Правата ми в градския транспорт (София)*

Изтървах си маршрутката, с която стигам най-бързо до работа. Остава ми да изчакам автобус на градския транспорт, но пък нямам карта, а в близост до спирката не се продават билети. Нищо! Ще си купя от шофьора. Той е задължен да продава билети! В случай че той е отказал да стори това след качването ми в превозното средство без основателна причина, а контрольорите ми наложат глоба, мога да обжалвам съставения ми акт за административно нарушение. В случая става въпрос за налагане на санкция (глоба) за поведение, което не може да ми бъде вменено във вина (отказът на шофьора да продаде билетче), а това е незаконосъобразно действие, съответно подлежи на отмяна. Още по темата за правата ми в градския транспорт в София, както и малко повече - в следващите няколко реда.

ВАЖНО! Освен да познавам правата си в градския транспорт, не бива да забравям, че като пътник имам и определени задължения. За мен е полезно да бъда в крак с новостите в града, в който живея. Затова е важно своевременно да се информирам за промените в цените на градския транспорт в София. От 01.06.2016 г. са в сила нови цени както за билетчетата в градския транспорт, за някои абонаменти карти, така и за глобата за нередовен пътник. Билетът за еднократно пътуване струва 1,60 лв. за всички видове транспорт - тролейбус, трамвай и метро, независимо дали ще си го закупя от водача, от автомат в превозното средство или от каса. Цената на картата с талони и електронната карта за 10 пътувания също се променя - на 12 лв., а тази на персонализираната годишна абонаментна карта за всички линии - на 365 лв. Ако обаче се возя без редовен превозен документ по моя вина, ще трябва да закупя билет за еднократно пътуване от контрольора на цена от 40 лв. - глобата за моята нередовност.

Ако изпадна в ситуацията да съм в превозно средство и в него да не се продават билетчета от водача, то вината да пътувам нередовно изобщо не е моя. Да, но при влизането на контрола в превозното средство, вината най-често ми се вменява. Какво мога да направя в този случай?

* ВАЖНО! Задължението на водача на превозното средство да продава билети автоматично отпада, ако в последното има автомат за издаване на билети. Такива автомати има в тролеите и трамваите. Така че ако в тролей или трамвай водачът на превозното средство няма билети (но в него има автомат за билети) и аз се возя без билет въпреки това, то аз си нося виновна отговорност за неизпълнение на моето задължение да си закупя билет.

Но ако автоматът е счупен/развален или просто по някакви причини не работи и аз не мога да получа от него билет, задължението на водача да продава билети, си остава в сила и ако той няма, отново влизаме в горната хипотеза, в която неизпълнението на задължението ми да имам редовен превозен документ не е по моя вина, а е следствие неизпълнение служебните задължения на шофьора.

Искат да ме глобят! Правата ми.

  1. Длъжностните лица - контрольори по редовността на пътниците - са длъжни да се легитимират със служебна карта по образец. В противен случай не могат да ме глобят.
  2. За нетаксуван багаж, велосипед, домашен любимец също се закупува билет за еднократно пътуване, продаван от контрольора.
  3. При заплащане на глобата ми се издава редовен превозен документ, който ми позволява да продължа пътуването си в същото превозно средство.
  4. Ако обаче откажа да заплатя, контролата ме заставя да сляза на следващата спирка, където ми се съставя акт за административно нарушение. Той е административен акт и има същите характеристики като актовете, които съставят КАТ на шофьорите за нарушение по смисъла на Закон за движение по пътищата.
  5. Ако се ползвам от електронна карта и откажа да закупя билет от контролата, картата ми се блокира до плащане на съответната сума. Ако например се храня на спирка на метрото (действие, забранено ми от закона), контрола по редовността на пътниците има правомощието при отказа ми да заплатя глобата си на момента, респ. до момента на заплащане на глобата от моя страна в Центъра за градска мобилност, да ми блокира картата за превоз (това онзначава, че до заплащане на необходимата сума, аз няма да мога дори да заредя картата). Ако пък ме хванат да се возя с блокиран превозен документ, ми се съставя акт за административно нарушение.
  6. Контрольорите по редовността на пътниците имат правомощията да съставят актове за установено адинистративно нарушение! Това означава, че не е необходимо да идва полицай, който да ми състави акт. От друга страна, в помощ на контролата, може да присъства и полиция по време на проверките.
  7. Както при всяко административно нарушение, и тук длъжностните лица съставят акт за нарушението. Този акт може да се обжалва по административен ред (това оспорване не изисква заплащането на каквито и да е такси от моя страна). Оспорва се пред непосредствено по-горестоящия орган, който има правомощието да отмени съставения ми акт.
  8. Ако не обжалвам акта по административен ред, мога да обжалвам самото наказателно постановление, което е документ, който установява колко и на кого дължа. Той се съставя на база административен акт. Наказателното постановление може да се оспорва само по съдебен ред след съответното заплащане на съдебните разноски, които са около 10 лв. На самото наказателно постановление следва да пише в какъв срок и пред кой орган следва да обжалвам. Ако “случайно” този реквизит на акта е пропуснат или объркан, сроковете ми за обжалване автоматично се удължават до 2 или 6 месеца.
  9. По-обстойна информация за обжалването на акта ще намеря конкретно в “Съставиха ми акт. Какви са правата ми?”
  10. Глобите в наказателното постановление са между 200 и 300 лв.

