Правата ми при сключване на договор за заем в заложна къща

Имам спешна нужда от парични средства, поради което решавам да взема заем от заложна къща, където искат от мен да предам своя вещ като залог. По своята същност договорът, който ще сключа в заложната къща, е договор, при който заложната къща ще ми отпусне определена парична сума в заем, а аз ще се задължа да върна тази сума, заедно с уговорена лихва, до изтичането на определен период от време. В случай че не върна изцяло или дори отчасти своя заем, заложната къща ще може да продаде моя предмет и да удържи частта от сумата, която дължа по договора за заем, а останалата част от сумата (ако има такава) ще ми бъде върната.

За какво трябва да внимавам?

(1) Трябва да намеря и подробно да се запозная с информацията относно:

Информацията относно горепосочените факти и условия трябва да се намира на видно място в помещението, където заложната къща посреща своите клиенти.

Информацията относно горепосочените условия трябва да ми бъде предоставена при поискване, за да се запозная с нея.

(2) Трябва да съм наясно, че заложната къща ще поиска от мен да предоставя документ за самоличност, в който се съдржат следните лични данни:

o име,

o ЕГН/ЛНЧ,

o адресна регистрация,

o номер на документа за самоличност

(3) Трябва да съм наясно, че заложната къща ще изиска от мен да подпиша нарочна декларация, че вещта, която залагам, е собственост на лицето, което е посочено, както и че е получено съгласие от това лице за залагане на вещта. Трябва да съм наясно, също така, че при попъвлане на невярна информация в тази декларация, нося наказателна отговорност и мога да имам проблеми с полицията, прокуратурата и съда на Република България. Тази декларация се подава независимо от представянето на пълномощно от собственика на вещта.

(4) Трябва да съм наясно, че заложната къща ще попълни електронна регистрационна форма по образец, където ще попълни идентификационните белези на предадената от мен вещ, както и фотографска снимка от нея, след което ще изпрати тази информация към нарочна база данни към Министерство на вътрешните работи. Целта на това действие е откриване на откраднати или изгубени вещи чрез органите на МВР.

Какви права възникват за мен при сключването на договор за заем срещу залог?

Трябва да имам предвид, че договорът за заем срещу залог се сключва след постигнато съгласие от двете страни по отношение основните му характеристики, в това число и вещта, която ще бъде предмет на залог. Това означава, че дори да отговарят на посочените изисквания, вещите могат да НЕ бъдат приети в залог по преценка на лицето, което ме обслужва в заложната къща, без да е необходимо то да ми дава обяснения за това си поведение.

Какви права възникват за мен след като договорът за заем срещу залог бъде сключен:

Какви са правата ми в случай че не изплатя цялата сума по заема (получена от мен сума, лихви, такси) на уговорената в заложния билет дата:

Заложната къща има право да:

- продаде заложената от мен вещ, когато стойността и е под 5000 лв., като задържи сумата по договора за заем, която не съм изплатил, заедно с начислените лихви и дължимите такси по този договор. Това може да се случи след изтичане на 7 дни от датата, която е определена по договора за заем за неговото връщане.

- извади изпълнителен лист, заедно със Заповед за незабавно изпълнение по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс и да предаде вещта за продажба на съдебен изпълнител, когато стойността на заложената вещ е над 5000 лв.

Какво да правя, в случай че правата ми са нарушени?

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):

чл. 149 ЗЗД- относно обекта на договора за залог

чл. 150 ЗЗД - относно обвързаността между обезпечението и сключеният договор;

чл. 152 ЗЗД - относно забраната кредиторът да придобие собствеността върху заложената вещ при неизпълнение на задължението по основния договор;

чл. 156, ал. 1 ЗЗД - относно реалния характер на договора за залог;

чл. 156, ал. 2 ЗЗД - относно писмената форма за противопоставимост на договора за залог на вещи по-скъпи от 5 лв.;

чл. 157 ЗЗД - относно правата на заложния кредитор да държи вещта;

чл. 161 ЗЗД - относно действието на общия закон (ЗЗД) спрямо другите закони, които уреждат договор за залог.

§ Наредба за дейността на заложните къщи, приета с ПМС № 40 от 18.02.2009г., обн. ДВ, бр. 16 от 27.09.2009г. - относно специалния режим на залога в заложна къща;

чл. 3 - относно правните субекти, които могат да сключват договор за залог по смисъла на Наредбата;

чл. 4 НДЗК - относно информацията, която трябва да е достъпна за потребителя при сключване на договора за залог в заложна къща;

чл. 6 НДЗК - относно изискванията за търговското помещение, в което се сключват договорите за заем срещу залог в заложна къща;

чл. 8 НДЗК - относно задължението договор за залог със заложна къща да се сключва само в търговското помещение на заложната къща;

чл. 10 НДЗК - относно задължението за водене на регистър по образец, в който се вписват законоустановените с Наредбата данни за сключените договори за заем срещу залог от заложните къщи;

чл. 13 НДЗК - относно задължението за вписване в регистъра към Министерство на вътрешните работи на уникално идентифицируеми вещи, предмет на договор за залог;

чл. 14 НДЗК - относно правилата за договора за заем срещу залог, който сключва Заложната къща с потребителя;

чл. 15 НДЗК - относно забраната определени вещи да бъдат предмет на залог при договор за заем със заложна къща.

чл. 19 НДЗК - относно задължението на заложната къща да пази заложените вещи с грижата на добър търговец;

§ “Облигационно право, обща част”, А. Калайджиев, С, 2010;

§ “Ипотеки, залог, привилегии”, П. Венедиков, С, 2000

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Кристина

Рангелова

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си