Работна униформа

Наскоро започнах нова работа - работя като доставчик в куриерска фирма "От бързо, по-бързо". През работно време трябва да нося униформа: черен панталон/пола, яке и тениска с името и логото на куриерската фирма. Задължен ли съм винаги да нося униформа, какви права и задължения имам, свързани с нея. А работодателят ми?

Какво е това униформа (униформено облекло)?

Униформеното облекло служи за отличаването ми от останалото население при изпълнение на служебните ми задължения и идентифицирането ми с предприятието на работодателя. Категории работници/служители, които най-често носят униформа са: работниците в обществения транспорт, лекарите и медицинските сестри, полицаите, военнослужещите и др. Работната униформа ми се осигурява безплатно от работодателя, като тя трябва да е съобразена със спецификата на извършваната от мен работа и работното място.

Кой и къде определя, че трябва да нося работна униформа?

Работодателят е този, който определя писмено видовете работа, за които се осигурява униформа; работниците, които я носят, както и вида, характеристиките и отличителните й знаци. Това може да стане в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието, с нарочна заповед за носенето на униформено облекло или да се договори в колективен трудов договор. За задължението да нося работна униформа, трябва да съм уведомен от работодателя. Това обикновено става в длъжностната ми характеристикалъжностната характеристика се изготвя от работодателя и с нея се регламентират правата и задълженията ми, образователните и квалификационните изисквания към мен и др. Тя като писмен документ е важно доказателствено средство при спорове между мен и работодателя относно изпълнението на възложената ми дейност и най-вече спазването на трудовата дисциплина), която работодателят е задължен да ми връчи при назначаването и постъпването ми на работа срещу подпис, заедно с подписването на трудовия договор.

Кой определя и осигурява униформеното облекло, имам ли думата?

Работодателят определя:

Преди това той трябва да се консултира с представители на синдикалните организации, ако има такива, и представителите на Общото събрание на работниците/служителите в предприятието. Крайното решение е изцяло на работодателя.

Работното облекло трябва:

Работодателят ми осигурява и предоставя безплатно униформеното облекло при постъпването ми на работа.

Важно! Не се допуска замяната на униформено облекло с пари.

Като работник съм длъжен :

Ако не нося униформата по работно време, какво нарушавам и какво следва?

Ако не нося униформеното облекло на работа, аз не изпълнявам законните нареждания на работодателя ми, което е нарушение на трудовата дисциплина . Заради това работодателят може законосъобразно да ми наложи дисциплинарно наказание. С оглед тежестта на нарушението той може да ми наложи най-лекото от предвидените в закона дисциплинарни наказания (забележка, предупреждение за уволнение, уволнение) - "забележка". Той е длъжен преди това да ме изслуша и да приеме писмените ми обяснения и посочените от мен доказателства. Работодателят ми налага наказанието с мотивирана заповед, в която посочва името ми, нарушението и кога съм го извършил, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага. Заповедта ми се връчва срещу подпис.

Ако смятам, че наложеното ми наказание "забележка" е незаконно или работодателят не е спазил посочената процедура за неговото налагане, мога да предявя иск пред районния съд в едномесечен срок от налагането на наказанието.

Важно! За производства по трудови дела не плащам такси и разноски, те са безплатни за мен като работник/служител.

Мога да искам от съда да постанови заличаване на вписаното ми наказание от работодателя като незаконно. При отхвърляне на иска, решението на районния съд мога да обжалвам пред окръжния в двуседмичен срок от връчването.

Актуализира: Елвира Димитрова.

[toggles][toggle title="Източници"]

§Кодекс на труда (КТ):

чл.62,ал.6 - относно задължението на работодателя да запознае работника с трудовите му задължения при назначаване;

чл.127,ал.1,т.4 - относно задължението на работодателя да връчи на работника длъжностна характеристика при назначаване;

чл.181 - относно правилника за вътрешния трудов ред в предприятието;

чл.186 - относно нарушаването на трудовата дисциплина;

чл.187, т.7 - относно задължението на работника да изпълнява законните нареждания на работодателя;

чл.188, т.1 - относно дисциплинарното наказание "забележка";

чл.189 - относно определянето на наказанието;

чл.193 - относно задължението на работодателя да изслуша работника преди да му наложи наказание;

чл.195 - относно налагането на наказание;

чл.296 - относно задължението на работодателя за осигуряване на безплатно униформено облекло;

чл.358,ал.1,т.1 - относно оспорването на наложеното наказание;

чл.359 - относно безплатното производство по трудови спорове;

чл. 360 - относно подведомствеността на трудовите спорове.

§Наредба за безплатното работно и униформено облекло ( НБРУО):

чл.4 - относно определението за униформено облекло;

чл.6 - относно задълженията на работодателя във връзка с работната униформа;

чл.8 - относно изискванията към работната униформа;

чл.12 - относно носенето на имуществена отговорност от работника при унищожаване, загубване или повреждане на униформата;

чл.13-14 - относно задълженията на работника във връзка с работното облекло.

Граждански процесуален кодекс (ГПК):

чл. 259 - относно сроковете за обжалване на решенията на първоинстанционния съд (въззивно обжалване). [/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

24.4.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си