Помощи за майка-студент

Студент съм - редовно обучение в български университет и наскоро родих. Имам ли допълнителни права и привилегии в тази ситуация и как мога да ги ползвам? Чух, че има някакви финансови помощи, но не знам как да ги получа.

Всички майки редовно обучение в държавен или частен университет в България с деца до 6-годишна възраст могат да ползват редица привилегии.

Имам право на:

Облекчения, свързани с учебния процес в университета

По време на следването ми и след като стана майка, в зависимост от това в кой университет уча, имам право на перманентна сесия или удължена изпитна сесия. Това означава, че мога да се явявам на изпит с индивидуален протокол по всяко време на учебната година. Имам право да запиша следващата година с повече невзети изпити и прекъсвам следването си при повече невзети изпити, отколкото останалите ми колеги, които не са родители. Важно е да не забравям и че дори и да прекъсна, аз не губя студентските си права. Освен това и в зависимост къде уча, имам право, след разрешение от декана, да посещавам само 50% от предвидените лекции и упражнения.

Финансови стипендии и помощи

От финансова гледна точка имам право на редовната стипендия за успех, а също и европейски стипендии и специални стипендии, също както останалите ми колеги. Ако съм в тежко материално положение, в началото на учебната година мога да подам молба до Ректора на университета ми за еднократна помощ до 300 лв.

Имам ли право и на други помощи?

Като майка-студент мога да се възползвам от още два вида помощи:

1. Стипендия за майки с деца до 6-годишна възраст

Стипендията варира в различните университети между 70 и 150 лв на месец и при одобрена молба започвам да я получавам от началото на първата ми година на обучение (когато обучението е държавна поръчка) или от месеца, в който съм родила, като ми се изплаща за 12 месеца годишно, всеки месец по отделно. Специална стипендия за майки с деца до 6-годишна възраст мога да получавам до момента, в който настъпи едно от двете условия:

- края на семестъра, в който детето ми навършва 6-годишна възраст или

- края на месеца, в който взема последния си държавен изпит (ако са повече от един) или защитя дипломната си работа.

В случай че не се дипломирам през първата възможна сесия, имам право на стипендия до края на месеца, в който приключва втората ми сесия за защита на дипломна работа или държавен изпит. Ако държавните изпити са повече от един - взема се предвид месеца, в който се провежда последният държавен изпит.

Ако бащата на детето ми е студент и родителските права ми бъдат отнети, самата аз вече не съм студент или ми се случи нещо, бащата на детето ми може да получи стипендията.

За да получа специалната стипендия за майки-студенти, трябва:

2. Еднократна помощ по Закона за семейните помощи за деца. За да се възползвам от нея трябва:

Помощта е еднократна и в размер на 2880 лв, като за нея не дължа данъци и такси, нито могат да ми правят удръжки и не зависи от доходите ми. Важно да знам е, че помощта ми се изплаща на две части - 50% при отпускането й, а останалата част след представяне на уверение/удостоверение от университета за записан следващ семестър или за завършено висше образование. Това удостоверение трябва да представя не по-късно от навършване на една година на детето ми.

При невъзможност да я получа лично, друг законен представител на детето ми може да я получи.

Важно! Ако съм майка-студент на повече от едно дете, ми се полага такава помощ независимо от броя на родените/осиновените/отглежданите в семейството деца до едногодишна възраст.

Какво трябва да приложа към заявление декларацията си за получаване на стипендията?

Заявление декларацията може да се подаде от мен или някой от семейството ми, като следва да получа отговор в рамките на 2 седмици, а ако ми откажат, са длъжни да ми го съобщят в едноседмичен срок. Ако има нередности по молбата ми или съм пропуснал/а някой документ, имам две седмици, за да ги отстраня, иначе ще ми бъде отказана помощта.

Какво да правя в случай, че правата ми са нарушени?

Когато смятам, че несправедливо са ми отказали паричната помощ, мога да се защитя като обжалвам отказа по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Актуализира: Магдалена Митева

[toggles][toggle title="Източници"]Закон за държавния бюджет на Република България за 2018г. (ЗДБРБ):чл.63, ал. 14 ЗДБРБ - относно размера на еднократната помощ за отглеждане на дете до едногодишна възраст от майка-студент;

§ Закон за семейни помощи за деца (ЗСПД):

чл.2, ал.1, т. 5 ЗСПД - отностно еднократната парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от майка-студент, учаща в редовна форма на обучение;чл.8в, ал.1 ЗСПД - отностно това кой може да получава помощта и липсата на необходимост от представяне на доходи за получаването й; чл.8в, ал.2 ЗСПД (във вр-ка с чл.61, ал.11 ЗДБРБ) - относно размера на помощта;чл.8в, ал.3 и 4 ЗСПД - относно възможностите за получаване на помощта от самотния баща (осиновител) или друг законен представител на детето;чл. 8в, ал. 5 ЗСПД - относно изплащането на помощта на две части;чл.12, т. 5 ЗСПД - срок, до който могат да се подадат документи за получаване на помощта

чл.13 ЗСПД - относно облекченията от данъци, такси и удръжки върху вземанията за този вид помощ;

§ Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД):

чл. 4, ал.1 и 3 ППЗСПД - срок за произнасяне по молбата за получаване на помощ и уведомяване при евентуален отказ;чл.5, ал. 1 и 2 ППЗСПД - относно нередовни или липсващи документи към молбата и евентуалните последствия при бездействие на лицето, желаещо помощ;чл. 9 ППЗСПД - ред за обжалване на заповедите, свързани с еднократната помощ (отпускане, спиране, възобновяване, изменяне или прекратяване);чл. 16а, ал.2 ППЗСПД - относно начина за отпускане на еднократната помощ;чл.16а, ал.3 ППЗСПД - необходими документи , които трябва да се приложат към молба-декларацията за получаване на еднократната помощ;чл. 16а, ал. 5 и 6 ППЗСПД - относно изплащането на помощта на две части;

чл. 16а, ал. 7 ППЗСПД - относно еднократната помощ при повече от едно дете;е от едно дете;

§ Постановление № 90 на Министерски съвет от 26.05.2000 г. (ПМС № 90 на МС):

чл.3, ал.2 и ал.3, т.1 ПМС № 90 МС - относно лицата, които могат да получават специална стипендия и периодът, в който се изплаща;

чл.3, ал.4 ПМС № 90 МС - относно правото на специална стипендия на бащите-студенти;

чл.3, ал. 5, 7, 8 и 9 ПМС № 90 МС - срок за получаване на специалната стипендия за майки-студенти;

чл.4, ал.6 ПМС № 90 МС - относно размера на специалната стипендия;

чл.9, ал.1 ПМС № 90 МС - относно еднократната помощ за студенти в тежко материално положение, отпускана от Ректора на висшето училище;

§ Правилник за устройството и дейността на Софийски университет “Свети Климент Охридски”(ПУДСУ)

чл.163, ал.6, т.2 ПУДСУ - относно облекчената сесия при майките-студенти;

§ Правилник за устройство и дейността на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” (ПУДПУ)

чл.157, ал.5 и чл.158, ал.1, б. а ПУДПУ - относно облекченията за невзети изпити при записване на нова учебна година и прекъсване поради невзети изпити от майки-студенти;;

чл. 162, ал.1, б. а и б ПУДПУ - относно намалената посещаемост на учебни занятия от майки-студенти;

§ Правилник за учебната дейност на УНСС (ПУДУНСС)

чл. 67, ал.1 ПУДУНСС- относно намалената посещаемост на учебни занятия от майки-студенти.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Анна

Генова

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си