Сключване на застраховка “Автокаско”

Каква е ситуацията?

Като съвестен притежател на автомобил вече съм изпълнил задължението си да сключа задължителната застраховка “Гражданска отговорност”, която да покрие причинените от мен вреди на пътя. Да, обаче, моето МПС също може да “пострада” при определени обстоятелства. А, както се казва, “безплатен обяд” няма - ремонтът почти винаги излиза “солено”. Затова реших да сключа застраховка “Каско”. Как става това и как да избегна проблеми със своя застраховател?

Застраховка “Каско” - какви рискове покрива?

Най - често застраховка “Каско” покрива следните рискове:

Обемът на тези рискове е различен, напр. за страната или за чужбина, и зависи изцяло от договореното от мен и застрахователя в застрахователния договор.

За кои превозни средства (части от тях) мога за сключа застраховка “Каско”?

Мога за сключа застраховка “Каско” за всяко МПС, движещо се на собствен ход, както и прикачено към него ремарке, полуремарке, каравана, колесар или друго подобно устройство с българска регистрация, както и за механизми, инсталации, приспособления, друго оборудване, уреди и принадлежности, трайно монтирани в МПС - то, които не влизат във фабричния комплект при доставката на МПС съобразно документацията на завода-производител, включително: специална боя; автомобилни видео, радио и аудио системи; декоративни елементи в интериора на салона, купето; уреди; осветление, сигнализация и друго оборудване, монтирано в МПС; комплектовани колела, които не влизат в оригиналния комплект от завода-производител, по приложен опис.

Как се сключва договорът за застраховка “Каско”?

Законът, а и отделните застрахователи в своите общи условия регламентират сключването на застраховката.

1. покритите рискове и изключенията от покритие;

2. условията за плащане на премиите от страна на застрахования и последиците от неплащане или от неточно плащане;

3. задълженията на застрахователя, срока за плащане и начина за определяне размера на плащанията;

4. задълженията на застрахования при настъпване на застрахователното събитие и за неговото доказване;

5. обстоятелствата, свързани с промени в застрахователното правоотношение) за съответната застраховка, в моя случай - “Каско”. Изменението или замяната им с нови по време на действието на договора имат сила за мен, само ако писмено съм ги потвърдил.

Съдържание на застрахователния договор.

Като всеки друг договор и застрахователният има определено от закона съдържание, без което не може. За да е действителна сключената от мен застраховка “Каско”, застрахователният договор, който съм подписал трябва да съдържа:

Застрахователят е длъжен да ме снабди в 7-дневен срок от поискване със заверено копие от договора, като дори той да откаже това, трябва да знам, че липсата на оригинален екземпляр не е основание за отказ или намаляване на застрахователното плащане. Договорът влиза в сила след плащането на цялата дължима премия или на първата вноска от нея при разсрочено плащане на премията, освен ако със застрахователя не сме уговорили друго.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс за застраховането

чл. 344- относно сключване на застрахователен договор;чл. 345 - относно съдържанието на застрахователния договор;чл. 348 - относно общите условия;чл. 351 - относно влизането в сила;чл. 362 и 363 - относно съществените условия за риска;

§ ОУ на ЗК “Булинс” АД

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

21.11.2019

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си