Непълнолетен съм, а искам да работя! Как?

Правилото е, че мога да започна да работя с навършването на 16-годишна възраст. Така, макар и още непълнолетен и дори ненавършил 16 години, аз мога да започна работа и сам да припечеля нещо. Законът ми го позволява, но налага някои допълнителни изисквания към мен, работодателя ми, работното място и работното ми време.

Аз мога да работя по трудов договор, но само на работа, която е лека, не е нито опасна за мен, нито вредна за здравето ми като извършваната работа не се отразя неблагоприятно на нормалното ми развитие в училище.

Работодателят ми е длъжен да уведоми мен и моите родители или попечители за възможните рискове в работата, както и за мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното ми място.

Особеностите, свързани с полагането на труд от непълнолетни, могат да се групират условно и съгласно възрастта ми:

1. Ако не съм навършил 15 години

Мога да полагам труд само в сферата на киното, театралното, оперното изкуство и друг такъв тип работа, която не е свързана със строго работно време или цирково изкуство и то, ако съм навършил 13 години (за момчета) или 14 години (за момичета), а в снимане на филми или в театрални и други представления, мога да участвам, ако не съм навършил 15 години, независимо от пола.

Ако нямам все още навършени 14 години, то трудовият договор, по силата на който ще полагам труд, се сключва от родителя или настойника ми.

Ако съм навършил 14 години, но нямам все още 15 години, за да се сключа трудов договор задължително е необходимо писменото съгласие на родителя или попечителя ми, което се прилага към договора.

Освен това, за да работя, следва да бъда прегледан и да ми бъде изготвено медицинско заключение от лекарскоконсултативна комисия (ЛКК) към детските отделения на многопрофилните болници за активно лечение и да получа разрешение да полагам труд от Инспекцията по труда. Разрешението на инспекцията и медицинското заключение също се прилагат към трудовия договор.

Веднъж започнал работа, работодателят ми е длъжен да ми осигури извършването на общ медицински преглед на всеки 3 месеца

Освен това той е длъжен да съобразява работното ми време и работния режим с училищната ми програма и занятие, така че работата ми да не пречи на образованието ми.

Работното ми време не може да бъде повече от 4 часа дневно, като имам най-малко една почивка, чиято продължителност не може да бъде по-малка от 30 минути. Когато почивката съвпада или граничи с време, определено за хранене, тя не може да бъде по-кратка от 1 час. Междудневната почивка не може да бъде по-малка от 14 часа.

2. Ако съм между 15 години и 16 години

За постъпването ми на работа и за проверка и доказване на годността ми да полагам съответния вид труд е необходимо*:

Аз периодично подлежа на задължителни медицински прегледи, които се заплащат от работодателя ми и се провеждат както следва:

3. Ако съм навършил 16 години

Съгласно българското законодателство, правната възможност (трудова дееспособност) за полагане на труд по трудов договор настъпва на 16-годишна възраст. Въпреки това, тъй като все още не съм пълнолетен, Кодексът на труда налага някои особени правила в моя полза:

Нощният труд ми е абсолютно забранен, като за мен това е периодът от 22,00 ч. до 06,00 ч.

Максималният ми работен ден е с продължителност 7 часа на ден и максимум 35 часа седмично.

Имам право на платен отпуск в размер от минимум 26 работни дни, включително и за календарната година, през която навършвам 18 години.

*И тук, за да постъпя на работа, са ми необходими извършването на медицински преглед, медицинско заключение и разрешение на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Актуализира: Милена Бояджиева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс на труда

чл.140 - относно забраната за полагане на нощен труд от непълнолетни;

чл. 301 - за минималната възраст за полагане на труд;

чл. 302 - относно изискванията за преминат медицински преглед, медицинско заключение и получено разрешение от инспекцията по труда;

чл. 304 - за изискванията към работата, за да я осъществяват непълнолетни;

чл. 305 - относно продължителността на работния ден и отпуските на непълнолетните.

§ НАРЕДБА ЗА РАБОТАТА НА ЛИЦАТА, НЕНАВЪРШИЛИ 15-ГОДИШНА ВЪЗРАСТчл.2 - относно начина за сключване на трудов договор на ненавършило 15 годишна възраст лице;чл.3 - относно изискванията за преминат медицински преглед, медицинско заключение и получено разрешение от инспекцията по труда;

чл.4 - относно осигуряване на периодични медицински прегледи на работещите непълнолетни от страна на работодателячл.5 - относно съобразяването на работата с дневния режим на непълнолетните съгласно учебните занятия,чл.7 - относно продължителността на работното време на деца, ненавършили 15 годишна възраст.

§ НАРЕДБА № 6 ОТ 24 ЮЛИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЛИЦА, НЕНАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИчл. 6 - относно задължението на работодателя да уведоми непълнолетния работник и неговия родител/попечител за условията на труд за конкретното работно място;

чл. 8,чл.9 - относно за изискванията към работата, за да я осъществяват непълнолетни;чл.12 - относно начина на осуществяване на меддицински преглед и изготвяне на медицинско заключениечл.15, чл.16 - относно начина на получаване на разрешение от инспекцията по труда;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петър

Кьосев

29.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си