Правата ми като диабетик

Имам здравословен проблем и отивам при личния си лекар. След няколко изследвания се оказва, че страдам от т.нар. захарна болест (диабет). Явявам се пред експертна лекарска комисия и тя констатира, че заради диабета съм лице с намалена работоспособност и се произнася с експертно решение, удостоверяващо това. Не бива да изпадам в паника, а е добре да се поинтересувам за допълнителните права, които имам с оглед намалената си работоспособност.

Те зависят от това какъв е процентът на намалена работоспособност. При диабета той се изчислява според възрастта или начина на лечение и диабетът се дели на два вида:

  1. добре контролиран с инсулин без усложнения: 50 % намалена работоспособност;
  2. диабет в детската възраст без усложнения: 60 - 80 % намалена работоспособност;
  3. инсулинозависим захарен диабет с хронични усложнения в зависимост от техния брой: 60 - 80 % намалена работоспособност.
  1. контролиран с диета или с лекарства, които се приемат през устата, като хапчета напр.: 10 % намалена работоспособност;
  2. захарен диабет на перорално лечение с хронични усложнения на заболяването в зависимост от броя им: 30 - 50 % намалена работоспособност;
  3. диабет в детската възраст: 50 % намалена работоспособност.

В общи линии допълнителните права, които имам, зависят от това дали намалената работоспособност е под или над 50%.

Права във връзка с полагане на труд:

С такава закрила като диабетик обаче НЕ се ползвам във всички случаи на уволнение, а само в определени хипотези:

Права при пенсиониране

Ако съм диабетик и съм осигурен и съм с 50 и над 50 % намалена работоспособност, аз имам право на пенсия за инвалидност.

Данъчни облекчения

Помощи

NB! Не бива да забравям, че инвалидността е ограничена със срок. Той е от 1 до 3 години в зависимост от характера на увреждането, динамиката на неговото развитие и възможностите за възстановяване. След изтичане на този срок аз трябва да се явя отново пред съответната експертна лекарска комисия, за да ми бъде призната инвалидност и да се ползвам от горепосочените права. Ако обаче съм в състояние без възможност за пълно или частично възстановяване, се определя пожизнен срок на инвалидността.

NB! Ако съм диабетик, е добре да следя страницата на Българска АсоциацияДиабет”, където да се запознавам с възможностите за безплатно лечение, получаване на безплатни диабетични храни, обувки за диабетици и др.

Актуализира Милена Бояджиева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Наредба за медицинската експертиза, Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 - относно ОТПРАВНИ ТОЧКИ ЗА ОЦЕНКА НА ТРАЙНО НАМАЛЕНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ И НА ВИДА И СТЕПЕНТА НА УВРЕЖДАНЕ В ПРОЦЕНТИ

§ Кодекс на труда

чл. 319, КТ - относно годишният отпуск на лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;

чл. 328, ал.1, т.2, т.3, т.5, т.11, КТ и чл. 330, ал.2, т.6, КТ - относно случаите, в които не се ползва предварителната закрила при уволнение;

чл. 333,ал.1,т.3, КТ - относно предварителната закрила при уволнение.

§ Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда

§ Наредба за трудоустрояване

чл. 13, Наредба за трудоустрояване - относно допълнителното месечно възнаграждение за лица с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;

чл.7, Наредба за трудоустрояване - относно паричното обезщетение при трудоустрояване на лица с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

§ Кодекс за социално осигуряване

чл. 72, КСО - относно получаването на инвалидна пенсия.

§ Закон за местните данъци и такси

чл. 25, ал. 2, ЗМДТ - относно данъка върху недвижимите имоти, който инвалидите плащат;

чл. 58, ал.1,т.4, ЗМДТ - относно данъка върху автомобилите, който инвалидите плащат.

§ Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане

чл.19, ал.1, ППЗСП - относно безплатно пътуване с железопътен транспорт в страната;

чл. 20, ППЗСП - относно реда за ползване на безплатно пътуване с железопътен транспорт в страната.

§ Наредба за медицинската експертиза

чл. 69, Наредба за медицинската експертиза - относно срокът на инвалидност.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Виолета

Атанасова

29.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си