Процедура, валидност и документи пред ТЕЛК или НЕЛК за трайно намалена или загубена работоспособност?

Разболях се тежко и не мога да работя, както преди. Няма изгледи здравето ми да се възстанови. Поради трайно влошеното ми здравословно състояние, имам право на пенсия за инвалидност, както и редица други права и облекчения, които законът ми гарантира. За да мога да се възползвам от тях, е необходимо да получа експертно решение от ТЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност 50 и повече от 50 на 100.

Каква е процедурата пред ТЕЛК? - Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК): са експертни комисии към държавни и общински лечебни заведения от различен тип, които се състоят от лекари с призната специалност и с не по-малко от 5 години трудов стаж по медицина

Силно препоръчително е да поискам правна консултация от адвокат, за да съм наясно с всички възможности, които имам и най-лесния път за постигането им. Трябва да имам предвид обаче, че консултациите се заплащат. Мога да се свържа със специалист бързо и лесно на тази страница

Процедурата се осъществява на няколко етапа:

1. Отивам при личния лекар:

Информирам го за състоянието, в което се намирам и той извършва преглед, назначава изследвания и допълнителни прегледи от специалист, ако това е необходимо. Следващите стъпки от процедурата зависят от това дали трайната неработоспособност е настъпила в резултат на продължително заболяване, през което съм ползвал болничен, или е настъпила изведнъж, в резултат на травматично увреждане на здравето.

В случай че възникването на трайната ми неработоспособност не се предхожда от продължително боледуване, личният лекар или зъболекарят ми ме насочва към ТЕЛК с медицинско направление по образец. Това става, като той попълни направлението и подготви медицинската ми документация за явяване пред комисията.

В случай че възникването на трайната ми неработоспособност е предхождано от временна неработоспособност, т.е. разболял съм се и от известно време съм в отпуск поради временна неработоспособност: първоначално личният ми лекар ми издаваше болничен, но състоянието ми не се подобри и се наложи посетя Лекарска консултативна комисия (ЛКК) (Лекарски консултативни комисии (ЛКК) се създават към лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ), за да ми издаде по-продължителен болничен.

Колко време трябва да съм в болничен, за да бъда насочен от ЛКК към ТЕЛК?

ЛКК ме насочва към ТЕЛК, когато в продължение на половин година съм неработоспособен и ползвам отпуск поради общо заболяване, професионална болест, трудова злополука или другите предвидени в закона случаи. Възможно е и преди изтичането на шест месеца да бъда насочен към ТЕЛК, ако няма признаци здравето ми да се възстанови напълно. Насочването към ТЕЛК от ЛКК става като ЛКК издаде медицински протокол и подготви медицинската ми документация. Това трябва да стане най-късно седем дни преди да ми изтече болничният, който последно ми е бил издаден от комисията.

NВ! Всички прегледи и консултации имат валидност 12 месеца т.е., ако едно изследване е направено преди повече от 12 месеца, е необходимо да го направя повторно.

2. Посещавам Регионални картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ) - Регионални картотеки на медицинските експертизи се създават към регионалните здравни инспекции и осъществяват дейност по регистрация, обработка и съхраняване на здравна информация за освидетелстваните от ТЕЛК и НЕЛК лица:

Отивам в РКМЕ по постоянния ми или по настоящия ми адрес, стига да съм живял през на този настоящ адрес най - малко 3 месеца. Подавам следните документи, с които вече съм се снабдил:

Внасянето на документите трябва да стане в 3-дневен срок от издаването на протокола от ЛКК. На място в РКМЕ попълвам заявление-декларация по образец за освидетелстване и го прилагам към документите.

Важно! С подаването на документи в РКМЕ съм изпълнил всичко, което трябва да направя, за да достигнат документите ми до ТЕЛК. Експертите в РКМЕ изпращат служебно документите ми на съответната ТЕЛК в срок от 3 дни от получаването им.

3. Явявам се пред ТЕЛК:

След като се запознаят с документите ми, експертите от ТЕЛК ме уведомяват с писмо:

В деня на насрочения преглед се явявам пред ТЕЛК и лекарите там:

Председателят на комисията ми връчва срещу подпис експертното решение. Ако ТЕЛК прецени, че няма възможност да вземе решение в деня на прегледа, ще си получа експертното решение с писмо.

