Как да кандидатстваме по програмата за безплатно саниране?

Документи по програмата вече не се приемат, но одобрените сгради ще бъдат санирани. Новите правила за кандидатстване по бъдеща програма за безплатно саниране ще разкодираме на pravatami.bg.

Това са добросъседски отношения! Въпреки разногласия в ежедневието, веднага щом разбрахме за Националната програмата за енергийна ефективност на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която ни предоставя възможност за безплатно саниране, със съседите се сплотихме в името на по-доброто общо бъдеще и решихме твърдо да кандидатстваме. Как да го направим?

Как да кандидатстваме?

Процедурата за кандидатстване не е сложна, но не и проста, все пак нещата в етажната собственост никога не стават лесно. Ето какви са стъпките:

Учредяване на Сдружение на собствениците

По закон сдружението се създава с цел усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване. Създаването му не поражда други права и задължения за нас собствениците, освен получаване на безвъзмездна финансова помощ по програмата. За да създадем сдружението, трябва да се организираме собственици, представляващи не по-малко от 67% собственост на идеални части от общите части на етажната собственост. Повече за това как да учредим сдружението: Всеки собственик като мен може да поиска свикване на учредително събрание. На него приемаме споразумение за създаване на сдружението, като в него задължително посочваме съответно предмета на дейност, както и че е безсрочно. Можем да го прекратим с решение на общото събрание след изтичане на гаранционните срокове за извършените строително-монтажните работи по програмата, но не по-рано от 5 години от приключването дейностите по сградата. Същият срок важи и за прекратяване на членството в сдружението от страна на собственик. Председателят на избрания от нас управителния съвет или избрания от нас управителят в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася заявление за вписване на сдружението в публичен регистър към общината. Сдружението вписваме и в регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията, след като то вече е вписано в общината. Копие от удостоверението за регистрация в общината и копие от регистрацията по БУЛСТАТ се прилага към заявлението за финансова помощ по програмата.

Важно! При създаване на сдружението, ако има апартаменти, които са необитаеми и не знаем кои са собствениците, можем да се обърнем към общината да съдейства в "издирването им”.

Важно! Входовете от една сграда (блок) следва да кандидатстват всички заедно. Нещо повече, блокове, които са свързани помежду си, т.е. “слепени са” и представляват т.н. свързано строителство също трябва да кандидатстват всички заедно.По изключение и по преценка на общината може да бъдат допуснати за кандидатстване минимум половината от свързаните блокове/сгради (но поне две на брой), които трябва да се състоят от най-малко 36 жилища и да са последователно разположени.На общото събрание на сдружението вземаме решение за кандидатстване по програмата, за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти в сградата, както и за изпълнение на дейностите по саниране на сградата и съставяме протокол от събранието. За да вземем решение трябва да имаме мнозинство не по-малко от 67 % от представените идеални части в сдружението. Когато в учреденото сдружение на собствениците не членуват всички съседи, решенията на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците.Когато сдружението не е учредено от всички собственици, нечленуващите съседи трябва да заявяват съгласието си за участие в санирането с писмена декларация по образец. Тъй като, за да се изпълни самото обновяване на сградата, трябва да съберем 100% съгласие на всички съседите за извършване на необходимите дейности.

Важно! По изключение и по своя мотивирана преценка общината може да допусне одобрение на сграда ни ако не са представени документи/декларации за осигуряване на достъп до всички жилища, ако те не са повече от 5%. Тоест трябва да имаме минимум 95% съгласие.

Кандидатстване по програмата

Приемът на документи за кандидатстване се организира от общината. Тя е задължена и да проведе информационни срещи с гражданите по програмата, както и да предостави горещ телефон за задаване на възникнали въпроси. От името на сдружението подаваме заявление за участие в програмата. Към него трябва да приложим следните документи:

Общината определя реда за подаване на заявления, като такива се приемат през целия период на програмата или до обявяване изчерпването на средствата за финансова помощ, както и процедурата за извършване на оценка на подадените заявления и сроковете, в които тя ще се извършва.

Одобрение

След като получи заявлението ни, общината проверява подадените документи и извършва оценка на тяхната пълнота. В случай на липсващи документи общината изисква да ги предоставим. Ако сдружението на съседите ни получи положителна оценка, общината ни уведомява писмено за това. Ако не бъдем одобрени също, като отказът е мотивиран и трябва да бъдат посочени причините за постановяването му. При отказ не трябва да се отчайваме, можем повторно да подадем документи за кандидатстване. Критериите за оценка: Критерии за подбор на жилищни сгради за обновяване:

Всяка от кандидатстващите сгради получава безплатен технически паспорт

Важно! Ако със съседите се мотаем твърде дълго, може да се окаже, че когато най-накрая постигнем съгласие, парите вече ще са свършили. Бързите действия тук увеличават шанса за успех, защото кандидатстването трае до изчерпване на наличния публичен финансов ресурс.

Сключване на договор с общината

Нашето одобрено сдружение на собствениците сключва договор с общината. С договора сдружението ни дава право на общината в лицето на кмета да извърши от наше име действия по осигуряването на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването. Договорът съдържа условията за предоставяне на финансова помощ и определя права и задължения на страните.

Важно! Ако нямаме възможност да сключим договора в разумен срок, трябва да уведомим общината за причините и за необходимостта от отлагане на сключването на договор.

Сключване на договор между общината и ББР

След сключване на договора с нас, общината от името на сдружението сключва договор за целево финансиране с Българската банка за развитие и с областния управител.

Практическо изпълнение на дейностите по санирането на сградата

Това е заключителният етап, след който мечтите ни ще се превърнат в реалност. Дано да стигнем до там и дано очакванията ни за по-качествен и икономичен живот след санирането се оправдаят.

Важно! Изменените Методически указания за кандидатстване по програмата, както и образците към тях са качени на интернет страницата на МРРБ, секция „Обновяване на жилища“, под-секция Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Вече подадените заявления за кандидатстване, за които процедурата по оценка не е приключила, ще се разглеждат по новия ред, без да е необходимо да бъдат допълвани и променяни съобразно изменените образци на документи.

Е, разбрах какви са промените в изискванията за кандидатстване. Сега остава със съседите най-после да успеем да се организираме.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за управление на етажната собственост (ЗЕУС):

чл.25 - относно учредяването на сдружение на собствениците;

чл.28 - относно приемане на споразумение за създаване на сдружение на собствениците;

чл.30 - относно прекратяването на членство в сдружението от собственик;

чл.29 и чл.44 - относно регистрацията на сдружението на собствениците в публичен регистър към общината;

чл.33,ал.1,т.5 - относно необходимото мнозинство за вземане на решение за кандидатстване по програмата;

чл. 33, ал. 4 - относно приемането на решения от ОС на сдружението и приемането им от ОС на собствениците;

§Закон за регистър булстат (ЗРБУЛСТАТ):

чл.3,ал.1,т.1 и чл.9,ал.1 - регистрацията на сдружението на собствениците;

§ Постановление № 23 от 04.02.2016 г. за изменение и допълнение на Постановление №18 от 02.02.2015 г. на МС за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализирането й

§ Постановление № 282 от 19.10.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление №18 от 02.02.2015 г. на МС за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализирането й

§ Постановление №114 от 08.05.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление №18 от 02.02.2015 г. на МС за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализирането й

§ Постановление №18 от 02.02.2015 г. на МС за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализирането й

§Методически указания по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, януари 2015 г., одобрени с Постановление №18 от 02.02.2015 г. на МС

§ Изменени Методически указания по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, октомври 2015 г.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

3.7.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си