Студентските ми права. Загуба и възстановяване.

Студент съм. Страхотно е! Мога да ползвам доста облекчения и привилегии от това, но за жалост обучението ми е към края си, скоро ми предстои да завърша. Не знам докога точно мога да се възползвам от правата си като студент и кога ги губя.

Докато се обучавам за придобиване на образователна степен "бакалавър" или "магистър", то аз имам студентски права. Мога да се възползвам от тях от момента на записването ми във висшето училище до момента на отписване или отстраняване от него. Тогава ги губя.

Кога бивам ”отписан” от висшето училище?

Ако съм студент, докторант (Докторант е този, който притежава образователната степен "магистър" и се подготвя за придобиване на образователна и научна степен "доктор") или специализант (Специализант е този, който повишава квалификацията си по специализиран учебен план, без да придобива по-висока образователна степен или нова специалност.), то ме отписват при:

  1. Успешно завършване курса на обучение;
  2. Напускане или преместване.

Важно! В различните висши училища може да има и допълнителни хипотези, при които мога да бъда отписан. Тях мога да намеря в съответния правилник на висшето училище.

Кога бивам “отстранен” от висшето училище?

Ако съм студент, докторант или специализант, мога да бъда отстранен за определен срок при:

  1. Предоставяне на неверни данни, въз основа на които съм приет във висшето училище, или подправяне на документи за студентското ми положение;
  2. Системно неизпълнение на задълженията ми по учебния план или правилниците на висшето училище (например неплащане на семестриалната такса);
  3. Осъждане на лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление от общ характер.

Какво произтича от изгубването на студентските ми права?

След като бъда отписан или отстранен от учебното ми заведение, то аз губя и студентските си права. Вече не мога да ползвам специалните намаления и привилегии за студенти, а също така преставам да бъда и част от органите на управление на университета - Факултетен съвет, Общо събрание на факултета, Академичен съвет и Общо събрание на университета, тъй като вече не съществува основанието (отпаднало е), на което съм избран като техен член - представител на студентите. Освен това висшето ми училище спира да ме осигурява в месеца на първия/последния ми държавен изпит/насрочената ми защита на дипломна работа (ако не съм държавна поръчка изобщо не ме осигурява).

Важно! Този срок може да варира в различните висши училища, така че проверете във Вашето докога точно сте осигурени!

Кога прекъсвам обучението си?*

Прекъсването става по моя молба или по административен ред в следните случаи:

  1. Поради слаб успех - когато имам невзети изпити. В различните висши училища броят на невзетите изпити варира - най-често е между два и четири, като за определени социални групи (напр. студентки-майки, студенти с инвалидност и т.н. често има толеранс от повече изпити);
  2. По болест, удостоверена с медицински документ;
  3. По сериозни семейни причини и обществени ангажименти, удостоверени с документ от държавни, съдебни и други институции;
  4. При невнасяне на семестриална такса;
  5. При отсъствие от страната - разрешава се само след завършен първи курс за срок не повече от една година.* Ако пребиваването в чужбина е свързано с обучение, удостоверено с документ, максималният срок на прекъсване е три години.*

*Срокът за прекъсване в различните висши училища обикновено е максимум три или четири години.

Важно! При прекъсване на обучението, студентските ми права не се губят.

Как да възстановя студентските си права?*

*Важно! Сроковете за прекъсване и възстановяване варират спрямо съответното висше училище. Възможно е да има и допълнителни условия. Повече подробности мога да намеря в Правилника за устройството и дейността на учебното ми заведение, който се намира на сайта му.

Актуализира: Елвира Димитрова[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за висшето образование (ЗВО):

чл.35 ЗВО , §4д, т.5 ЗВО - относно отпадането от органите за управление на висшето училище при завършване;

чл.66, ал.2 ЗВО - относно това кои лица имат студентски права;

чл.67 ЗВО - относно периода на възникването до прекратяването на студентските права;

чл.74, ал.1 ЗВО - относно отписването на студент от висшето училище;

чл.74, ал.2 ЗВО - относно отстраняването на студент от висшето училище;

§ Закон за здравното осигуряване (ЗЗО):

чл. 40, ал.3, т. 2 ЗЗО - относно осигуряването за сметка на държавния бюджет на студенти;Правилник за учебната дейност на Пловдивски университет “Паисий Хиледнарски” (ПУДПУ):

чл.77, ал.1 и 2 ПУДПУ - относно реда за прекъсване на обучението;чл. 79, ал.6 ПУДПУ - относно запазването на студентските права при прекъсване на обучението;чл. 79, ал.6 ПУДПУ - относно възстановяване на студентските права след отписване от учебното заведение;

§ Правилник за устройството и дейността на Софийски университет “Св. Климент Охридски” (ПУДСУ):

чл. 165, ал.1 и 2 ПУДСУ - относно реда за прекъсване на обучението;

чл.165, ал. 5 ПУДСУ - относно възстановяването на студентски права след прекъсване;

§ Права и задължения на студентите, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” - относно възстановяването на студентски права след прекъсване.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Анна

Генова

16.12.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си