Как да стана сертифициран медиатор?

Цял живот приятелите ми казват, че съм добър в разрешаването на спорове. Даже съжалявам, че не съм психолог, който по професия да прави това. Наскоро обаче разбрах за този т.нар. алтернативен начин за решаване на спорове - Медиацията. Водещата фигура в цялата процедура се нарича Медиатор и изглежда точно като за мен. Това може да бъде допълнителна работа, а защо не да се превърне и в основна. Как обаче да стана медиатор?

Медиаторът е лице, което посредничи при процедурата по медиация. За да стана медиатор, трябва да отговарям на определени изисквания:

За да бъда обучен за медиатор, има специални организации, към които мога да се обърна. Те са одобрени от министъра на правосъдието. Тези организации разполагат с необходимите специалисти, квалифицирани за обучение в медиацията.

Каква е процедурата?

  1. Избирам организация, която предлага обучение за медиатори. Следя и внимавам организацията да е публикувана на интернет страницата на Министерството на правосъдието. Невниманието ми може да е причина за отказ за вписването ми като медиатор.
  2. Провеждам обучението - минимум 60 учебни часа, като 30 от тях трябва да са практическо обучение и 30 да са теоретично.
  3. Полагам изпит, които се провежда от комисия и се състои от тест за придобитите знания, участие в симулирана процедура по медиация и събеседване
  4. Получавам Удостоверение за завършено обучение по медиация
  5. Подавам заявление за вписване в Единния регистър на медиаторитее, към което прилагам:
  1. До 30 дни от подаването на Заявлението ми Министърът на правосъдието ще издаде удостоверение за вписване в Единния регистър на медиаторите. Ако обаче документите ми са нередовни, ще получа писмо с обратна разписка и трябва да отстраня пропуските в 14-дневен срок, в противен случай заявлението ми няма да бъде разгледано.

Ако поради причина, че не отговарям на изискванията на закона, ми бъде отказано вписване, ще бъда уведомен за това с копие на заповедта. Ако смятам, че това е неправилно, имам право да обжалвам заповедта пред Върховния административен съд.

Какво представлява самото обучение?

Обучението за медиатор се състои в две части - теоретична и практическа. По време на теоретичната част ще бъда запознат с редица теми, които ще ми бъдат полезни по време на работата, например общи сведения за медиацията, нейните основни принципи, процедурните правила. Освен това ще ми бъде подробно разяснено каква е моята роля, какво мога и какво не мога да правя по време на една процедура, самите основни моменти по време на процеса, както и специфика при различните видове процедури.

По време на практическата част пък ще разрешавам симулативен конфликт, ще прилагам всички научени техники, ще анализирам грешките, като това ще се случва както на индивидуални занимания, така и на групови.

Освен това първично задължително обучение съществува възможност за допълнително обучение, като целта тук е усъвършенстване на знанията в специфични процедури по медиация. Допълнителното обучение покрива различни видове спорове, например граждански, административни, трудови, семейни, търговски и др. Обучението ми отново ще бъде теоретично и практическо и ще завърши с изпит пред комисия.

Актуализира: Виктория Пенчева[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за медиацията:

чл. 2 - относно понятието медиация;

чл. 8 - относно правното положение на медиатора;

чл. 8, ал. 1, т. 1 - относно изискванията за медиатора;

чл. 8, ал. 1, т. 2 - относно изискванията за медиатора;

чл. 8, ал. 1, т. 3 - относно изискванията за медиатора;

чл. 8, ал. 1, т. 4 - относно изискванията за медиатора;

чл. 8, ал. 1, т. 5 - относно изискванията за медиатора;

чл. 8, ал. 4 - относно изискванията за медиатора;

§ Наредба № 2 от 15 март 2007г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора:

чл. 2 - относно организациите, извършващи обучение в медиацията;

чл. 6 - относно публикуването на организациите на страницата на Министерството на правосъдието;

чл. 9 - относно частите на обучението;

чл. 11 - относно издаването на Удостоверение за успешно завършен курс;

чл. 11а, ал. 1 - относно допълнителното обучение по медиация;

чл. 11а, ал. 2 - относно допълнителното обучение по медиация;

чл. 14 - относно документите, подавани от медиатора;

чл. 15, т. 1 - относно видовете документи;

чл. 15, т. 2 - относно видовете документи;

чл. 15, т. 3 - относно видовете документи;

чл. 15, т. 4 - относно видовете документи;

чл. 15, т. 5 - относно видовете документи;

чл. 16, ал. 1 - относно отказа на министъра на правосъдието да впише е ЕРМ;

чл. 17 - относно нередовните документи за вписване в ЕРМ;

чл. 18, ал. 1 - относно отказа за вписване;

Приложение 2 - относно минималната програма за обучение на медиатори;

Приложение 2а - относно програмата за допълнителното обучение по медиация;

§ Тарифа 1 към Закон за държавните такси, за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и министерството на правосъдието:

буква Г, т. 62к - относно размера на таксата за вписване в регистъра на медиаторите;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Виолина

Григорова

30.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си