Има два начина за редовно превозване в градски транспорт - билет и абонаментна карта.Абонаментна карта, издадена за определена линия, важи за всички превозни средства в участъците, където линиите имат един и същ маршрут и общи спирки! Това включва и спирките в рамките на едно кръстовище. Тази разпоредба важи и в случаите, когато има временна организация на движението ПО ЗАМЕСТВАЩИТЕ ЛИНИИ.

За неизползван от мен временно или частично превозен документ получавам правото да го върна и да получа обратно парите си в следните няколко случая: промяна на местожителство или местоработатата ми; ако се разболея за повече от 10 работни дни; смърт; изменение на маршрута на линията за повече от 7 дни или при цялостното й закриване. Ако обаче поискам промяна на маршрута на картата си (предсрочно) без обективни причини, дължа заплащането на 5 лв.

За Багажа в превозното средство:

За превозването на Куче домашен любимец в градски транспорт:

За превозването на Куче водач на незрящи хора в градски транспорт:

Други домашни любимци могат да се возят с мен в градския транспорт, ако не създават опасност от причиняване на травма или увреждане и ако не представляват заплаха за останалите пътници. Не мога да ги поставям на седалките на превозното средство. Котка или друг малък бозайник мога да нося в клетка или кутия с до 140 см. сбор на трите измерения на съда.

Какво не се допуска за превоз в градски транспорт:

Какво е забранено на пътниците в градски транспорт София?

Нередовен пътник!

За нередовен се приема пътникът, когато превозните му документи не са валидирани (валидиран документ е напр. продупчено билетче, както и чекирана ел. карта за превоз в трамваи и тролеи), оригинални или персонални (т.е. принадлежат на някой друг). "Пътник" е всеки, ползващ услугите на обществения градски транспорт, който с качването си в превозното средство или преминаването на бариерите за вход в метростанциите приема да спазва изискванията на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.

NB! Персонализиран превозен документ задължително трябва да е придружен с документ за самоличност.

* Статията е от рубриката ни “Предложи Право”

Актуализира: Петилина Петрова

[toggles][toggle title="Източници"] Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (Столичен общински съвет) (НРУПОГТТСО) чл. 10, ал. 3, НРУПОГТТСО - относно валидността на абонаментната карта;чл. 11 - относно определението нередовен пътник;чл. 11, т. 8 - относно задължението превозния документ да е придружен с документ за самоличност;чл. 12, т. 1 - относно размера на багажа, който има право редовен пътник да превозва;чл. 12, т. 2 - относно стойността на билет при нередовно превозване на багаж;чл. 12, т. 3 - относно превозването на безплатна детска и инвалидна количка в градския транспорт;чл. 12, т. 4 - относно превозването на велосипед по линиите на метрото;чл. 12, т. 5, б. “а” - относно превозването на домашни любимци;чл. 12, т. 5, б. “б” - относно превозването на куче - домашен лщбимец;чл. 14 - относно превозването на кучета - водачи за незрящи;чл. 18 - относно това какво е забранено да се превозва в градския транспорт;чл. 19 - относно това какво е забранено на пътниците в градски транспорт;чл. 20, ал. 1 - относно задължението за продаване на билети от водачи;чл. 20, ал. 2 - относно задължението на гражданите да имат точно приготвена сума и да плащат за билети при спряло превозно средство;чл. 34 ал. 1 - относно контрола по редовността на пътниците;чл. 34, ал. 5 - относно закупуването на билет от контрольора в случай на констатирани нередовни превозни документи или липса на такива;чл. 35, ал. 1 - относно съставянето на акт за установяване на административно нарушение;чл. 35, ал. 3 - относно заставяне на пътника да слезе от превозното средство;чл. 41, ал. 1 - относно връщането на частично или изцяло неизползван превозен документ;чл. 42, ал. 2 - относно дължимата сума при предсрочна промяна без обективна причина на маршрута на абонаментната карта;пар. 3, допълнителни разпоредби - относно дефиницията на понятието “пътник”. Приложение № 4 към НППУПМГТТСО - относно цените на превозните документи. Закон за административните нарушения и наказаниячл. 53, ал. 2 - относно издаване на наказателно постановление дори и в случай на допусната нередовност в акта. Административно-процесуален кодексчл. 81 - относно оспорване на административни актове пред по-горестоящ административен орган;чл. 140, ал. 2 - относно удължаване на сроковете за обжалване при нередовно съобщаване.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Вяра

Молева

5.7.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си