Назначаване/заемане на държавна служба

Мои приятели работят в държавната администрация. Аз също имам желание да бъда назначен на държавна служба. Разбира се, искам да се информирам за най-важните неща, които е добре да знам.

Сред какви длъжности мога да избирам?

Подробна информация за различните длъжности в администрацията и начина за кандидатстване се публикуват на страницата на Административния регистър.

Какви са условията, на които трябва да отговарям, за да мога да бъда назначен/а на държавна служба?

Как мога да бъда назначен на държавна служба?

За да заема избрана от мен длъжност като държавен служител, необходимо е да участвам в обявен конкурс и да го спечеля. Не мога да кандидатствам на позиция, за която такъв в момента не е обявен. Все пак има известни изключения от това правило. Конкурс не се провежда:

Има обявен конкурс за длъжността, която ме интересува. Как мога да участвам?

За да бъда допуснат за участие в конкурса, необходимо е, на първо място, да подам изискваните от мен документи, които са посочени в самата обява за конкурса. Срокът за подаването им е от 10 до 14 дни от датата на публикуване на обявлението за конкурса.Те се разглеждат от специално назначена комисия.

Важно! Когато администрацията, в която кандидатствам, има електронна страница, комисията публикува на нея списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса на седмия ден от крайната дата за подаване на документите. Списъка мога да открия и на място в сградата на администрацията. Ако не съм допуснат до участие в конкурса, комисията е задължена да посочи основанията за това.

Какво мога да направя, ако ми откажат участие в конкурс, а не съм съгласен с основанията за това?

В такъв случай имам право да обжалвам пред съответната администрация (например, като подам жалба в регистратурата или друго определено за това място), отговорна за назначаването ми, но не пред съд. Срокът, в който мога да направя това, е 3 дни от обявяването на списъците. Решението по жалбата ми също се обявява в тридневен срок от подаването на жалбата. Ако такова не е налице, неговата липса е равностойна на отказ, който е окончателен.

Важно! Това, че съм подал/а жалба не спира конкурсната процедура.

Допуснат/а съм до участие. Как се провежда конкурсът?

Самата процедура по провеждане на конкурс за назначаване се определя от администрацията в зависимост от предлаганата длъжност и конкретните изисквания към кандидатите. Конкурсът може да започне най-рано 5 дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати, като точната дата се посочва от комисията заедно с часа и мястото на провеждане. Класират се кандидати от първо до трето място, като комисията изготвя мотивиран протокол.

Не успях да се класирам на първо място, но смятам, че причините на комисията са неоснователни. Имам ли право да възразя срещу решението й?

Подобно на случая при недопускане до конкурс, и тук имам право да подам жалба до администрацията по назначаването (не до комисията!) до 7 дни от получаването на протокола. И тук, ако не получа отговор на жалбата си, неговата липса се счита за мълчалив отказ от страна на назначаващия. НЕ се обжалва пред съд!.

Супер! Класирах се на първо място! Кога мога да започна работа?

14 дни след представянето на протокола на комисията администрацията ми издава акт за назначаване. Ако длъжността, за която съм кандидатствал/а, изисква достъп до класифицирана информация, този акт се издава в срок от 14 дни след получаването на разрешително за достъп.

Важно! Същинското постъпване на служба в администрацията се случва до 10 дни след издаването на акта за назначение и се удостоверява писмено. Задължен съм да положа клетва и да подпиша т.нар. “клетвен лист”. Без тях не мога да постъпя на работа и актът ми за назначаване се отменя.

Актуализира: Виктория Пенчева[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за държавния служител (ЗДСл):

чл. 7 - общи условия за назначаване на държавна служба;

чл.10, ал. 3 - относно назначаване на ръководител връзки с обществеността;

чл. 10в, ал. 1 - относно подаването на документи и разглеждането им от комисия;

чл. 10в, ал. 2, 3 - публикуване на списъци с (не)допуснати до конкурс кандидати, срокове;

чл. 10в, ал. 4 - обжалване не решение на комисията;

чл. 10д, ал. 7 - относно класирането;

чл. 10д, ал. 8, 9 - обжалване на резултати от конкурса;

чл. 10д, ал. 10; чл. 14, ал. 1 - относно сроковете за постъпване на длъжност;

чл. 14, ал. 1 - относно полагането на клетва;

чл. 14, ал. 5 - случаи на отменяне на акта за назначение

чл. 15, ал. 2 - относно назначаване на служебно правоотношение по заместване;

чл. 16а - възможност за назначаване на непълно работно време

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Дарина

Капарова

5.7.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си