Какво е брачен договор?

С новия Семеен кодекс от 2009 г. аз като съпруг/а вече имам право да сключа брачен договор. Договорът може да бъде сключен преди или по време на брака, като името му е „брачен договор“, независимо от това кога е сключен. Такова нещо като „предбрачен“ договор не съществува.

Имуществените отношения между съпрузите могат да бъдат уредени по три режима, предвидени от законодателя:

1. законов режим на общност;

2. законов режим на разделност;

3. договорен режим - с брачен договор. Тази статия има за цел да ме запознае с основните правила при сключването на този договор - какво мога и какво не мога да уговарям в него, както и да ми даде важна информация относно формата и процедурата по сключването на този договор.

Не е скъпо да се обърна към специалист по семейно право, който да ме консултира или да ми изготви договор. Мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

Какви уговорки могат да се правят в брачния договор?

§ уговорки относно имуществени отношения между мен и моя/та съпруг/а, относно вещи, които вече са придобити, но сме решили да променим собствеността им - например:

Внимание! НЕ е допустима уговорка предбрачно имущество на една от страните да стане съпружеска имуществена общност. Това означава, че с брачния договор собственост може да бъде прехвърлена от единия на другия съпруг изцяло или да бъде учредена обикновена съсобственост, но уговорка, че предбрачно имуществено на единия става съпружеска имуществена общност, е нищожна и няма да произведе правно действие.

§ уговорки относно имуществени отношения, които ще възникнат по време на брака:

1) Каква да бъде собствеността върху новозакупените вещи от мен или моя/та съпруг/а по време на брака:

Внимание! Имуществените отношения на съпрузите могат да бъдат уредени и чрез препращане към някой от законовите режими, например:

2) Кой от съпрузите и при какви условия ще може да сключва сделки със своето имущество или с имущество, придобито по време на брака, например:

3) Какво да бъде участието на мен и моя/та съпруг/а в разходите и задълженията, свързани с издръжката на семейството, например

4) Каква да бъде издръжката на децата от брака, например:

Внимание! Тази точка касае само имуществената страна на въпроса - личните грижи и родителските права са неимуществен въпрос, те не могат да бъдат уговаряни в брачния договор.

§ уговорки относно имуществени отношения, които ще възникнат при евентуален развод:

1.) Каква да бъде собствеността на вещите, придобити по време на брака, след развод, например:

Внимание! По принцип е възможен отказ от имуществени права от страна на единия съпруг в полза на другия, например:

2.) Каква да бъде издръжката между мен и моя/та съпруг/а (ако искаме да има такава) при развод, например:

§ уговорки относно всякакви други имуществени отношения, между мен и моя/та съпруг/а, доколкото това не противоречи на закона

Внимание! След прекратяване на брака остават в сила само тези договорни разпоредби, за които това изрично е предвидено.

Сключеният брачен договор може да бъде подробен и да включва най-разнообразни уговорки, стига те да са свързани с имуществените отношения между мен и моя/та съпруг/а. Ако небрежно пропуснем или умишлено не включим клауза относно някое от имуществените отношения, свързани със съвместното съжителство и с брака, ще остане да се прилага добре познатия режим на съпружеска имуществена общност.

Какви уговорки НЕ могат да се правят в брачния договор?

§ В брачния договор (независимо от това, което сме гледали по американските филми) аз и моя/та съпруг/а НЕ можем да включим уговорки, които регулират неимуществени отношения, като например:

Брачният договор НЕ е завещание, ето защо в него аз и моя/та съпруг/а НЕ можем да уговаряме клаузи в случай на смърт. Това по същество означава, че уговорки, направени по повод смъртта на мен или моя/та съпруг/а ще бъдат нищожни и няма да породят правно действие. Пример за такива уговорки са:

§ В брачния договор не може да има само една клауза, например:

Ако сключим такъв договор, той ще бъде нищожен (не проявява действие), защото такъв договор по същността си е нещо друго - дарение, замяна, покупко-продажба или някакъв друг договор, но не и брачен договор.

Кога мога да сключа брачен договор?

За процедурата по сключване на брачен договор и необходимите действия, които трябва да се извършат за вписването му в законоустановените регистри, виж “Как да сключа брачен договор?”

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Семеен кодекс (СК):

чл. 9, ал. 2 СК - относно декларацията, която встъпващите в брак предоставят пред длъжностното лице по гражданското състояние във връзка с избрания от тях режим на имуществени отношения, както и относно необходимостта от предоставяне на удостоверение от нотариуса, при който е сключен и се съхранява брачния договор;

чл. 19, ал. 1 и 2 СК - относно регистрацията на брачните договори в Регистър на имуществените отношения на съпрузите, воден от Агенция по вписванията.;

чл. 37, ал. 3 СК - относно възможността брачен договор да бъде сключен преди сключването на брака или след неговото сключване;

чл. 39 СК - относно нормативните изисквания за сключване на брачен договор;

чл. 40, ал. 1 и 2 СК - относно действието на брачния договор и забраната за засягане на права, придобити от трети лица преди сключването му;

чл. 41 СК - относно правилата за изменение на брачния договор;

чл. 42 СК - относно правилата за прекратяване на брачния договор;

чл. 43 СК - относно приложението на общите правила за действителност на договорите;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Никола

Рачев

3.4.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си