Разсекретено! Пренос на мобилен номер. I част.

Какво ми се случва?

Решил съм да прекратя взаимоотношенията си с мобилния оператор, който поддържа мобилните услуги, свързани с мой мобилен телефонен номер. Искам, обаче, да запазя номера на своя телефон и да го “прехвърля” към друг мобилен оператор.

Какво трябва да направя?

1. Трябва да подам заявление до мобилния оператор, чиито услуги искам да ЗАПОЧНА да използвам. Заявлениe мога да получа в офисите на избрания от мен мобилен оператор, както и в офисите на неговите търговски партньори. Внимание! НЕ мога да подам заявление “дистанционно” - по телефон, по поща, по факс или чрез друг телекомуникационен канал, освен ако не използвам електронен подпис или не упълномощя някого с общо или изрично пълномощно.

Важно! Мога да искам пренасянето само на мобилен номер по действащ, непрекратен договор или по предплатена услуга, която не е деактивирана/прекратена преди датата на подаване на заявлението за пренос на номера.

Какво съдържа заявлението?

- ако съм физическо лице: три имена, ЕГН, адрес по лична карта, както и номер на личната ми карта;

- ако съм представител на фирма: наименование на фирмата, ЕИК по регистър Булстат, ДДС номер (при регистрация по ДДС), седалище, адрес на управление и три имена на представител/и по регистрация.

При подаване на заявлението ще се наложи да представя на служителя, който ме обслужва, лична карта, а за фирма - и идентификационна карта по регистър Булсат. Служителят няма право да снема копие от представените документи. Служителят може да ги ползва само за да се увери, че съм човекът, за когото се представям.

Няма пречка да подам повече от едно заявление, когато искам пренасянето на мобилни номера.

Много важно! В заявлението мога да посоча дали искам преносът на посочените повече от 1 номера да стане задължително наведнъж или за всеки номер - независимо от останалите. Това има значение, в случай че получа отказ за пренасянето на някой от посочените от мен мобилни номера. Ако съм дал изрично съгласие въпреки отказа за пренос на един, ще може процедурата да продължи за другия/те номер/а.

За какво да внимавам?

  1. да бъде зареден с поне 10 лв., ако използвам предплатена услуга;
  2. да са изтекли поне 3 месеца от сключването на договора, ако използвам абонаментна услуга.

Допълнителна информация за правата, задълженията които възникват за мен при стартиране на процедура за пренос на номер, както и относно сроковете и цената на тази услуга, мога да намеря в: “Пренос на мобилен номер. II част”.

Актуализира: Румяна Йорданова

[toggles][toggle title="Източници"] Закон електронните съобщения (ЗЕС):чл. 21 ЗЕС - относно правомощията на Комисията за регулиране на съобщенията;чл. 30 ЗЕС - относно правомощията на Комисията за регулиране на съобщениятачл. 166, ал. 1 - правомощия на КРС да налага, продължава, изменя или отменя специфични задължения на предприятиятаФункционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчик ана обществена мобилна телефонна услуга, издадена от КРС, обн. ДВ, бр. 8 от 25 януари 2008г. , посл. изм. ДВ бр. 74 от 28 Септември 2012г. (ФС на КРС)

§ Процедура за преносимост на мобилни номера между “Мобилтел” ЕАД, “КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД, “БТК” АД от 07.09.2013г. (ППМН)

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Кристина

Рангелова

5.7.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си