Здравноосигурителните ми права

Здравноосигурен съм, но за късмет не съм посещавал доктор от години. Все пак е важно е да знам какви права имам, ако ми се наложи да ползвам медицинска помощ.

Какви права имам като здравноосигурен?

Имам право на свободен достъп до определени по обем и обхват медицински услуги. Обемът и обхватът на медицинските услуги, до които имам право на свободен достъп, е определен от т.нар. основен пакет. Имам право на свободен достъп до дейностите, поети от бюджета на НЗОК.

Когато прекрачвам прага на лечебно заведение, имам право да виждам на общодостъпно място информация относно:

  1. здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК;
  1. случаите, когато имам право на целеви средства от републиканския бюджет, и начина на отпускането им;
  2. случаите, когато трябва да заплатя за медицинска помощ;

Личният ми лекар или зъболекарят ми трябва да ми издадат медицинско направление за специалист, винаги когато състоянието ми изисква специализирана медицинска помощ. Имам право сам да избера в кое лечебно заведение на територията на страната да се възползвам от помощта на лекар със съответната необходима медицинска специалност.

Имам право на домашни посещения от лекар от лечебно заведение за извънболнична помощ, когато състоянието ми налага това. Преценката относно това дали състоянието ми налага домашно посещение се прави от лекаря. Лечебните заведения за извънболнична помощ са длъжни да ми предоставят информация за условията и реда за домашни посещения.

Имам право да бъда приет в болница, винаги когато здравословното ми състояние налага това. Лекарите са длъжни да предприемат мерки за хоспитализацията ми, като издадат направление за хоспитализация.

Като здравноосигурен имам право да ми бъдат предписвани лекарства, чиято парична стойност изцяло или частично се заплаща от НЗОК. Лекарят, който ми изписва съответно лекарство, е длъжен да ме информира дали неговата стойност се поема по НЗОК.

Като здравноосигурен имам и следните задължения:

NB! Лекарят, лекарят по дентална медицина или лечебното заведение са длъжни да ми издадат документ за заплатените суми.

Актуализира: Магдалена Митева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за здравното осигуряване /ЗЗО/

чл. 4, ал. 1 ЗЗО – относно правото на достъп до качествена медицинска помощ;

чл. 6, ал. 1 ЗЗО – относно понятието за НЗОК;

чл. 35, т. 1 ЗЗО – относно гарантиране на достъп до медицинска помощ;

чл. 37, ал. 1 ЗЗО – относно задължението за заплащане на потребителска такса;

чл. 37, ал. 2 ЗЗО - относно лицата, които заплащат потребителска такса с намален размер;

чл. 37, ал. 3 ЗЗО – относно лицата, освободени напълно от задължението за заплащане на потребителска такса;

чл. 37, ал. 5 ЗЗО - относно задължението на лекаря да издава документ за заплатената потребителска такса;

чл. 38 ЗЗО – относно задължението на пациентите да изпълняват лекарските предписания;

чл. 45, ал. 1, т. 10 ЗЗО – относно правото на медицински грижи у дома.

§ Закон за здравето /ЗЗдр./

чл. 82, ал 1 и 2 ЗЗдр. – относно медицинските дейности, на които има право всеки гражданин.

§ Закон за лечебните заведения /ЗЛЗ/

чл. 10, ал. 1 ЗЛЗ – относно определението за лечебни заведения за болнична помощ;

чл. 11, ал. 1 ЗЛЗ – относно определението за лечебни заведения за извънболнична помощ.

§ Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ /НОПДМП/

чл. 3. ал. 1, т. 1 - 4 НОПДМП – относно задължението на лечебните заведения да предоставят информация на пациентите;

чл. 10, ал. 1 НОПДМП – относно задължението на лекаря да издава направление за специалист;

чл. 10, ал. 2 НОПДМП – относно правото на избор на лечебно заведение;

чл. 17 НОПДМП – относно преценката за необходимост от медицинска помощ в дома на пациента;

чл. 18, ал. 1 НОПДМП – относно правото на медикаменти, чиято стойност се заплаща изцяло или частично от бюджета на НЗОК;

чл. 18, ал. 2 НОПДМ – относно правото на информация, кои медикаменти се заплащат от бюджета на НЗОК.

§ Постановление № 193 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение

чл. 1, ал. 1 - относно размера на дължимата потребителска такса при лекаря;

чл. 1, ал. 2 - относно размера на дължимата от пенсионери потребителска такса;

чл. 2 - относно размера на дължимата потребителска такса при престой в болница;

§ Наредба № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

§ Наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично

§ НЗОК

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Моника

Дилова

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си