Как да регистрирам оръжието си?

Закупил съм си оръжие или пък са ми го подарили! Трябва да се информирам за последните промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Логично възникват доста въпроси относно тази чисто административна процедура. Ето и някои отговори, които могат да ми бъдат полезни.

Законът типизира оръжията на огнестрелни и неогнестрелни.

В този случай е важно да знам разликата между двата вида, тъй като те подлежат на различни режими на регистрация.

NB! Огнестрелно оръжие е всяко оръжие, което произвежда, проектирано е да произведе или може да бъде видоизменено, така че да произведе изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество. Неогнестрелни оръжия са пневматични, газови и сигнални оръжия. Съгласно последните промени в закона, на регистрация подлежат и неогнестрелните оръжия.

Министерството на вътрешните работи изгражда и поддържа единен автоматизиран регистър относно всички дейности по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите средства.

За да закупя и боравя с огнестрелно оръжие, трябва да се сдобия със следните разрешителни:

Преди да посетя оръжеен магазин трябва да се сдобия с разрешение за придобиване, тъй като в магазина ще ми го изискат.

I. За да се сдобия с разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси, трябва да подам следните документи.

 1. Заявление по образец до директора на ГД “Охранителна полиция” - МВР или съответно до началника на РУ “Полиция” по постоянен ми адрес.
 2. Копие от лична карта.
 3. Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава (ако съм гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, и пребивавам на територията на Република България или съм гражданин на трета държава, и съм постоянно пребиваващ на територията на Република България), удостоверяващо, че не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер (оригинал).
 4. Документ от Националната следствена служба (Окръжна следствена служба) или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу мен няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер (оригинал).
 5. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че не страдам от психически разстройства (оригинал).
 6. Ловен билет, заверен за съответната година, съгласно Закона за лова и опазване на дивеча (не се изисква за придобиване на късо нарезно огнестрелно оръжие).
 7. Диплома за завършено основно образование.
 8. Декларация (по образец), че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват в метална каса, неподвижно закрепена, снабдена със секретно заключващо се устройство или в отделно помещение с врата със секретно заключващо се устройство и входна метална врата (когато огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях не могат да се поберат в металните каси).
 9. Декларация (по образец), че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях имат нанесена уникална маркировка, която включва името на производителя, държавата или адреса на производствения обект, серийния номер и годината на производство или цифровия или буквено-цифровия код, позволяващ да се идентифицира държавата на производство, нанесени върху основен компонент на огнестрелното оръжие.
 10. Документ за платена държавна такса (20 лв. – такса за придобиване на ООБ по сметка на ГДОП или РУП по постоянния ми адрес).
 11. При необходимост други документи в подкрепа на посочените мотиви за придобиване на ООБ.

Огнестрелни оръжия и боеприпаси могат да се придобиват чрез закупуване, дарение, замяна, по наследство или чрез награда.

* В случаите на придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси чрез наследство и замяна в заявлението се посочва информация за името и адреса на наследодателя или прехвърлителя, а при придобиване на ООБ по наследство, дарение и награда се представят и съответните документи, удостоверяващи наследяването, дарението или наградата заедно със документите посочени по-горе.

* При наследяване на вещите, наследникът в 14-дневен срок от приемане на наследството подава заявление за издаване на разрешение за придобиване, а в случай на мотивиран отказ, предоставя огнестрелните оръжия и/или боеприпасите за тях на полицейските органи за съхранение, незабавно след получаване на решението за отказ. Собственикът на изделията може да прехвърли собствеността върху тях на лице, получило разрешение за придобиване, в срок до една година от влизането в сила на решението за отказ.

* Когато огнестрелното оръжие е придобито като награда, заповедта за награждаване замества разрешението за придобиване.

При кандидатстване за разрешение за придобиване на ловно нарезно оръжие (тоест използващо бойни, а не сачмени патрони), трябва да представя и копие от удостоверение за подборно ловуване.

*Ако кандидатствам за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели, освен горепосочените документи, трябва да представя и копие от документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта.

Лицата, придобили огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, в срок до два месеца от издаване на разрешението за придобиване подават заявление за получаване на разрешение за съхранение, носене и употреба.

* Лицата, получили разрешение за придобиване на късоцевно (с дължина на цевта до 300 мм) огнестрелно оръжие (пистолет и револвер), ги предоставят за прострелване в срок до седем дни от датата на придобиване, след представяне на документ за платена държавна такса от 10 лв. за прострелка на огнестрелното оръжие (не се прилага при придобиване за културни цели и колекциониране, при които в 14-дневен срок ООБ се обезопасяват от нежелателен достъп и сработване по предназначение).

* Лицата, придобили огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях в друга държава членка на Европейския съюз, са длъжни в 7-дневен срок от датата на влизане на територията на Република България да предадат на органите на МВР придобитото огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, ако не притежават разрешение за съхранение - до получаване на съответното разрешение, а когато са получили съответните разрешения, те уведомяват органите на МВР в 7-дневен срок от датата на влизане на територията на Република България за вписване на обстоятелството в издадените разрешения.

ІІ. Разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

се издава, когато съм получил разрешение за придобиване от директора на ГД “Охранителна полиция” - МВР, съответно от началника на РУ “Полиция” - по постоянния ми адрес, след подаване на заявление по образец, към което се прилагат:

* Придобитото огнестрелно оръжие и боеприпаси от физическите лица се съхраняват в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства, а когато не могат да се поберат в металните каси, те се съхраняват в отделно помещение с врата със секретно заключващо се устройство и входна метална врата.

За получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях следва да подавам заявление по образец до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянния ми адрес, придружено от:

Когато съм получил разрешително за пистолет или револвер (т.нат късоцевни оръжия, съм длъжен съм да представя оръжието си за прострел в седемдневен срок от придобиването му на служители от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР)или от областната дирекция на МВР . Служителите, определени със заповед на министъра на вътрешните работи, извършват прострелването и изготвят протокол по образец. СДВР събира и завежда в гилзотеки и куршумотеки образци, годни за сравнително изследване.

* Законодателят ми дава възможност да избера поредността на разрешението за съхранение и разрешението за носене и употреба на ООБ, като в този случай сме разгледали едновременното им изкарване.

III. Регистрация на неогнестрелни оръжия

За да си закупя неогнестрелно оръжие, не ми е нужно разрешение. Но съм длъжен в 14-дневен срок след придобиване на газово и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула да уведомят писмено началника на РУ на МВР по постоянния ми адрес.

Ако е за подарък, задължението е на човека, който го получи.

Когато отида в полицията, трябва да попълня уведомление до началника на РУП и да нося със себе си оръжието, фактурата и касовата бележка от търговеца, от когото съм го купил. Газовите пистолети и въздушните пушки също имат серийни номера, с които ще бъдат записани в електронен регистър.

В резултат получавам документ, наречен Удостоверение за уведомление. Трябва да го нося винаги заедно с оръжието.

Не уведомя ли полицията, глобата е 500 лева и/или 1500 лв. имуществена санкция. 500 лева глоба и/или 1500 лв. имуществена санкция може да бъде наложена и на всеки, който е купил неогнестрелно оръжие в страна от Европейския съюз и в 4-месечен срок не е уведомил нашето МВР. Същите наказания законът е отредил и за онзи, който продаде, дари или замени газовото или пневматично оръжие и не съобщи в 7-дневен срок на полицията. Такова наказание получава и всеки, който допусне непълнолетен да придобие или носи подобни оръжия.

* Кинетичната енергия на оръжието трябва да е отбелязана в техническия паспорт. Ако съм купувач, най-добре е да поискам справка в магазина, в който вероятно са изчислили мощността на оръжията, които продават. Но мога и сам да получиа отговора, ако умножа масата на изстреляната сачма (в килограми), началната скорост на изстрела (тя е записана в паспорта на оръжието и трябва да е в метри в секунда) на квадрат и резултата разделя на две. Това е формулата на Айнщайн - Е=mV2/2.

ІV. Срокове за разглеждане на заявленията и издаване на разрешения за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Компетентният орган се произнася в едномесечен срок от подаване на заявлението. Ако отговарям на законовите изисквания и съм доказал необходимостта от придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси, получавам разрешение за съответната дейност. В противен случай получавам писмен мотивиран отказ, който може да бъде обжалван в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Отказът може да бъде и мълчалив, в случай че компетентният орган не се произнесе в законоустановения срок.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия компетентният орган ме уведомява писмено, като дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им, в който горепосочения срок за произнасяне спира да тече. В случай че пропуските не бъдат отстранени в дадения допълнителен срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

V. Подновяване на разрешенията и срокове на валидност.

 1. Разрешенията се издават:
 1. Разрешенията за съхранение, носене и употреба на ООБ могат да се подновяват за същия срок, като се прилагат документите, необходими при първоначално придобиване на огнестрелно оръжие, които се представят в срок: тридесет дни преди изтичането на срока на разрешенията.

* При мотивиран отказ за подновяване на разрешения за съхранение, носене и употреба, огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се изземват с протокол (по образец) от полицейските органи, незабавно след връчване на решението за отказ. Собственикът на изделията може да прехвърли собствеността върху тях на лице, получило разрешение за придобиване в срок до една година от влизането в сила на решението за отказ.

* При изтичане срока на разрешенията за съхранение, носене и употреба, в случай, че същите не са били подновени, огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се изземват с протокол (по образец) от полицейските органи и се съхраняват до подновяване на съответното разрешение или до прехвърляне на собствеността върху тях на лице, получило разрешение за придобиване, за срок не по-дълъг от една година. Нарушителят носи и наказателна отговорност.

Актуализира: Боряна Русева

[toggles][toggle title="Източници"]

чл. 4 ЗОБВВПИ - относно това кое оръжие е огнестрелно и кое не;

чл. 51 и 56 ЗОБВВПИ - относно разрешението за придобиване;

чл. 52 ЗОБВВПИ - относно награждаването с оръжие;

чл. 54 ЗОБВВПИ -относно задълженията след придобиване;

чл. 61 ЗОБВВПИ - относно заявлението за разрешение за придобиване;

чл. 61 ал. 2 т. 1 ЗОБВВПИ - относно приложенията към заявлението;

чл. 77, ал. 2 ЗОБВВПИ - относно придобиването на оръжие за спортни цели;

чл. 77, ал. 3 ЗОБВВПИ- относно придобиването на оръжие за ловни цели;

чл. 79 ЗОБВВПИ - относно заявлението за разрешение за съхранение;

чл. 83 ЗОБВВПИ - относно производството по издаване на разрешение;

чл. 85 ЗОБВВПИ- относно задълженията на лицата при придобиване;

чл. 87 ЗОБВВПИ- относно заявлението за подновяване на разрешително;

чл. 92 ЗОБВВПИ- относно предоставянето на оръжието за прострелване;

чл. 98, ал. 1 и 2 ЗОБВВПИ- относно съхранението на оръжието.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петя

Баковска

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си