Не съм заявил, че ще обработвам земята си. Какви са последиците?*

Собственик съм на обработваема земеделска земя, която обаче не обработвам, нито съм отдал под аренда. От началото на 2012г. има нови правила относно възможността необработваемите земеделски земи да бъдат използвани по предназначение по такъв начин, че аз, като собственик, да получа възмездно плащане за това, че други лица обработват моята земя. Настоящата статия има за цел да изясни правата и задълженията на собствениците на земеделски земи във връзка с тяхното задължение да съдействат за обработването и използването на земите по предназначение.

Задължение да подам декларация

Аз, като собственик на земеделска земя, имам задължение да подам декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ (по-нататък Декларацията) за обработване на земята си в съответната общинска служба по земеделие в срок до 31 юли за всяка календарна година. Ако сме няколко собственици, необходимо е само един да подаде декларацията. Тази декларация важи за следващата стопанска година. В нея мога да избера предпочитаната от мен форма на стопанисване на земята.

Последици от подаването на декларацията:

1. В случай че искам да обработвам сам земята си в реални граници, или съм сключил договор за аренда, трябва да отбележа, че НЕ желая земята ми да бъде включена в масивите за ползване. В този случай земята ми ще бъде обработвана от мен или от арендатора, с когото имам сключен договор.

2. В случай че:

(1) имам желание земята ми да бъде включена в масивите за ползване или

(2) не подам въпросната декларация в срок,

земята ми ще бъде включена в гореспоменатите масиви и регистрите към тях. При наличие на сключено споразумение за комасация (преразпределение на земеделските земи с цел собствениците да получат уедрени имоти на едно или повече места в замяна на дотогавашните им по-малки и разпръснати имоти) за съответното землище, моята земя ще бъде разпределена на някого от собствениците или арендаторите, участващи в споразумението и ще бъде обработвана от него.

Важно! Ако самият аз проявявам желание да обработвам масива, част от който са и моите собствени земи, или земите, на които съм арендатор, мога да участвам в сключване на споразумението за комасация. За целта наред с Декларацията, и в срока за нейното подаване, трябва да подам и:

- защото са моя собственост (описвам документите за собственост);

- защото съм техен арендатор (описвам договорите за аренда, които са регистриран в общинската служба по земеделие).

Трябва да имам предвид, че при сключване на споразумение с други собственици/арендатори в това землище, масивът ще ми бъде предоставен за ползване в случай че земите, които ползвам като собственик и/или арендатор са с най-голяма площ в този масив.

Какви права имам в случай че земята ми се обработва от арендатор, когато е включена в масивите за ползване?

Цел на промените

Настоящите законодателни промени целят да се даде ясна представа кой арендатор коя земя обработва. По този начин също се цели и прекратяването на обработването на чужда земя, за която между съответния арендатор и собственика няма никакви договорни правоотношения, а и с оглед спецификата на тази дейност е трудно за собствениците да следят какво става със земята им, от което се възползваха доскоро недобросъвестните арендатори. По този начин всеки собственик на земеделска земя, който не е сключил договор за аренда за нея и не смята да я използва, има право да получи обезщетение, изчислено въз основа на очаквания среден рентен добив от декар за съответната община за това, че земята му е била използвана от арендатор. По този начин се прекратява и друга порочна практика на някои арендатори с години да не актуализират рентните плащания на своите арендодатели. При новия режим, ако едно лице иска да сключи с мен договор за аренда за земите ми, ще мога да изискам уговореното рентно възнаграждение по договора да е повече или поне равно на обезщетението, което бих получил от общината, ако не заявя земята си за ползване, респективно не сключа аренден договор.

Автор: Александър Натов - студент по право в V курс на ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски"

Актуализирал: Велимира Бакалова[toggles][toggle title="Източници"]

  1. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи:
  2. чл. 37б, ал. 1 - относно подаването на декларация;чл. 37б, ал. 2 - относно предпочитаната форма на стопанисваната земя;чл. 37в, ал. 3, т. 2 - относно неподаване на декларацията в срок;чл. 37в, ал. 3, т. 1 - относно споразумението с други собственици/арендатори.
  3. Правилник по прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
  4. Брой 25/2012 на Държавен вестник;
  5. http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

рубриката

“Стани автор”

13.8.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си