Какво трябва да знам за застраховката “Живот”?

В живота се случват неприятни събития. Разбира се, трябва да се фокусирам върху положителната страна, но е полезно да съм подготвен за тежки ситуации. Възможност да се погрижа за себе си и близките си и в труден момент ми дава застраховката “Живот”.

Какво представлява застраховката “Живот”?

Сключвайки този вид застраховка се грижа за най-ценното си благо - живота. Идеята е следната: предварително заплащам определена сума и мога да разчитам, че ако настъпи неблагоприятно събитие, т.е. ако се осъществи рискът, срещу който съм се подсигурил, застрахователят ще заплати на мен или моите близки парична сума. Договорът за застраховка "Живот" може да се сключи:

Кой може да бъде застрахован?

Застрахованият може да бъде само лице, навършило 14 години, което не е поставено под пълно запрещение. Законът забранява също така да се застраховам и да получа обезщетение за случай на аборт или раждане на мъртво дете.

Какви видове застраховки “Живот” има?

 1. Взаимно застраховане - застраховат се няколко свързани лица (съпрузи, роднини и [tippy title="др." height="100" width="450"] лица, живеещи във фактическо извънбрачно съжителство, съдружници в гражданско, събирателно, командитно или адвокатско дружество.[/tippy] като всеки застрахова себе си в полза на другия. Ако отношенията между застрахованите се прекъснат, например в случай на развод, застраховките продължават да съществуват, но разделено, т.е. всеки ползва своята застраховка.
 2. Групово застраховане - с един договор могат да се застраховат две или повече лица, които се определят с посочване на техни лични данни или на определено тяхно качество. Типичен пример е работодател, който застрахова живота на служителите си.
 3. Застраховка върху друго лице - застраховам чужд живот- (най-често на мой близък) и заплащам определени суми, но ако настъпи рисково събитие, аз получавам парична сума от застрахователя. По тази причина в договора фигурирам като “застраховащ”, а човекът, чийто живот е предмет на застраховката, се нарича “застраховано лице”. Този договор има сила само ако е сключен с изричното писмено съгласие на застрахованото лице, като то може да прекрати по всяко време договора с писмено изявление до застрахователя. Той пък от своя страна, когато застраховката е спестовна, е длъжен да плати на мен част от заплатените премии по застраховката при условие, че договорът е поддържан поне две години. Ако трагично събитие се случи с мен, наследниците ми имат право да получат сумите, които съм заплащал на застрахователя, ако съм правел това поне 2 години.
 4. Застраховка с определяне на трето ползващо се лице - застраховам собствения си живот, а ако ми се случи нещо фатално, определена сума ще бъде изплатена на посочен от мен човек. Договорът може да разрешава или не промяна на третото лице след подписването. Ако застраховката е в полза на децата ми без посочване на имена, право върху сумата ще има и дете, което не е било родено към момента на подписване на договора. Когато договор е сключен в полза на съпруга(та) ми без посочване на име, обезщетено ще бъде лицето, намиращо се в граждански брак с мен към момента на настъпване на неблагоприятното събитие. Получатели на застрахователната сума могат да бъдат и няколко лица, които разполагат с равни права при разпределянето й (при липса на други уговорки). Ако някое лице се откаже от сумата, неговата част се разпределя пропорционално между останалите. Ако третото лице почине преди мен и няма други ползващи се от застраховката, то застрахователната сума ще получим аз или наследниците ми.

NB! Третото лицe няма права върху предвидената сума, ако умишлено е причинило злощастното събитие. Когато получатели са няколко лица, то делът на извършителя ще се разпредели между останалите добросъвестни получатели.

Всички горепосочени правила са включени в закона с цел повече сигурност за гражданите, но могат да бъдат и уговорени по друг начин в конкретния договор, затова е добре да чета внимателно какво подписвам. Не е необходимо съгласието на лицето, което ще бъде обезщетено.

Как се сключва застраховка “Живот”?

Застраховката “Живот” се сключва винаги в писмена форма под формата на полица с определено в закона задължително съдържание.

 1. моите имена и адрес, както и тези на застрахователя
 2. предмета на договора;
 3. какви застрахователни рискове покрива;
 4. срока на договора, включително началото и края на периода на застрахователното покритие;
 5. застрахователна стойност;
 6. застрахователната премия или начина на определянето й, както и сроковете и реда за нейното плащане;
 7. размера на самоучастието, ако такова е уговорено между страните;
 8. имената и адреса на застрахователния посредник, ако договорът е сключен чрез посредник, а за застрахователните агенти - и номера на легитимационния им документ;
 9. датата и мястото на сключване на договора;
 10. подписи

При сключването на застрахователен договор в полза на трето лице договорът трябва да съдържа и имената, съответно наименованието и адреса, на ползващото се лице или начина, по който то може да бъде определено.За да определи размера на застрахователната премия, застрахователят може ми предостави въпросник. Мое задължение при попълването е да кажа истината, да не прикривам съзнателно информация и да обявя точно и изчерпателно всички известни ми обстоятелствата, за които застрахователят е поставил въпрос и са от значение за риска. В противен случай застрахователната компания може да откаже изплащане на част или на цялото застрахователно обезщетение.

