Правото ми на учебен отпуск

Работя на трудов договор и същевременно съм ученик/студент? В този случай имам право да ползвам отпуск за обучение, който е гарантиран от Кодекса на труда. За да възникне това ми право, трябва да е налице всяко едно от следните условия:

Чл. 169 ал. 1 от Кодекса на труда гласи “Работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година.”

При пръв прочит оставам с впечатление, че всички студенти имат право на отпуск. Министерството на труда и социалната политика разяснява, че под обучение без откъсване от производството се имат предвид задочна, вечерна и дистанционна форма на обучение, поради което лицата, които са учащи се в редовна форма на обучение, нямат право на такъв отпуск.

Отпуски за приемане в учебно заведение

За да се подготвя успешно за приемния изпит в учебното заведение, в което желая да продължа обучението си, мога да поискам от работодателя си платен отпуск в размер на:

Ползването на този отпуск, както и неговият размер, зависят от съгласието на работодателя. Ако той не се съгласи, за мен остава възможността да ползвам неплатен отпуск в размер наполовина от посочените в горната хипотеза, а именно - 3 работни дни - при кандидатстване в средно учебно заведение и 6 работни дни - при кандидатстване във ВУЗ или за докторантура. Важно! Не се изисква мотивиране на причината, поради която работодателят не дава своето съгласие.

Дори да не бъда приет там, където искам, в следващите години мога отново да ползвам такъв отпуск при същите условия като описаните по-горе, но в размер наполовина /ако веднъж съм ползвал такъв отпуск, независимо дали платен или неплатен, на следващата година при съгласие на работодателя ще почивам 3 работни дни - при кандидатстване в средно училище/ 6 работни дни - при кандидатстване във ВУЗ, а при несъгласие ще ползвам неплатена отпуска в размер на един ден при кандидатстване в средно училище и 3 дни при кандидатстване във ВУЗ/.

Отпуски за осъществяване на обучението

За да мога да се подготвям и да участвам в учебните занятия и да се явявам на предвидените в учебния план изпити, имам правото да ползвам отпуск за осъществяване на обучението, който в зависимост от съгласието на работодателя ми е платен или неплатен.

 1. платен годишен отпуск за всяка учебна година по 25 работни дни. Освен това имам право еднократно да получа отпуск от 30 работни дни платен отпуск за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, дипломна работа или дисертация, за научнообразователна степен „доктор” и еднократно на 6 месеца за получаване на образователна и научна степен „доктор” и 12 месеца – за научната степен „доктор на науките”.
 2. неплатен отпуск в размер на
 3. до 20 работни дни за подготовка и явяване на изпит;
 4. до 30 работни дни за подготовка и явяване на приемен, на зрелостен или на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или дипломен проект в средни учебни заведения;
 5. до 4 месеца за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения;
 6. до 4 месеца за подготовка и защита на дисертация от задочни докторанти или от докторанти на самостоятелна подготовка.
 1. да се възползвам от платения си годишен отпуск, за който Кодекът на труда е установил минимум от 20 работни дни или неплатен отпуск по чл. 160 КТ;
 2. да използвам неплатен отпуск в размер на:
 3. до 10 работни дни за подготовка и явяване на изпит;
 4. до 15 работни дни за подготовка и явяване на приемен, на зрелостен или на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или дипломен проект в средни учебни заведения;
 5. до 2 месеца за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения;
 6. до 2 месеца за подготовка и защита на дисертация от задочни докторанти или от докторанти на самостоятелна подготовка.

Ползването на учебните отпуски се извършва по време, което се определя от учащите работници/служители в зависимост от организацията на учебния процес – дати за присъствени занятия, изпитни сесии и т.н. В тези случаи съм длъжен да уведомя работодателя най-малко 7 дни преди началото на времето, през което ще ползвам съответния учебен отпуск. Важно! Когато в рамките на една учебна година, полагам изпити за две, аз имам право на отпуск за две години.

Какви документи са ми необходими?

Процедурата предвижда предварително да поискам съгласието на работодателя ми за провеждане на обучението. Това се осъществява с подаването на писмена молба до него. Към искането трябва да приложа документ, издаден от съответното учебно заведение, удостоверяващ дните на заетост с учебни занятия или изпити. За отпуск за кандидатстване в учебно заведение трябва да попълня заявление.

Важно! След като се върна от учебен отпуск, аз трябва да представя студентската си книжка, уверение или друг документ, с който да докажа, че в действителност съм посетил изпит или занятие, защото в противен случай се смята, че не съм се явил на тези събития и няма да получа полагащото ми се възнаграждение при платен учебен отпуск.

Учебният отпуск:

[toggles][toggle title="Източници"]

 1. Кодекс на труда:
 2. чл. 169 - платен отпуск за обучение;
 3. чл. 170 - отпуск за приемен изпит в учебно заведение;
 4. чл. 171 - неплатен отпуск за обучение;
 5. чл. 171а - ред на ползване на учебния отпуск;
 6. чл. 155 ал. 2 - изискване за придобит стаж при основен платен отпуск;
 7. Закон за висшето образование;
 8. Наредбата за работното време, почивките и отпуските:
 9. чл. 51 - ред за разрешаване на учебен отпуск;
 10. чл. 52 - необходимост от съгласие на работодателя за ползването на учебен отпуск.
 11. Писмо № 94-33-138 от 14.10.2003 г. на Министерството на труда и социалната политика;
 12. Писмо № 94-ПП-15 от 16.08.2001 г. на Министерството на труда и социалната политика;
 13. Писмо № 94ЛЛ-144 от 9.07.2007 г. на Министерството на труда и социалната политика;
 14. Писмо № 94ГГ-142 от 7.06.2005 г. на Министерството на труда и социалната политика;
 15. Писмо № 94-И-33 от 20.03.2000 г. на Министерството на труда и социалната политика;
 16. Съдебна практика:
 17. Решение № 78 от 9.05.2008 г. на ОС - Русе по в. гр. д. № 1090/2007 г., ГО;
 18. Решение № V-111 от 20.07.2010 г. на ОС - Бургас по в. гр. д. № 1081/2010 г., 5-ти възз. гр. с-в;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Христо

Милчев

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си