Изгубих си дипломата за средно образование. Трябва ми дубликат!

Изгубих си дипломата за средно образование, а ми трябва спешно за започване на нова работа. Ами сега? Каква е процедурата по издаване на дубликат и колко време ще ми отнеме? А ще ми струва ли нещо?

Кога имам право да ми бъде издаден дубликат на дипломата?

Дипломата за средно образование е официален документ, който ми се издава, за да удостовери, че съм завършил такова образование. Съгласно закона имам право да ми бъде издаден дубликат при един от следните случаи:

Каква е процедурата по издаване на дубликат?

За да ми бъде издаден дубликат, е необходимо първо да подам молба до директора на отговорната институция - това най-често е директорът на училището, което съм завършил. Ако училището е закрито трябва да се обърна към ръководителя на институцията-правоприемник на архива му. Информация за институцията-правоприемник на архива мога да получа от местния Регионален инспекторат по образованието (РИО), който води регистър. Молбата може да бъде подадена и от пълномощник.

В нея задължително описвам случая като подчертавам, че искам дубликат, защото дипломата е или загубена, или унищожена, или негодна. Ако не посоча конкретна причина чиновникът в институцията може да ми откаже издаването на дубликат като е длъжен да го направи с писмо с мотивиран отказ.

NB! Ако имам някакви проблеми с процедурата по издаване на дубликат на дипломата мога да се обърна за съдействие към съответния Регионален инспекторат по образованието (РИО) с молба за проверка.

Ако директорът прецени, че са налице задължителните условия за издаване на дубликат, се прави проверка на първичната документация – дали съществуват данни, че съм завършил средно образование и дали ми е издаван оригинал на диплома. Тази информация се съхранява в моя личен картон.

NB! Директорът НЕ издава дубликат на диплома при липса на първична документация, т. е., на личен картон. В тези случаи мога да получа удостоверение, което да послужи пред властите за установяване на правата ми по съдебен ред.

Дубликатът трябва да се регистрира в регистрационната книга на училището, както и в личния ми картон.

NB! В случай че директорът на училището или началникът на институцията-правоприемник на архива НЕ ми издаде дубликат на дипломата, мога да потърся съдействие от съда като оспоря отказа.

По закон дубликатът трябва да ми бъде издаден в срок до 14 дни от подаване на молбата. В правилника за дейността на институцията могат да бъдат включени разпоредби, уреждащи и по-кратки срокове.

NB! Такси за процедурата не се заплащат. Дубликатът носи същите права, както и оригиналният документ и е безсрочен.

[toggles][toggle title="Източници"]НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образованиечл. 45, ал. 2 - относно условията, при които имам право да ми се издаде дубликат от дипломата за средно образование;чл. 45, ал. 1 - относно институцията, която е длъжна да ми издаде дубликат;чл. 24, ал. 6 - относно задължението дубликатът да се впише в регистрационната книга и в личния ми картон;Приложение № 4 към чл. 31 - относно задължителните реквизити, които трябва да притежава дубликатът.Закон за предучилищното и училищното образованиечл. 133, ал. 1 - относно удостоверяването на завършено средно образование с диплома.

§ Наказателен кодекс (НК)

чл. 93, ал. 5 от НК - относно дефиницията на официален документ.

§ Граждански процесуален кодекс (ГПК)

чл. 542 от ГПК - относно процедурата по установяване на факти при липса на официален документ.

§ Административнопроцесуален кодекс (АПК)

чл. 57 от АПК - относно сроковете за издаване на индивидуални административни актове;

чл. 126 и следващите от АПК - относно процедурата по съдебно обжалване на индивидуални административни актове.

§ Правилника на съответната институция, задължена да издаде дубликат на диплома за средно образование - относно евентуално съществуващи срокове за процедурата по издаване на дубликат на документ.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Невена

Христова

5.7.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си