Банковата ми сметка е запорирана. Има ли спасение?

Отивам да тегля пари от банкомата, но оставам с празни ръце. След като посещавам най-близкия клон на банката, разбирам, че е наложен запор на банковата ми сметка. А сега накъде?

Имаш да взимаш пари? Или имаш да даваш пари и някой те притиска? До 48 часа ще получиш съдействие на тази страница. Сподели безплатно казуса си. Адвокатска кантора, специализираща в събиране на вземания, ще го разгледа. [Научи повече]

Като за начало е добре да запазя спокойствие и да попитам банковия служител няколко неща:

След това отивам при съдебния изпълнител и разбирам защо е запорирана сметката ми, като поискам да се запозная с изпълнителното дело. Запорът върху банковата ми сметка е принудително действие срещу мен от страна на съдебния изпълнител, което цели да бъда ограничен в правото ми да оперирам с наличните ми средства по сметката, когато срещу мен има образувано изпълнително дело. Предполага се, че може да ощетя своя кредитор, като прехвърля всичко налично по друга сметка или на името на свои близки.

Запорът на банковата сметка може да бъде наложен само до размера на задължението по изпълнителното дело, в противен случай съдебният изпълнител носи отговорност за причинените ми вреди, ако е допусната явна несъразмерност - например задължението ми е в размер на 200 лв, но той ми налага запор върху цялата банкова сметка, в която има много повече пари, поради което аз няма да мога да я използвам.

Кога и как ми е наложен запорът?

1. Например тегля потребителски кредит, но след известно време изпадам в затруднено положение и няколко месеца спирам да правя вноски. В резултат на това банката-кредитор може да потърси правата си, като е образувала изпълнително дело при съдебен изпълнител и е изпратено запорно съобщение до банката, в която е открита сметката ми.

2. Друг вариант, при който може да се стигне до запор на сметка, е при т.нар. обезпечаване на иск. Например аз съм земеделски производител и продавам краставиците си на Иванчо. Доставям му ги, имам и документи, доказващи това. Но Иванчо не ми плаща в уговорения срок. Аз го каня да си изпълни задължението, но без резултат. След което се обръщам към уважаемия съд и му обяснявам под формата на молба за обезпечение, че много скоро смятам да съдя Иванчо, но имам притеснения той да не се окаже много хитър и да не направи така, че след като заведа иска и спечеля делото, да нямам какво да му взема. За да се застраховам, моля съдебния изпълнител да наложи запор на банковата сметка на Иванчо въз основа на издадена от съда обезпечителна заповед.

А къде е мястото на банковата тайна?

Банкова тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметката ми в банката, т.е. от къде ми се превеждат суми, на кого аз превеждам, колко точно, на какво основание и т.н. Тази информация може да бъде разкрита на ограничен брой лица - напр. по искане на прокурор, на министъра на финансите, на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и др. Съдебният изпълнител няма право да получава такава информация, а и тя не му е нужна, за да ми запорира сметката. Той може само да провери дали имам банкова сметка в определена банка и дали имам постъпления по нея. Може да направи справка в НАП дали имам трудов договор и какво е трудовото ми възнаграждение, дали имам пенсия или пък да провери в Дирекция социално подпомагане дали ми се изплащат социални помощи. С това се изчерпва информацията, която съдебният изпълнител може да получи по отношение на банковата ми сметка.

Запор на банкова сметка без основание

Но възможно ли е да е станала грешка и да се окаже, че изобщо не е трябвало да ми се налага запор, или запорът не е трябвало да бъде върху целия размер на сумите, които ми се превеждат?

Например аз съм наследник, но съм подал заявление до районния съд и съм се отказал от наследството. Наследодателят е бил доста задължено лице и след смъртта му кредиторът е решил да си търси правата от наследниците. Стига се до образуване на изпълнително дело при съдебен изпълнител. Той прави справка за наследници, приели наследството, но се оказва, че е настъпило объркване и въпреки че съм се отказал от наследство, се оказвам със запорирана сметка. В този случай е добре да отида в кантората на съдебния изпълнител, за да представя документ, който да удостоверява, че съм се отказал от наследство и да поискам запорът да бъде вдигнат.

Възможно е също така да се окаже, че е запорирана сметката, където се превежда пенсията ми, която е несеквестируем доход. В този случай също трябва да отида в кантората на съдебния изпълнител и да поискам вдигане на запора.

Как да се спася от запора върху сметката ми?

Мога да поискам от съда замяна за запора на банковата ми сметка с друг вид обезпечение, например със запор върху движима вещ - тракторът ми, стига обаче стойността на тази движима вещ да е достатъчна за изпълнение на задължението ми към кредитора. Той, от своя страна, може в тридневен срок да изложи възраженията си. Например да каже, че смята, че този трактор е много по-евтин и едва ли ако се стигне до продажбата му, ще може да покрие вземането си. Ако обаче кредиторът няма възражение, запорът ще бъде заменен и той ще бъде обезпечен по друг начин.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Граждански процесуален кодекс:

чл. 390, ал.1, ГПК - обезпечение на бъдещ иск;

чл. 390, ал.3, ГПК - срок за предявяване на иска;

чл. 391, ал.1, ГПК - предпоставки за допускане на обезпечениение на бъдещ иск;

чл.395, ГПК - молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск;

чл. 398, ГПК - относно замяната на обезпечение;

чл. 402, ГПК - относно отмяната на обезпечение;

чл. 428, ГПК - относно поканата за доброволно изпълнение;

чл. 435, ал.2, ГПК - относно обжалване действията на съдебен изпълнител;

чл. 442, ГПК - относно изпълнение върху парични вземания;

чл. 446, ал.1, ГПК - относно несеквестируемост на дохода;

чл. 450, ал.2, ГПК - относно запорът върху вземане;

чл. 451, ал. 1, ГПК - относно действието на запора по отношение на длъжника;

чл. 455, ГПК - относно постъпленията по изпълнението;

чл. 507, ГПК - относно запорното съобщение до третото лице;

чл. 507а ГПК - относно запор на сметка;

чл. 512, ал.1 - ал. 3, ГПК - относно запор върху трудовото възнаграждение.

§ Закон за кредитните институции:

чл. 62, ал.2, ЗКИ - относно същността на банковата тайна;

чл. 62, ал.6, ЗКИ - относно лицата, пред които се разкрива банковата тайна.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Виолета

Атанасова

15.2.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си