NB! Ако не съм отговорил на някои от въпросите, но по този начин не съм укрил съществено обстоятелство, застрахователят не може да прекрати договора или да откаже да плати обезщетение.

Преди да сключим договора застрахователят е длъжен да ми предостави писмено подробна информация:

 1. определянето на всяко плащане и всяка опция;
 2. срока на договора;
 3. начините за прекратяване на договора;
 4. начините на плащане на премиите и срок на плащанията;
 5. начините за изчисляване и разпределяне на бонусите, когато такива са предвидени;
 6. откупната стойност и намалената застрахователна сума и степента, до която те са гарантирани;
 7. премиите за всяко застрахователно плащане както за основните плащания, така и допълнителните плащания, когато това е относимо;
 8. за полиците, свързани с дялове в инвестиционен фонд - определяне на дяловете, с които са свързани плащанията;
 9. характера на базовите активи за полици, свързани с дялове в инвестиционен фонд;
 10. условията, при които е възможно едностранно прекратяване на договора;
 11. обща информация за данъчния режим, приложим към съответния договор.
 12. конкретна информация с оглед правилното разбиране на основните рискове по договора, които поема застраховащият, съответно застрахованият.

Кога застраховател може да откаже да ме обезщети?

 1. Ако настъпването на неблагоприятното събитие е резултат на извършване от на престъпление от общ характер;
 2. Смъртта е настъпила вследствие на изпълнение на смъртно наказание, наложено с влязла в сила присъда;
 3. Неблагропиятното събитие е резултат от война, военни действия или вследствие на терористичен акт.
 4. Ако съзнателно причиния смъртта си или направя опит за самоубийство

Други случаи, посочени в договора. NB! Независимо дали някое от горните условия е налице, ако са заплатените премиите по застраховката за поне 2 години, при настъпила смърт застрахователят трябва да плати на наследниците ми или посочени лица част от внасяните суми по застраховката.

Мога ли да прекратя едностранно договора?

Да, в писмена форма, когато застраховката е сключена за срок повече от 6 месеца , но в рамките на 30 дни от датата, на която съм уведомен за сключването. Имам право да получа сумите, които са заплатени до момента.

Клауза за откупна стойност (откуп)

Имам ли спешна нужда от средства, мога да ползвам застраховката си като източник. Право на това имам, ако в застрахователния договор изрично е включена клауза за откупна стойност, в която със застрахователя определяме каква парична сума бих получил, ако предварително прекратя отношенията ни. На практика заявявам на застрахователя, че искам да получа откупната стойност по застраховката, a той разполага с 15 работни дни да ми заплати уговорената сума . След като получа сумата, договорът се смята за прекратен и вече нямаме задължения един към друг.

NB! Мога да се възползвам от клаузата, ако от момента на влизане в сила на договора са изминали най-малко 2 години и ако съм платил всички дължимите премии за периода. Двегодишното правило отпада, ако съм заплатил поне 15% от общата дължима сума

Ако пък не искам да се лишавам от сигурността на застраховката, но ми трябват пари, мога да поискам заем от застрахователя до размера на откупната стойност. Настъпи ли рисково събитие, а не съм върнал заема си - ще получа застрахователна сума, която не включва сумите по заема (главница, лихви и разноски).

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс за застраховането (КЗ):

чл. 324, ал. 1- относно съдържанието на застраховка "Живот" чл. 343, ал. 1- определение на застрахователен договорчл. 362, ал.1- относно задължението за обявяване на съществените обстоятелствачл. 438, ал. 5- недействителнос на застраховка “Живот”чл. 441, ал. 1 - групово застрахованечл. 442, ал.1- взаимно застрахованечл. 443- застраховка "Живот" върху живота на друго лицечл. 444 - застраховка "Живот" с определяне на трето ползващо се лицечл. 447, ал.1 - относно правото на едностранно прекратяване на договора от потребителячл. 449, ал. 1 и 2, чл. 440, ал.1 - относно правото на отказ на застрахователя да заплати обезщетениечл. 451 - относно откупната стойностчл. 453 - заем срещу застраховка "Живот

чл. 452 - определение за откупна стойностДР §1, т. 27 - определение за откупна стойност

§ “Застрахователно договорно право”- проф. д-р. Поля Голева, изд. Фенея, 2012, гр. София

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Велимира

Бакалова

29.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си