NB! Имам право да обжалвам решението на ТЕЛК, ако то не отразява действителната степен на неработоспособността ми. Например, получавам си решението и в него пише, че моята неработоспособност е 63 на 100, а аз смятам, че тя е 71 на 100. В такъв случай, имам право в 14-дневен срок от получаването на решението да обжалвам експертното решение на ТЕЛК пред НЕЛК. Това става по следния начин: адресирам жалбата до НЕЛК, но я подавам в РКМЕ, в която съм подал документи за освидетелстване.

Кога и при какви обстоятелства следва да се явя отново пред ТЕЛК?

Явяването ми пред ТЕЛК за преосвидетелстване е необходимо в следните случаи:

Във всички изброени по-горе случаи трябва да подавам заявление-декларация по образец в РКМЕ.

Образци:Столична регионална здравна инспекция

Актуализира: Милена Бояджиева[toggles][toggle title="Източници"]

§ Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

чл. 23, ал. 1, т. 9 ПОУРОМЕРКМЕ – относно необходимостта от направление и медицинска документация;

чл. 23, ал. 2 ПОУРОМЕРКМЕ – относно насочването към ТЕЛК от личния лекар;

чл. 23, ал. 3 ПОУРОМЕРКМЕ – относно срока на валидност на медицинскитедокументи;

чл. 23, ал. 6 ПОУРОМЕРКМЕ – относно определението за ЛАК;

чл. 24, ал. 1, т. 1 ПОУРОМЕРКМЕ – относно издаване на болничен от ЛКК;

чл. 28, ал. 1, т. 1-5 ПОУРОМЕРКМЕ – относно случаите, в които ЛКК насочва към ТЕЛК;

чл. 28, ал. 3 ПОУРОМЕРКМЕ – относно издаване на медицински протокол от ЛКК;

чл. 28, ал. 4 ПОУРОМЕРКМЕ – относно срока, в който трябва да се внесе издадения протокол в ЛКК;

чл. 32, ал. 5 ПОУРОМЕРКМЕ – относно изпращането на експертното решение от ТЕЛК с писмо;

чл. 33, ал. 2 т.3 ПОУРОМЕРКМЕ – относно мястото на внасяне на документите за освидетелстване от ТЕЛК;

чл. 39, ал. 1, т. 3 ПОУРОМЕРКМЕ – относно уведомлението от ТЕЛК за необходимост от допълнителни изследвания, за дата и час на прегледа за освидетелстване пред ТЕЛК;

чл. 39, ал. 1, т. 5 ПОУРОМЕРКМЕ – относно връчването на експертното решение от ТЕЛК;

чл. 39, ал. 2 ПОУРОМЕРКМЕ – относно явяването на преглед пред ТЕЛК идействията на лекарите;

чл. 39, ал. 2, т.1 ПОУРОМЕРКМЕ – относно извършването на преглед от лекарите от ТЕЛК и назначаването на допълнителни изследвания;

ите, в които е налице необходимост от назначаване на допълнителни изследвания;

чл. 56, ал. 1 ПОУРОМЕРКМЕ – относно заявлението образец, което е необходимо да се попълни в РКМЕ;

чл. 56, ал. 1, т.1-4 ПОУРОМЕРКМЕ - относно хипотезите на преосвидетелстване;

чл. 56, ал. 3 ПОУРОМЕРКМЕ - относно какво се включва в медицинската документация.

чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПОУРОМЕРКМЕ - относно правото на обжалване експерното решение на ТЕЛК;

чл. 63, ал. 2, от ПОУРОМЕРКМЕ - относно начина за обжалване експертното решение на ТЕЛК;

чл. 63, ал. 4 ПОУРОМЕРКМЕ - относно момента, в който започва да тече срокът за обжалване експертното решение на ТЕЛК;

§ Закон за здравето (ЗЗдр.)

чл. 103, ал. 1 ЗЗдр. - целта на процедурата по освидетелстване;

чл. 103, ал. 4 ЗЗдр. - относно органа по извършване на медицинската експертиза;

чл. 104, ал. 1 ЗЗдр. - относно определението за ЛКК;

чл. 105, ал. 1 ЗЗдр. - относно определението за ТЕЛК.

§ Наредба за медицинската експертиза (НМЕ):

чл. 62 - относно понятието за експертиза за трайно намалената работоспособност.

§ Сайтове на държавни институции, статии по темата:

Столична регионална здравна инспекция

“Как преминах процедурата ТЕЛК” - Светла Н.

Как да подадем документи пред ТЕЛК

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Моника

Дилова

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си