Как да регистрирам политическа партия (ПП)?

Искам да създам политическа партия, с която да участвам в изборите. Дали обаче моят проект може да намери реализация в такава форма? Колко хора са необходими за учредяване на политическа партия и каква е процедурата?

Какви цели не може да има моята партия?

Партиите съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите. Съгласно Конституцията на Република България (КРБ), никоя политическа партия не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет, както и да се обявява и утвърждава за държавна. Това означава, например, че моята партия не може да си постави за цел да бъде единствената легитимна в страната. Не мога също така да се образувам партия на етническа, расова или верска основа, както и партия, която си поставя за цел насилствено завземане на държавната власт.

Колко души са необходими за учредяването на една партия?

Съгласно Закона за политическите партии (ЗПП), учредяването и дейността на политическите партии са публични. Само граждани с избирателни права могат да участват в учредителното събрание на моята партия. При това те не трябва да членуват и в друга партия. Ето как се случва процесът на практика:

Учредителното събрание на политическата партия приема устав на политическата партия с най-малко 500 учредители. То също така избира ръководни и контролни органи на партията съгласно приетия устав. Уставът на политическата партия трябва да съдържа:

условията и реда за прекратяване на политическата партия.

Съдебна регистрация

Учредената ми партия се регистрира в публичен регистър на политическите партии в Софийски градски съд. Регистрацията се извършва от съда по писмена молба от органа на партията, който съгласно устава я представлява.

За регистрация моята партия е длъжна да представи в съда:

Ако всички правила по учредяване на партията ми са спазени и представените документи са изрядни, Софийски градски съд ще вземе решение за регистрация на партията. В 7-дневен срок от влизане в сила на решението за регистрация съдът вписва партията в регистъра на политическите партии. Решението на съда за вписване на политическата партия в регистъра се обнародва в “Държавен вестник” в 7-дневен срок от представянето му.

Автор:Пламена Господинова

[toggles][toggle title="Източници"]

Конституцията на Република България (КРБ):

чл. 1 КРБ - относно забраната за присвояване на народния суверенитет;

Закон за политическите партии (ЗПП):

чл. 7 ЗПП - относно изискването за публичност;

чл. 8 ЗПП - относно процедурата по учредяване;

чл. 10 ЗПП - относно процедурата по учредяване;

чл. 11 ЗПП - относно процедурата по учредяване;

чл. 12 ЗПП - относно процедурата по учредяване;

чл. 15 ЗПП - относно процедурата по съдебна регистрация.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

рубриката

“Стани автор”

29.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си