Връчват ми наказателно постановление. Искам да обжалвам. Какво да правя?

Съставиха ми акт за административно нарушение, а няколко седмици по-късно получих известие, че е съставено и наказателно постановление, с което ми се налага административна санкция. Смятам, че в случая вината за нарушаване на правилата не е моя или че написаното в наказателното постановление не отговаря на действителността или че е нарушена процедурата за издаване на такива актове. В този случай мога да обжалвам наказателното постановление, като това обжалване няма как да влоши положението ми или да увеличи разходите ми. Това Право има за цел да ме запознае с реда и сроковете, при които мога да обжалвам наложената ми санкция.

Защо да плащаш глоби? Намери помощ и обжалвай на тази страница. Отнема 2 мин. да защитиш правата си пред КАТ! [Научи повече]

За оспорване на акт - Съставиха ми акт. Какви са правата ми (защото самият акт също може да се обжалва - без да е необходимо заплащането на каквито и да е разноски по оспорването) или вж. статията Правата ми при проверка от Пътна полиция.

1. Ако не съм съгласен с постановлението, мога да го обжалвам в 7-дневен срок от датата, на която ми е връчено. Много важно е да не заплащам наложената ми глоба, ако имам намерение да я обжалвам. Това е излишна процедура, която би довела до усложняване на процеса при възстановяване на платената от мен сума в случай, че жалбата ми бъде уважена.

2. Подавам жалба в регистратурата на административнонаказателния орган, който ми е издал постановлението. Както във всеки друг случай, когато подавам жалба, молба или каквото и да е писмено изявление, не забравям да си поискам и входящ номер. Административнонаказателният орган служебно препраща жалбата ми в 7-дневен срок до съответния районен съд в района, където е констатирано нарушението (ако нарушението е извършено в чужбина, компетентен е Софийски районен съд). Прилага и съпроводително писмо към жалбата с доказателства в подкрепа на обжалваното постановление.

3. Подавам жалба със следното съдържание само, когато актът, който обжалвам е незаконосъобразен. Основания за незаконосъобразност на административния акт:

Съдържание на жалбата:

Съдържание на жалбата:

В производството пред районния съд по обжалване на наказателни постановления по ЗАНН не се заплаща държавна такса.

4. Районният съд разглежда жалбата и насрочва дело в открито заседание, като ме уведомява за това с призовка (ако своевременно сменя адреса си, посочен в жалбата, е препоръчително да информирам съда, защото може да присъди и неприсъствено решение, без да присъствам на съдебното заседание). Съдът дава ход на делото и в случай, че не бъда намерен на посочения от мен адрес в жалбата. За да избегна възможността да не бъда призован е добре периодично да проверявам в съда, до който съм подал жалбата, дали ми е насрочено дело.

5. Районният съд в състав само от един съдия разглежда делото и се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или да отмени наказателното постановление.

И накрая, въпреки че вече знам каква е процедурата, е силно препоръчително да си наема адвокат, с чиято правна помощ ще имам значително по-големи шансове за успех. Важно е да знам, че в това производство пред районен съд няма да ми се присъдят разноските по делото, независимо дали наказателното постановление е отменено или не.

Ако искам да получа разноските по делото пред мен има открит друг път. Мога да подам иск срещу органа, който е издал наказателното постановление. С него претендирам обезщетение за вредите, т.е. разноските, които са настъпили в резултат на незаконосъобразното наказателно постановление. Този иск мога да подам пред съда, в чийто район съм била увредена или по моя настоящ адрес. Тук вече дължа държавна такса от 10 лв.

Актуализира: Стела Парушева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Административнопроцесуален кодекс (АПК):

чл. 146 от АПК - относно основанията за обжалване;

чл.150 от АПК - относно съдържанието на жалбата;

чл. 152, ал. 1 от АПК - относно подаване на жалба до административния орган;

чл. 151, ал. 3 от АПК - относно заплащането на държавна такса;

чл. 211, ал. 1 от АПК - относно обжалване на съдебното решение;

чл. 223 от АПК - относно необжалването на съденото решение.

Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН):

чл. 53, ал. 1 от ЗАНН - относно издаването на наказателно постановление;

чл. 59 и 60 от ЗАНН - относно срока и адресирането на жалбата за обжалване на наказателното постановление;

чл. 61 от ЗАНН - относно призоваване на лицата по делото;

чл. 63, ал. 1 от ЗАНН- относно разглеждането на делото от Районния съд.

§ Наказателно-процесуален кодекс (НПК):

чл. 190, ал. 1 от НПК - относно присъждане на разноските по делото.

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди чл. 1 ЗОДОВ - относно отговорността на администрацията чл. 7 ЗОДОВ - относно местната подсъдност Тълкувателно решение № 2 от 03.06.2009 г. на ВАС - относно присъждане на разноските по делото.

§ Тълкувателно постановление № 2/2014 от 19.05.2015 на ВАС и ОСГК на ВКС - относно реда за търсене на разноските

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Рени

Христова

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си