Имам си работа с колекторска фирма за събиране на вземания

Получавам писмо или телефонно обаждане от напълно непозната за мен фирма, която твърди, че имам неизплатени задължения към доставчик на услуги и ми указва срок, в който трябва да изплатя посочената сума или в противен случай ме очакват запор, съдебни дела и множество разходи. Имам ли основание да изпадам в паника? Как подобна фирма се е сдобила с личните ми данни и информация за сключен от мен договор и поетите по него задължения? Законно ли е? Дължа ли нещо на някого, с когото не съм имал никакви отношения и не съм сключвал договор под каквато и да е форма?

Имаш да взимаш пари? Или имаш да даваш пари и някой те притиска? До 48 часа ще получиш съдействие на тази страница. Сподели безплатно казуса си. Адвокатска кантора, специализираща в събиране на вземания, ще го разгледа. [Научи повече]

Какво се случва?

В случая се натъквам на придобилите актуалност през последните години фирми/ агенции за събиране на вземания или така наречените колекторски фирми - търговски дружества, които са специализирани в събирането на неизплатени дългове на физически или юридически лица към техни кредитори (най-често към мобилни или кабелни оператори, банки, електроразпределителни дружества, строителни фирми и др.). Кредиторите се обръщат към тези фирми, защото събирането на вземания от длъжниците често изисква значителни ресурси - финанси, време и нерви, а поверяването задачата на специалисти осигурява значителна бързина и ефективност.

Съществуват две възможности колекторска фирма да прояви интерес към моите задължения:

1) Когато вземане спрямо мен й е било прехвърлено (т.е продадено). Законът предоставя възможност на всеки кредитор да прехвърли свое вземане (парично или не) или имуществено право на трето лице, сключвайки с него договор за цесия. С договора за цесия първоначалният кредитор (наричан цедент) приема ролята на продавач и цедира, т.е прехвърля вземането си спрямо своя длъжник на едно трето лице (наричано цесионер), заедно с всички произтичащи от него права и задължения. С договора за цесия вземането преминава върху купувача заедно със съпътстващите го привилегии, обезпечения и другите му принадлежности, включително с изтеклите лихви.

2) Когато е била наета да представлява и да извършва действия по събиране от името и за сметка на кредитора. В този случай продължавам да дължа на първоначалния кредитор, а колекторската фирма получава процент от събранта сума. Колекторската фирма не е носител на правата на кредитора, а е само негов пълномощник. Важно е да поискам документ, който удостоверява упълномощаването, за да разбера основателни ли са претенциите.

Независимо пред коя от двете ситуации съм изправен на първо място е важно сам да проверя дали наистина дължа посочената сума. Съобщението трябва да сочи точния размер на вземането, основанието, на което дължа, към коя дата е било изискуемо, за да се провери и от кога текат лихвите. Важно! Добре е да пазя всички договори, касови бележки и фактури, свързани с доставчици на услуги, за да мога сам да направя справка сключвал ли съм договор, при какви условия и имам ли неизплатени суми.

На какво да обърна внимание при договора за цесия?

[divider type="1" width="wide"][/divider]

Полезни, индивидуализирани за твоята конкретна нужда документи:

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):

чл. 99, ал. 1 ЗЗД- относно правото за прехвърляне на вземания

чл. 99, ал. 2 ЗЗД- относно обема и съдържанието на прехвърленото вземане

чл.99, ал. 3 ЗЗД- относно задължението за уведомяване от първоначалния кредитор

чл. 110 ЗЗД - относно общата 5- годишна давност

чл. 111 ЗЗД - относно специалната 3- годишна давност

чл. 114 ЗЗД - относно изискуемостта

чл. 118 ЗЗД- относно изпълнение при изтекла давност

чл. 120 ЗЗД - относно позоваването на давностния срок

§ Граждански процесуален кодекс (ГПК):

чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 ГПК - относно връчването на съобщения

§ Протокол № 55/27.09.2012г. от редовно заседание на Комисията

за регулиране на съобщенията (ПРЗКРС), Раздел Б, т. 8. 1 - относно задължението на мобилните оператори да информират абонатите за предприети действия по извънсъдебно събиране на вземания

§ Общи условия на "Мобилтел" EАД, „Теленор България” ЕАД и “БТК” АД - относно задължението на мобилните оператори да информират абонатите за предприети действия по извънсъдебно събиране на вземания

чл. 34.11.6 от Общите условия за взаимоотношенията между "Мобилтел" EАД и крайните потребители на фиксирана телефонна услуга

чл. 51.6 от Общите условия за взаимоотношенията между "Мобилтел" EАД и абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на "Мобилтел" ЕАД

чл. 39а от Oбщите условия на „Теленор България” ЕАД за взаимоотношения с потребителите на фиксирани телефонни услуги

чл. 31а от Общите условия на „Теленор България” ЕАД за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги

чл. 46.40 от Общите условия на договора между “Българска телекомуникационна компания” АД и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на дружеството

чл.101а от Общите условия за уреждане на взаимоотношенията между "БТК" EАД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и по стандарт UMTS

§ Тълкувателно решение № 3 от 2011г. на общо събрание на Гражданска колегия и Търговска колегия ВКС - относно периодичните задължения

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Велимира

Бакалова

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си