Членствени права и задължения на съдружниците в ООД

Ситуацията: Пълен напред към финансовия просперитет!

И аз като всеки един човек се искам да постигна финансово благосъстояние и поради тази причина съм склонен да рискувам и да се впускам в различни начинания. Такова начинание е и участието в търговско дружество. Но, преди да се хвърля в дълбоката вода на търговските сделки, е добре да знам какви са правата ми като съдружник в Дружество с ограничена отговорност (ООД). Условно, мога да ги разделя на две групи:

Неимуществени права:

Неимуществените права са такива, от които аз не черпя директно финансова изгода. Те са свързани главно с управлението на дружеството и вземането на решения за дейността му. Такива права са:

  1. изменение и допълнение на дружествения договор;
  2. приемане и изключване на съдружници, както и даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
  3. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
  4. вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала;
  5. избиране на управителя, определяне възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
  6. вземане на решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
  7. вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
  8. вземане на решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
  9. вземане на решение за допълнителни парични вноски. Събранието се свиква най - малко веднъж годишно. Също и да гласувам при вземане на решения от него.

Трябва да получа поканата най-рано 7 дни преди провеждане на събранието. Тя трябва да съдържа дневния ред, т.е. въпросите, които ще бъдат разглеждани (напр. изменение на дружествения договор, приемане на годишен отчет, откриване и закриване на клонове, придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, прекратяване и др.), за да се запозная с тях. Гласовете ми в общото събрание зависят от това какъв дял от капитала на дружеството притежавам, като ако съм възпрепятстван и не мога да присъствам лично на самото събрание, мога да гласувам и чрез представител, но само ако съм му дал изрично пълномощно.

Важно! Заедно с други съдружници, с които дяловете ни са над 1/10 от капитала на дружеството имам право да искам от управителя да свика общото събрание. Ако той не изпълни нашето искане, в срок от 2 седмици, ние, които сме поискали свикването, имаме това право.

Имуществени права:

Имуществените права ми носят пряко финансова изгода, те ми позволяват да се разпореждам с моя дружествен дял, както и да получавам финансови ползи от това, че съм съдружник.

Задължения като съдружник в ООД:

Членството в ООД за мен освен с права, е свързано и с редица задължения (за поведение или действие от моя страна, парични и непарични):

Важно! За направената от мен дялова вноска ми се издава удостоверение. Освен в пари, мога да направя и своята дялова вноска в капитала и под формата на непарична вноска (напр. недв. имот, вземане). Тя се оценява от 3 независими вещи лица, посочени от длъжностното лице в Агенцията по вписванията.

Тук има всичко необходимо за промяна на обстоятелства в Търговския регистър, в това число смяна на съдружник. Актуализира: Магдалена Митева[toggles][toggle title="Източници"]

§ ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)

чл. 71 ТЗ - относно иска за защита на членствени права;

чл. 72 ТЗ - относно непаричните вноски;

чл. 74 ТЗ - относно отмяната на решение на общото събрание;

чл. 120 ТЗ - относно задължението за внасяне на дружествен дял;

чл. 121 ТЗ- относно последиците при невнасяне на дела;

чл. 123 ТЗ - относно правата на съдружника;

чл. 124 ТЗ - относно задълженията на съдружника;

чл. 125 ТЗ - относно прекратяването на участия в дружеството;

чл. 126 ТЗ - относно изключването на съдружник;

чл. 129 ТЗ - относно прехвърлянето на дружествения дял;

чл. 133 ТЗ - относно дела от печалбата;

чл. 134 ТЗ - относно допълнителните парични вноски;

чл. 154 ТЗ - относно прекратяването на дружеството;

чл 156 ТЗ - относно ликвидацията на дружеството.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си