномощникът ми има намерение да злоупотреби с доверието, което съм му гласувал, и използва копия на пълномощното, които си е направил, може да ми създаде главоболия при доказване на точния момент на прекратяване на упълномощаването. Затова вземането на документа, който материализира пълномощното не винаги ми гарантира липса на проблеми.

Устното прекратяване на пълномощното е почти невъзможно да се докаже. Това важи с особена сила за случаите, в които пълномощникът може да преговаря с неограничен кръг лица за сключване на правни сделки от името на упълномощителя. В този случай пълномощникът може да реши да злоупотреби и след като е наясно, че не разполага с представителна власт, да продължи да сключва сделки, които ми вредят. Аз не зная кои са третите добросъвестни лица, а трябва да докажа пред тях по безспорен начин момента, от който съм прекратил пълномощното. Това става най-често с нотариална покана. В нея официално и сигурно уведомявам, че прекратявам представителната власт, създадена с конкретното пълномощно (което се описва детайлно в самата покана). От момента на връчване на тази нотариална покана, имам сигурно доказателство за прекратяването на пълномощното.

* Статията е от рубриката ни “Предложи Право”.

Актуализира: Йоана Мирчева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за задълженията и договорите чл.9 - относно свободата на договаряне и нейните граници;чл.36 - относно последиците от действията на представителя;чл.39 - относно обема на представителната власт на представителя;чл.40 - относно ефекта от извършването на действия, увреждащи представляваното лице;§ Семеен кодексчл. 6 ал.4 - относно придобиване на пълна дееспособност на 16-годишните

§ Гражданско процесуален кодексчл.30 - относно представителството на юридически лица и общини;чл.32 - относно представителството в съдебните процеси;§ Закон за лицата и семействоточл.2 - относно способността на пълнолетните придобиват права и да се задължават самостоятелно;чл.4 - осносно извършването на правни действия на непълнолетните;

§ Гражданско право. Обща част. Мария Павлова.

§ Гражданско право. Обща част. Симеон Тасев, Методи Марков.

[/toggle][/toggles]

[divider type="1" width="wide"][/divider]

[icon name="fa-bell" size="" color="#61b23b" background_color="" circled_background="no"] Чрез Advokatami може да индивидуализираш:

[divider type="1" width="wide"][/divider]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петър

Кьосев

15.2.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си