Сключване на брак с чужденец

Ситуацията (И ще дойде най-щастливият ден, когато ти ще си винаги до мен)

Имам връзка с чужденец. Наскоро получих предложение за брак. Какво трябва да знам за сключването на брака (за да си нямаме проблеми занапред и бракът ни да е валиден пред властите в моята и неговата страна)?

Кой закон урежда сключването на нашия брак?

В този случай приложим ще бъде не само българският Семеен кодекс, но и отечественото право на бъдещия ми съпруг/а. Под отечествено право се разбира правото на държавата, чийто гражданин е моята половинка.

Сключване на брака

Относно формата на брака, ще се приложи правото на държавата, където изберем да сключим брака си и пред чието длъжностно лице по гражданско състояние направим това.

  1. Ако искаме да се оженим в България, право да сключим брак пред длъжностно лице по гражданското състояние у нас имаме, ако аз или бъдещият ми съпруг/а имаме българско гражданство или имаме обичайно местопребиваване, т.е. и двамата живеем в Република България.
  2. Ако изберем да се венчаем в чужбина, брака си трябва да сключим пред дипломатически или консулски представител, но в случая местното право и моето отечествено право трябва да допускат това. За партньора ми ще е важно бракът ни да се признае в неговата държава.
  3. Ако пък с моята половинка искаме нещо по-екзотично и решим да сключим брака си сред вълните в открито море на борда на български кораб, то капитанът на кораба ще има ролята на длъжностно лице по гражданското състояние. Пред него ще си кажем заветното „ДА“ и той ще оформи необходимите документи. (Кметът на общината е длъжностно лице по гражданското състояние на територията на общината. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата и кметските наместници в населените места, в които се поддържат регистри на актове за гражданско състояние, и на други длъжностни лица от общинската администрация.).

Написаното по-горе се отнася до сключването на граждански брак. Ако с половинката ми сме християни, може да сключим и църковен брак, но той няма да се признава и третира като официален от закона.

Условия и пречки за сключване на брак

Относно брачната дееспособност или възрастта, която аз и бъдещият ми съпруг/а трябва да сме навършили, за да сключим брак, ще се прилага отечественият закон за всеки от нас. Аз мога да сключа брак при навършени 18г. или 16 г., при условията предвидени в закона за това.

За да сключим брак, аз и бъдещият ми съпруг/а трябва да отговаряме на определени условия. Те се определят за всеки от нас, според неговото отечествено право, т.е. за мен те ще се определят от българските закони, а за моят любим/а - от законите на държавата, чийто гражданин е.

Освен, че трябва да отговаряме на тези условия, аз и партньорът ми, трябва да удостоверим, че за сключването на брака ни не съществуват пречки. Ако сключим брака в България, моят съпруг/а трябва да удостовери пред длъжностното лице по гражданското състояние у нас, че:

Важно! Ако неговото/нейното отечествено право установява пречка за сключване на брак, която по българското право е несъвместима със свободата за сключване на брак, напр. съгласие на родителите след заплащане на определена сума, тази пречка не се зачита и ние може да се оженим законно в България.

От своя страна аз, като български гражданин, за да сключа валидно брак:

  1. Не трябва да съм свързан/а с друг брак.
  2. Не трябва да съм поставен/а или да има причини да бъда поставен/а под пълно запрещение.
  3. Да страдам от болест, създаваща опасност за брачния ми партньор или за нашето поколение и партньорът ми не знае това.

Документи за сключване на брак с чужденец

Няма пречки аз и любимият човек да сключим граждански брак нито по неговото, нито по моето отечествено право. Носещи се на крилете на любовта се упътваме към длъжностното лице по гражданско състояние. Какви документи следва да представим?

Автори:Ани КолеваЛиляна Попова

[toggles][toggle title="Източници"] Кодекс на международното частно право:Чл. 75 КМЧП – относно формата на бракаЧл. 76 КМЧП – относно условията за сключване на бракаЧл. 77 КМЧП – относно липсата на пречки за сключване на брак Семеен кодекс:Чл. 4 СК – относно гражданския бракЧл. 6 СК – относно възрастта за сключване на брак

Чл. 7 СК – относно пречките за сключване на брак

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

рубриката

“Стани автор”

19.10.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си